Olvasási idő: 
7 perc

Önkéntesség az Ifjúsági Tagozatnál

Önkéntes munkájuk során a fiatalok sok tapasztalatra tehetnek szert, mely megalapozza a felnőttkorban elengedhetetlen felelősségtudat kialakulását, és felkészíti őket a nagykorú életre. Az Ifjúsági Vöröskereszt a valahová tartozás érzését biztosítja, elősegíti egy segítő kortárs közösség létrejöttét, a szabadidő hasznos és tevékeny módon való eltöltését.

A Magyar Vöröskereszt ifjúságpolitikája meghatározza a szervezet tevékenységi körét: az élet- és egészségvédelmi ismeretek elsajátítása, a családi életre való felkészítés, az egészséges életmódra nevelés, a humanitárius eszmeiség terjesztése, az ifjúsági vezetőképzés. A fiatalok felkészítésében azoknak az ismereteknek az elsajátítását tűztük ki célul, amelyeket ma egy karitatív szervezet fiataljaitól elvár a társadalom:

 • véradásszervezés
   
 • prevenciós előadások, foglalkozások lebonyolítása és szervezése (drogprevenció; AIDS-prevenció; szexuális felvilágosítás; alkohol- és dohányzásprevenció; családi életre nevelés; csecsemőgondozás)
   
 • sebimitációs, baleseti szimulációs tevékenységek
   
 • elsősegélynyújtó előadások, rendezvények lebonyolítása; ügyeletek biztosítása
   
 • arcfestés, kreatív foglalkozások (origami, gyöngyfűzés stb.)
   
 • eszmeterjesztés, a vöröskeresztes ismeretek átadása
   
 • foglalkozások tartása (szociális érzékenyítés, csoportkohézió kialakítása, kommunikációs tréningek)
   
 • versenyszervezés és lebonyolítás (Elsősegélyverseny, Csecsemőgondozási Verseny, Környezetvédelmi és Egészségnevelési Verseny, Társasjáték Bajnokság)
   
 • Budapesti Óvodai Program (foglalkozás 3–6 évesekkel)
   
 • önkéntességgel összeegyeztethető tevékenységek, pl. hőségriadó és vízosztás, perselyezés, kitelepítés (bombariadók), logisztikai segédkezés, katasztrófavédelmi tevékenység (kitelepítés, gyakorlatok stb.)
   
 • önállóan szervezett közösségi programok (ünnepségek, találkozók, kirándulások stb.)
   
 • kapcsolatépítés, promóció.

Az ismeretek átadása érdekében 16-féle ifjúsági önkéntes képzést valósítunk meg:


Prevenciós (kortárselőadó) képzések

Hagyományos prevenciós képzések (szexuális felvilágosítás; AIDS-, drog-, dohányzás- és alkoholprevenció): A képzések/előadások elsődleges célja a fiatalok felvilágosítása; másodlagos célja, hogy a kiképzettek prevenciós előadásokat tartsanak iskolákban, hogy az általános és középiskolás fiatalok olyan tudással rendelkezzenek az adott témában, ami lehetővé teszi kortársaik korrekt felvilágosítását, hiszen információik naprakészsége biztosítja tanácsadásuk hitelességét.


(Társadalmi) prevenciós képzések

A családi életre nevelés: A képzésen a család szerepének erősítése, a családi konfliktushelyzetek megoldási módjai, valamint a családban történő kommunikációs technikák kerülnek előtérbe. A képzés elsősorban a fiatalokat készíti fel a szülői szerepre.

Csecsemőgondozás: A képzés a csecsemőgondozás témakörben elsődlegesen a gyermekek és fiatalok elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek fejlesztését, a résztvevők szülői szerepre való felkészítését tűzi ki célul.


Egészségügyi képzések

Elsősegélynyújtás: A képzés célja, hogy a fiatalok elsajátítsák a téma legalapvetőbb gyakorlati tevékenységeit – kiemelve az életmentés fontosságát –, megismerjék az ember anatómiai felépítését, felismerjék a sérülések fajtáit és minőségét, valamint mélyebb betekintést kapjanak az elsősegélynyújtás jogi hátterébe.

Sebimitáció (baleseti szimuláció, sebimitáció): A fiatalok ezen a képzésen sajátíthatják el a sebimitáció legalapvetőbb gyakorlati tevékenységeit, a sérülések fajtáit és minőségét. A baleseti szimuláció a sérülés megszerzését követő ellátás során történő mozdulatok, kommunikáció elsajátítása.

Véradásszervezés: A képzés a vér élettani, biológiai szerepével ismerteti meg a hallgatókat, majd a véradás szervezésének hátterébe, kiemelt egészségügyi fontosságába vezeti be a fiatalokat.

Egészséges életmódra nevelés: A képzés átfogóan kimeríti az egészséges életmódra nevelést, melyben kiemelt szerepet kap a helyes táplálkozás, a személyi higiénia, a fogápolás, valamint a minimálisan szükséges mozgás, illetve mozgásgyakorlatok elsajátítása.


Kreatív képzések

Arcfestés: Leginkább gyakorlati képzés, ahol az érdeklődők kreatív és művészi képességét, valamint az önmegvalósítást fejlesztjük. A résztvevők elsajátíthatják a kisgyermekek kezelésének módjait, a velük való kommunikáció stílusait.

Kreatív mester: A kreatív mester olyan fiatal, aki elsajátította azokat a gyakorlati technikákat, melyek képessé teszik őt arra, hogy levezessen olyan kreatív foglalkozásokat, melyek a gyerekek alkotótevékenységét és fantáziáját fejlesztik. A képzésen a fiatalok elsajátíthatják többek közt a szövés-fonás, a gyöngyfűzés, az origamizás, a rajzolás-festés legelemibb technikáit.


Vezetőképzések

Csoportvezetés: A képzésen a fiatalok olyan általános ismereteket szerezhetnek, amelyekkel erősíthetik a közösségi összetartozást, ezáltal a későbbiekben csoportvezetők, -irányítók lehetnek, megtanulják a programszervezés alapvető kritériumait, megismerhetik a szponzorkeresés módjait. A képzés célja olyan fiatalok kinevelése, akik hatékonyan és diplomatikusan képesek fiatalokat irányítani, nagy játékismerettel, megfelelő határozottsággal és magabiztossággal rendelkeznek.

Játékmester: Ezen a képzésen a jelentkezők rengeteg rekreációs, logikai, készség- és képességfejlesztő játékot sajátíthatnak el, melyeket a későbbiekben szinte bárhol alkalmazni tudnak a közösségi összetartozás kialakításához.


Egyéb vöröskeresztes képzések

Eszmeterjesztés: A képzés a Vöröskereszt mozgalom történetéről és megalapítójáról, a szervezet felépítéséről, tevékenységeiről, feladatairól és céljairól, a Nemzetközi Vöröskeresztről, az emblémáról, az alapelvekről, a humanitárius jogrendszerről nyújt átfogó ismereteket. A képzés kiemelt része a fiatalok empátiájának, toleranciájának fejlesztése, a segítő hozzáállás elsajátíttatása.  

Szociális érzékenyítés: A képzésen a Vöröskereszt kiemelt szociális feladataival és tevékenységével ismerkedhetnek meg. Legfontosabb célja egymás megértése, elfogadása, a szociális készség kialakítása, az egymáson való segítés, az önzetlenség tudatosítása.

Elérhetőségek:

Iskolai előadásokkal, rendezvényekkel a területileg illetékes kollégák, bármilyen más jellegű programmal kapcsolatban az ifjúsági referens az illetékes. Az ő közvetlen elérhetőségük a honlapon található.