Olvasási idő: 
7 perc
Author

Megújuló tankönyvek az Oktatási Hivatal gondozásában

2021-ben már beszámoltunk több olyan tankönyvről, amelyek az Oktatási Hivatal gondozásában jelentek meg, így októberben megjelenő lapszámunk Van új a NAT alatt című rovatában folytatjuk az újdonságok áttekintését.

Technika és tervezés 6.
(OH-TET06TA/A, OH-TET06TA/B, OH-TET06TA/C, OH-TET06TA/D)

Az előző évfolyamon megismert modulok külön kiadványként jelennek meg, tehát külön rendelhetők.

  • A modul: Épített környezet – a tárgyalkotás technológiái |
  • B modul: Háztartás-ökonómia – az életvitel technológiái
  • C modul: Kertészeti technológiák |
  • D modul: Modellezés – a tárgyalkotás technológiái

 

 
 

Technika és tervezés 7.
(OH-TET07TA/A, OH-TET07TA/B, OH-TET07TA/C, OH-TET07TA/D)

A négy modul továbbra is külön rendelhető.

  • A modul: Épített környezet – a tárgyalkotás technológiái 
  • B modul: Háztartásökonómia – az életvitel technológiái
  • C modul: Kertészeti technológiák 
  • D modul: Modellezés – a tárgyalkotás technológiái

 

 

 

Környezetismeret 3.
tankönyv (OH-KOR03TA)

A 3. évfolyamon belépő környezetismeret tantárgyhoz készült tankönyv bevezeti a tanulókat az élettelen környezetünk és az itt zajló kölcsönhatások világába, megismerteti velük a körülöttünk élő növényeket és állatokat, segít nekik tájékozódni a térben és az időben. Eközben rengeteg megfigyelést, kísérletet végezhetnek, játszhatnak és kooperációra alkalmas feladatokat oldhatnak meg.

 

Környezetismeret 3.
munkafüzet (OH-KOR03MA)

Miközben a tankönyv alapot ad a tanulók tér- és időbeli tájékozódásához, a munkafüzet bevezeti a tanulókat az élettelen környezetünk és az itt zajló kölcsönhatások világába.

 

 

 

Digitális kultúra 3.
tankönyv (OH-DIG03TA)

A 3. évfolyamon belépő digitális kultúra tantárgyhoz készült tankönyv bevezeti a tanulókat a digitális eszközök világába, megmutatja e világ hasznosságát és veszélyeit, valamint egy kicsit belekóstolhatnak a tanulók a digitális eszközökkel, programokkal való alkotásba és a robotikába is.

 

Természettudomány 7.
tankönyv (OH-TER07TA)

A tankönyv célja, hogy a tanuló megismerkedjen a környezetében lévő legfontosabb anyagokkal, azok tulajdonságaival, szerkezetével, és azzal, hogy a felépítés hogyan befolyásolja a tulajdonságokat. Fontos, hogy értse és értelmezni tudja a háztartásban megtalálható eszközök működését, a környezetében előforduló jelenségeket, legyen szó az időjárásról vagy más természeti folyamatról. A tantárgy tanulása során elsajátíthatja a természettudományos gondolkodás alapjait, és azt, hogy ezt a készséget hogyan alkalmazza a mindennapokban. A tankönyv leckéi olyan egységekből állnak, amelyek egyszerre segítenek a természettudományokkal való ismerkedésben és az önálló tanulásban.

 

Dráma és színház
tankönyv 10–14 éveseknek (OH-DSZ58TA)

A Dráma és színház 10–14 éveseknek című tankönyv a Nemzeti alaptanterv 2020. évi átdolgozása során megalkotott dráma és színház tantárgy foglalkozásaihoz készült. Az új tantervi szabályozás tág kereteket biztosít a kerettantervi tartalmak adaptálására az iskolák helyi sajátosságainak, igényeinek megfelelően. Az új tankönyv tananyagfejlesztői a tantárgy sokéves oktatói tapasztalattal rendelkező tanárai: Eck Júlia, Kaposi József, Körömi Gábor, Szabó Zsófia, Almássy Bettina, Uray Péter, Perényi Balázs, Bujtor Anna és Golden Dániel.

