Olvasási idő: 
7 perc

Ökoiskola

Összeállította: Könczey Réka, Saly Erika, az EKE Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai


Gyorsjelentés

Magyarországon jelenleg 967 ökoiskola van (Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola címmel rendelkező általános vagy középiskola, szakiskola), ez a 4298 hazai iskolának 22,5%-a. Ökoiskolában tanul a tanulók 28,7%-a, és tanít a pedagógusok 29,9%-a.

Az Ökoiskola Program „egész iskolás” megközelítéséhez szükséges, hogy a vezetők elfogadják és ismerjék, a pedagógusok túlnyomó többsége támogassa, a tanulók, szülők túlnyomó többsége pedig legalább elfogadja.

Az ökoiskolai léthez a legkedvezőbb hozzáállásuk a pedagógusoknak van, átlagosan 66%-uk örül az Ökoiskola Program bevezetésének, 31%-uk elfogadja, 13%-uk ambivalens a megítélésében. 21 iskolában a válaszadó kolléga szerint a pedagógusok egy része (tizede–ötöde) nem is tud az Ökoiskola Programról. A szülők, a tanulók, illetve az iskolák nem oktató-nevelő munkát végző alkalmazottai körében szintén magas, 68–71% közötti az ökoiskoláztatásnak örülők aránya.

A 2017-ről szóló felmérésben választ adó iskolák 49%-ában ökoiskolai munkacsoport fogja össze az ökoiskolai tevékenységeket. Minden negyedik iskolában (28%) ökoiskolai koordinátor, minden hetedikben (14%) pedig ökoiskolai formális, hivatalosan kinevezett és díjazott vezetővel működő munkaközösség látja el a szervezési, koordinálási feladatokat. Ritkán, de az is előfordul, hogy az egyik igazgatóhelyettes munkakörébe tartozik az ökoiskolai tevékenységek összefogása (4%), vagy hogy a válaszadó szerint nem nevesítik a feladat felelősét (5%). Az ökoiskolai feladatok konkrét irányításától függetlenül ma már egyre gyakoribb, hogy a tanítók és a természettudományos szakos kollégák mellett humán és művészeti szakos pedagógus, testnevelő vagy technikai munkatárs is részese az ökoiskolai szervezőmunkának.

Az intézményi válaszadók majdnem kilenctizede érzékelt már vagy tapasztal jelenleg is javulást az ökoiskolai munka minőségében. Az ökoiskolák legalább egyharmada az egész intézményes kritériumrendszer mindegyik szegmensében tapasztalt javulást az elmúlt évben a megelőző évhez viszonyítva.

Az ökoiskolák definíciója szerinti értékfókuszok túlnyomórészt megjelennek a helyi pedagógiai programokban. A válaszadók szerint az egészségnevelés az iskolák 96%-ában, a környezeti nevelés, a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés és a globális nevelés rendre 94%, 93%, 85% és 33%-ban épült be a helyi pedagógiai programokba. A 2016–2030-ra vonatkozó fenntartható fejlődési célok (ENSZ, Sustainable Development Goals) ismerete és az elérésüket segítő feladatok 103 ökoiskolában minden éves munkatervben szerepelnek, 258 esetben a munkatervek nagyobb, 191 esetben kisebb részébe már be is épültek.

Gyorsjelentés:
ofi.hu/sites/default/files/attachments/gyorsjelentes_okosikola-halozat_2017.pdf


Nevelési-oktatási programok

Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program kidolgozása keretében (a TÁMOP-3.1.1 projektben) 91 modult fejlesztettek ki pedagógusok az OFI munkatársainak segítségével. A 10 bevont iskola 60 pedagógusával közösen készült program minden fenntarthatóságra nevelés iránt elkötelezett iskolának segítséget nyújt a folyamatos megújuláshoz.

