Author

Középpontban az élményalapú és személyközpontú oktatás

Interjú Ballagó Zoltánnal, az Egri Tankerületi Központ igazgatójával

Az Egri Tankerületi Központ vezetőjeként miben látja a közelmúltban bevezetett Komplex Alapprogram legfontosabb előnyeit?

A Komplex Alapprogram (KAP) egységes rendszerbe foglalja a differenciált fejlesztést támogató pedagógiai módszereket, és integrálja őket a tanulásszervezés gyakorlatába. A program voltaképpen egy átfogó szolgáltatáscsomag, amely hatékony segítséget nyújt a pedagógusoknak a tanulók képességfejlesztésében. A program lehetővé teszi, hogy a tanulók aktívan, játékosan, interaktívan vegyenek részt a tanórákon, foglalkozásokon, így a tanulás során pozitív élményekkel gazdagodnak, azaz a tanulás élményalapúvá válik.

Miért fontos a személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben?

Minden tanuló individuum, és mindenki tehetséges valamiben. A személyközpontú nevelés-oktatás erre épít, tehát a tanulók sokszínűségére, egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakoztatására. Ennek a módszertani kultúrának a megerősítése biztosíthatja azt, hogy a személyisége és kompetenciái fejlesztése mellett minden tanuló esetében megvalósulhasson a későbbiekben az eredményes munkaerőpiaci elhelyezkedését is segítő transzverzális készségek fejlesztése is. Ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, a kockázatelemzés, a döntéshozatal fejlesztése és az érzelmek kezelése.

Milyen javaslatokkal élne a Komplex Alapprogram ismeretében a tankerületben tapasztalható hátrányok leküzdésére, mivel egészítené ki az Alapprogramot?

A KAP-ot kísérleti jelleggel vezették be tíz intézményünk tizenhárom feladatellátási helyén, alkalmazása nálunk még csak a második hónapban jár. Véleményem szerint az Alapprogram kiegészítésére legkorábban az első tanév tapasztalatainak összegzése után kerülhet majd sor. A programba bevont általános iskolák száma is bővülni fog. Több iskola, több tapasztalat: 2019 szeptemberétől további tizennégy, 2020 szeptemberétől pedig még egy intézményünkben alkalmazzák majd a KAP-ot.

A pilot ideje alatt csak általános iskolákban működik az Alapprogram. A jövőben szükségessé válhat az Alapprogram középfokú intézményekre alkalmas változatának kidolgozása , az azokban való bevezetése is. Érdemes lenne ezt megfontolni, hiszen így biztosítható a módszertan folyamatossága a köznevelés teljes időszaka alatt. Ahhoz, hogy a program a későbbiekben teljeskörűen elterjedhessen, illetve hosszú távon alkalmazható legyen, már most szükség lenne a módszer oktatásának bevezetésére a tanárképzésben.

Fontosnak tartom egyúttal a programban tanító pedagógusok módszertani megújulásának támogatását és részvételük biztosítását tanévenként legalább egy ingyenes szakmódszertani továbbképzésen.

Milyen eszközfejlesztésre lenne szükség a tan­ke­rü­let­ben a Komplex Alapprogram megvalósításához?

A 21. század a digitalizáció világa, a gyerekek ebben nőnek fel. A program elemei között szerepel többek között a digitális kompetencia fejlesztése is. Ezért természetesen az ideális állapot az lenne, ha minden tanulónak lenne saját laptopja vagy tabletje.

Hogyan valósítható ez meg a jelenlegi anyagi feltételek között, illetve mennyi időre lenne szükség a megvalósításhoz?

Úgy vélem, a megvalósításhoz szükség lenne a fenntartó, illetve az intézmények részére kiírt, az ez irányú fejlesztéseket megcélzó pályázatok maximális kihasználására.

Mennyire nyitottak a köznevelési intézmények vezetői és a tanárok a szemléletváltásra, valamint az ahhoz szükséges módszertani képzésekre?

Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmények vezetői és pedagógusai egyaránt nyitottak a szemléletváltásra. Ezt megerősíti az a tény, hogy intézményeink saját elhatározásukból, nevelőtestületi támogatással kapcsolódtak be a pilotprogramba. Pozitív hozzáállásukkal tehát elősegítik a program sikeres megvalósítását mindennapi munkájukban. Tudjuk, hogy a befektetett munka már rövid távon megtérül, mivel láthatóan javul a tanulócsoportok magatartása, nő a motivációjuk, a koncentrációjuk, ezáltal a pedagógiai munka is eredményesebbé válik. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a módszertani képzésekhez szintén ezzel a pozitív attitűddel állnak hozzá a pedagógusaink.

Hogyan és mikor szervezi meg a módszertani képzéseket a tankerület?

Az Egri Tankerületi Központ arra kapott felkérést, hogy segítséget nyújtson az intézmények képzési csoportjainak időbeli ütemezésében. Ezt az ütemezést támogatja az intézmények által tervezhető tanítás nélküli munkanapok ilyen célú felhasználása. Tehát elsődlegesen arra törekedtünk, hogy a módszertani képzések lehetőség szerint a fent említett napok felhasználásával valósuljanak meg.

A programot 2018. szeptember 1-jétől bevezető intézmények pedagógusai 2018 májusában és júniusában, illetve augusztusában vettek részt az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett módszertani képzéseken. Az intézményekbe újonnan érkező pedagógusok részére ősszel pótképzéseket szerveznek. A programba a jövőben bekapcsolódó intézmények pedagógusai ugyanilyen feltételek mellett vehetnek majd részt a képzéseken.