Céljuk olyan tankönyv megírása volt, amelynek alapján a dráma és színház tantárgy tanárai élvezetes órákat tarthatnak, miközben a taneszköz megfelel a NAT 2020 szellemiségének, illetve a hozzá kapcsolódó kerettantervnek. A tankönyv többféle felhasználási lehetőséget és képzési irányt mutat fel, ezzel nem csökkentve a választás szabadságát és támaszt nyújtva a különböző szempontú gyakorlatokhoz. A könyv első felében olyan dramatikus tevékenységek gyűjteménye található, amelyek hatékonyan szolgálják a készségfejlesztést, a személyiségfejlesztést és a csoportépítést. A széleskörűen felhasználható gyakorlatok célja általánosságban, hogy a diákok közvetlen tapasztalatokra tegyenek szert a kommunikáció, az együttműködés és az önkifejezés területén.

A könyv második fele bevezetés a színház világába Shakespeare Rómeó és Júliája, illetve egy mai iskolában játszódó, analóg történet segítségével. A cél a dráma megértésének elmélyítése, valamint az érdeklődés felkeltése a színháztörténeti, színházelméleti ismeretek iránt.

 

Dráma és színház
tankönyv 15–18 éveseknek (OH-DSZ912TA)

A Dráma és színház 15−18 éveseknek című tankönyv a Nemzeti alaptanterv 2020. évi átdolgozása során megalkotott dráma és színház tantárgy foglalkozásaihoz, illetve az érettségi vizsgára való felkészítéshez/felkészüléshez készült. A dráma és színház tantárgy a Művészetek tantárgycsoportban választható tárgy a 11. évfolyamon, a 12. évfolyamon pedig kötelezően választható tantárgyként jelenik meg. Emellett a szabad órakeret terhére önálló tantárgyként, illetve más tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris formában beépíthető a 9–10. évfolyamokon is. A 12. évfolyamon kétféle választható kerettantervi óratábla áll a pedagógusok rendelkezésére. Az A változatban a dráma és színház tantárgy a művészeti, művészetpedagógiai nevelés területén vállal nagy szerepet.

A B változat célja a drámaérettségi-vizsgára való felkészítés, így a gyakorlati tevékenységek mellett hangsúlyosan megjelennek a dráma- és színháztörténet, dráma- és színházelmélet, színjátékos tevékenység területei. Ahogy a kerettanterv sem különbözteti meg a tantárgy tanulása során érintett témaköröket az A, illetve B óratábla-változatban, úgy a tankönyv sem: mindkét változatban használható, az összes megadott kerettantervi témakörrel foglalkozik, az iskolák helyi sajátosságainak, illetve a diákok (továbbtanulási) igényeinek megfelelően. A Dráma és színház 15−18 éveseknek című tankönyvben megjelenő tanítási tartalmak sokrétű felhasználási lehetőséget és képzési irányt mutatnak fel. A könyv első fele nemcsak a bevezetést teszi lehetővé a színház és drámaelméletbe, illetve -történetbe, hanem az abban való alapos elmélyülést, annak megértését, későbbi alkalmazásának lehetőségét is megalapozza. Kronologikus sorrendben tárgyalja a legfontosabb színház- és drámatörténeti tudnivalókat, illetve tematikus kitekintést enged a színház egyéb területeire is.

A tankönyv az érettségi követelmények mentén dolgozza fel a tárgyat, így biztos pont lehet akár a felkészítésben, akár az egyéni felkészülésben. A könyv második felében található dramatikus tevékenységek gyűjteménye hatékonyan szolgálja a pedagógus kísérte készségfejlesztést, a személyiségfejlesztést és a csoportépítést, illetve alkalmas a drámaérettségi gyakorlati részére való felkészítésre.