A fejlesztés során nem egy konkrét tananyag moduláris felépítése volt a cél, hanem a látszólag egymástól független, globális és helyi környezettel kapcsolatos témák komplex megközelítése, vagyis a tartalom épült az adott téma köré. A modultémák meghatározása a partnerintézmények jó gyakorlatainak, a fejlesztést megelőző kutatási eredményeknek, valamint az Ökoiskola cím elnyerésére kiírt pályázat kritériumrendszerének segítségével történt. A program minden műveltségterületre, azon belül pedig az épített, a természeti és a társadalmi környezettel kapcsolatban is kínál a fenntarthatóságra nevelést célzó modult.

A modulok többsége megvalósítható hagyományos tanórákon, nem hagyományos tanórai keretek között (témanap, témahét, erdei iskola, projekt), valamint tanórán kívül is (pl. szakkörben). Az adaptálást rövid modulleírások és részletes modulvázlatok segítik.

Ökoiskolai nevelési-oktatási program:
ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program

A modulok: ofi.hu/search/lesson?f[0]=field_main_type%3A5147

Ökoiskola címpályázat 2018

Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján kidolgozott, egész intézményes működést megvalósító intézmények a feltételek teljesülése esetén nyerhetik el az Ökoiskola, valamint az Örökös Ökoiskola címet. A címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak. A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással. A pályázók köre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)–k) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények fenntartótól függetlenül.

Határidő: 2018. május 22.
Részletek: ofi.hu/hir/okoiskola-cimpalyazat-2018

Példák nevelési-oktatási programokra

Boszorkánykonyha

  • A modul a gyógynövények témakörét dolgozza fel. Az első rész egy játékos boszorkánytanfolyam, melynek keretében hét próbatétel teljesítése vár a csapatokra, miközben gyógynövényekkel kapcsolatos ismereteket szerezhetnek. A második részben teafőzéssel, ételkészítéssel egészítjük ki az elméleti tudást. Végül egy gyógynövényes kiskert kialakításával zárjuk a modult.
     
  • Célok/részcélok: játékos feladatokon keresztül olyan ismeretek elsajátítása a gyógynövényekről, amelyek a hétköznapi életben is hasznosíthatók; a környezettudatos magatartás megalapozása; egészséges életmódra nevelés; a gyógynövények szépségének tapasztalati megismerése; vadon élő gyom- és gyógynövények felfedezése az iskola közvetlen környezetében, gyógyhatásuk; gyógynövényes kiskert kialakítása.

Teljes leírás: ofi.hu/boszorkanykonyha

Öröm a játék, bánat a tér

  • A modul rövid leírása: A környezetükben lévő játszóteret vizsgálják meg a tanulók. Feltérképezik a tér jelenlegi állapotát. Megnézik, mi az, ami tetszik nekik a téren (öröm), és mi az, ami nem (bánat). Elmondják, milyennek képzelik a számukra érdekes, izgalmas, jó játszóteret. Logót készítenek a jelenlegi és az általuk elképzelt térnek: a) ÖRÖM A JÁTÉK, BÁNAT A TÉR; b) ÖRÖM A JÁTÉK, ÖRÖM A TÉR címmel. A foglalkozások során modellek, rajzok segítségével a bánatot örömre változtatják, majd bemutatják elképzeléseiket, terveiket a döntéshozóknak, az önkormányzat városépítészettel foglalkozó képviselőjének. Egyeztetnek, megvitatják velük a javaslataikat.
  • Célok/részcélok: nagyobb figyelem a közvetlen környezetünkre; a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése; az együttműködés, a közös munka örömének kialakítása; ismeretszerzés játékosan; a kézügyesség fejlesztése; a kommunikáció fejlesztése; a szabad játék örömének megélése; a szülők véleményének figyelembevétele, a gyermekeikkel való együtt gondolkodás erősítése; a matematikai készségek fejlesztése (becslés, mérés, számolás).

Teljes leírás: ofi.hu/orom-jatek-banat-ter