Olvasási idő: 
7 perc

Megújuló tankönyvek az Oktatási Hivatal gondozásában

Összeállította: Dallman Kristóf

 

Digitális kultúra 5. és 9.
(OH-DIG05TA, OH-DIG09TA)

Az egykori számítástechnika, majd informatika néven ismert tantárgy megváltozása jól mutatja a digitális kompetenciák alkalmazásának egyre széleskörűbbé válását. Az újonnan megjelenő tantárgy három fő pillére a digitális írástudás, a problémamegoldás és az információs technoló­giák elsajátítása. A tanulóktól más tantárgyak esetében is elvárás az alapvető digitális írástudás, így a digitális kultúra számos kapcsolódási ponttal rendelkezik. A tankönyvek fejlesztése során kiemelt cél volt a sokoldalú alkalmazhatóság, valamint a differenciálhatóság. A tankönyvek korszerű ismereteket adnak át magas színvonalon, a korosztály számára érthető és élvezetes formában, többféle munkaszervezési módszertan segítségével.

A kép- és szövegszerkesztés, a tipográfiai alapismeretek, az internet megismertetésén túl mindkét tankönyv foglalkozik az algoritmikusokkal, a robotikával is. A digitális kultúra tantárgy által közvetített ismeretek és kompetenciák elengedhetetlenek a társadalomban való érvényesüléshez, legyen ez akár a továbbtanulás vagy a munka világába történő beilleszkedés.

 

 

 

  

Ének-zene 1.
(OH-ENZ01TA)

Az új tankönyv középpontjában az éneklés áll. Tartalmát döntő többségében a magyar népi gyermekjátékok, énekes játékok adják, amelyek a zenei hallásfejlesztést, a motivációt és az élményszerű befogadást segítik. Tananyag- és készségfejlesztő kínálatában olyan zeneműrészletek segítségével közvetíti az új ismereteket, amelyek az adott korosztály számára könnyen érthetők, énekelhetők, befogadhatók. A kiválasztott dalos anyag alkalmas az életkorhoz igazodó énekes alapú képzésre. A közölt tartalmat felhasználva apró lépésekben, fokozatosan nehezedve bomlik ki a zeneelméleti tudás, a zenei ismeret.

A könyv a zenei szemelvényeken túl olvasmányokat, énekelt meséket, jelesnapi szokásokhoz, ünnepkörökhöz tartozó, dramatizálásra is alkalmas szövegeket közöl. A kötet játékos, kedves, modern szín- és formavilágú képanyaga a gyerekek vizuális fantáziáját fejleszti. A rajzok nemcsak illusztrációként, hanem magyarázatként is szolgálnak.

 

Etika 5.
(OH-ETI05TA)

Az etikatankönyv átdolgozása során a kerettantervi megfelelés biztosításán túl az eredeti tankönyv struktúráját is egyszerűsítették, az egyes tankönyvi fejezetek tematikáját egyértelműbben határozták meg. A megújult tankönyv ugyanakkor megőrizte elődje erényeit: továbbra is épít a tanulók aktivitására, beszélgetésközpontú, feladatanyaga folyamatos kommunikációt indukál, vitákat generál a tanulók között, önálló vélemény kialakítására, megfogalmazására késztet. Rávezeti a tanulókat az erkölcsileg helyes, társadalmilag elfogadott normák felismerésére. A tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó különféle olvasmányok – többek között versek, novellák, regényrészletek és tanmesék – feldolgozásával, fejlesztő jellegű, illetve dramatikus játékok, kreatív feladatok egészítik ki az egyes leckék törzsanyagát, melyekből a pedagógus kiválaszthatja, mit használ fel a tanórai munka során. Új elem, hogy a legfontosabb erkölcsi megállapításokat intelmek, életvezetési tanácsok formájában írásban rögzítették.

 

Természettudomány 5.
(OH-TER05TA, OH-TER05TB)

Az általános iskola 5–6. osztályában tanított természettudomány – korábban természetismeret – tantárgy esetében két tankönyvet dolgozott át az Oktatási Hivatal, maximálisan szem előtt tartva az alaptanterv új elvárásait és célkitűzéseit. Az új alaptanterv egyik alapvető célja, hogy az eddiginél sokkal koherensebb, jobban egymásra épülő tanterv jöjjön létre, ami nem csupán a tartalmi részekben, hanem a kialakítandó kompetenciákban is megnyilvánul. Erre azért volt szükség, mert az alsó tagozatos környezetismeret és a felső tagozat első két évében tanult természetismeret tantárgyak között a tapasztalatok alapján túl nagy volt az ugrás, mind a témakörök tartalmi, mind mennyiségbeli tekintetében. A fejlesztés másik fontos célja egy sokkal gyakorlatorientáltabb tananyag kidolgozása, ami a lexikális tudás kismértékű visszaszorítása mellett fejleszti azokat a természettudományos gyakorlati készségeket és képességeket, amelyeket a tanulók a felsőbb évfolyamokon, a diszciplináris tárgyakon belül kamatoztatni tudnak. Az új NAT céljai között szerepel, hogy a tantárgyakon keresztül fejlessze a gyerekek környezethez és természethez kötődő pozitív gondolkodását és attitűdjét, ami a fenntarthatóságra nevelés alapvető része.

A tankönyvek kidolgozása során a szerkesztők a fenti három célt tartották szem előtt. A tankönyvekben az egyes fejezeteket átstrukturálták, sok esetben a könnyebb érthetőség és az integrált gondolkodásmód kialakítása miatt máshova kerültek a hangsúlyok, bizonyos fejezeteket kihagytak vagy összevontak, míg új fejezetek is kerültek a tankönyvekbe. Az élménypedagógiai módszerekkel közelebb lehet hozni a gyerekekhez a természettudományokat, így azokat érdekes kihívásnak, felfedezésnek fogják érzékelni.

 

Matematika 5. osztály
(OH-MAT05TA)

A tankönyv a mechanikus ismeretekkel szemben a gondolkodásra nevelést helyezi előtérbe. Számos, korábban az alsó tagozatban oktatott ismeret és tudás került át az ötödik évfolyamra, ezzel a korábbinál jobban szétterítve a tananyagot. A könyv arra fókuszál, hogy szórakoztatóvá tegye a matematika tanulását, és élményeken, tapasztalatokon keresztül vezesse be az új ismereteket. Ezek a célok összhangban vannak a 2020‑as NAT-tal és az új kerettantervekkel. A változások között említhető, hogy az új kerettanterv alapján az oszthatóság témája felkerült a hatodik évfolyamba, ahol megemelkedett a matematika tantárgy alapóraszáma. A kerettantervi változásokat követve a kétjegyű osztóval történő osztás művelete a negyedikből az ötödik évfolyam tananyagába került, valamint a 21. századi elvárásoknak megfelelően a tankönyv a továbbiakban nem tartalmazza a nagy számok írásban történő osztásának műveletét.

 

Matematika 9. osztály
(OH-MAT09TA I–II, OH-MAT09TB)

A két kiadvány eltérő oldalról közelíti meg a matematika tanulását.

Mindkét tankönyv megfelel a NAT előírásainak, de míg az A sorozatú könyv két kötete az alapismeretekre fókuszál és főleg valósághoz köthető feladatokkal vezeti be a kilencedikes tanulókat a matematika világába, addig a B sorozatú könyv a matematika iránt több érdeklődést mutató, azt magasabb kimeneti szinten tanulni vágyó gyerekek igényeihez mérve készült.