Olvasási idő: 
6 perc
Author

Jubileum

Harmincéves a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség

2022. május 7-én került sor a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) megalakulásának 30. évfordulójához kötődő ünnepségre a Székelyföld fővárosának nevezett Marosvásárhelyen. Az esemény jelentőségéhez és rangjához illően a rendezvénynek a magyar szecesszió egyik ikonikus épülete, a helyi Kultúrpalota adott otthont. A palota, az erdélyi magyarság történetét fölidéző díszítéseivel, visszafogott pompájával méltó környezet volt az emelkedett hangulatú és színvonalas ünnepséghez.

Az előkelő környezetben az évfordulós ünnepség zászlóavatással, népzenével vette kezdetét, majd számos romániai magyar közéleti személyiség és anyaországi képviselő ünnepi köszöntőjével folytatódott, akik elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a civil szervezet által végzett nevelési-oktatási tevékenységet segítő sokirányú munkáért.

Az elsőként szót kapó Burus-Siklódi Botond, a jubiláló RMPSZ elnöke, ünnepi beszédében felidézte a megalakulás körülményeit, és megerősítette, hogy a civil szervezet hitvallása a kezdetek óta három szóban foglalható össze: minőség, hitelesség és tisztesség. Ennek jegyében az egyesület – az anyaország hathatós segítégével – támogatja azt az évente több mint 160 000 gyermeket, akik önálló, magyar nyelvű iskolában vagy képzésben vesznek részt. Kiemelte, hogy a gyermekek oktatásukban-nevelésében kb. 12 000 magyar anyanyelvű pedagógus kapcsolódik be, akiknek több mint a fele aktívan részt vesz az RMPSZ szakmai munkájában. Az egyesületi munka homlokterében pedagógiai szolgáltatói tevékenység áll, amelynek célja az iskolában végzett nevelő-oktató munka minőségi fejlesztése áll. E célok érdekében az egyesület évente megrendezi a Bolyai Nyári Akadémiát, amelynek képzésein az elmúlt három évtizedben több mint 2000 pedagógus vett részt. Nagy jelentőségűnek nevezte az Oktatási Módszertani Központok munkáját, továbba a különböző tantervek, tankönyvek és taneszközök fejlesztésében végzett tevékenységet, illetve a széles körű versenyszervezési feladatok elvégzését. Méltatta azokat a módszertani kiadványokat, amelyek – kitekintve a nemzetközi innovációs folyamatokra – szakmai tartalmukkal széles körben hozzájárultak a szórványvidéki és a székelyföldi nevelési-oktatási tevékenység színvonalának emeléséhez. Ennek kapcsán köszönetet mondott minden olyan erdélyi magyar pedagógusnak, aki elhivatottságával, szakmai munkájával hozzájárult a különböző programok, feladatok eredményes végrehajtásához.

Balról jobbra: Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma elnöke; Lukács Gabriella, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke; De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke; Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke; Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke; Wurst Erzsébet, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke; Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke

Egyed Emese Ébredés című versét Csatlós Zsófia, az RMPSZ Hunyad megyei elnöke szavalta el

A rendezvény díszvendégei – az erdélyi és anyaországi politikai élet és államigazgatás képviselői – köszöntőikben egyöntetűen kiemelték az RMPSZ szerepének fontosságát és jelentőségét az óvodától egyetemig folyó anyanyelvi oktatás, az önálló magyar intézmények létrehozásában és működtetésében. Köszönetet mondtak azokért a szakmai alapon nyugvó politikai állásfoglalásokért, amelyek megállapításait a politikai döntéshozatali folyamatban érdemben fel tudtak használni. Kifejezték abbéli reményüket is, hogy az RMPSZ a következő évtizedekben is hasonló eredményességgel végzi munkáját, és hathatósan hozzájárul a magyar nyelvű oktatás színvonalánk javításához, a kiépült iskolarendszer fennmaradásához és bővüléséhez. Tevékenysége tovább segíti a nyelvi-kulturális autonómia megteremtését, a romániai magyar közösség társadalmi felemelkedését.

Az ünnepi eseményen részt vettek a határon túli magyar pedagógusszervezetek képviselői is, akik az alkalomra készített díszes emlékzászló átadásával tisztelegtek az RMPSZ három évtizedes szakmai munkája előtt. A képviseletükben felszólaló Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke ünnepi beszédében méltatta az RMPSZ szerteágazó, sok tekintetben minta- és példaadó szakmai munkáját. Kiemelte az anyaországi és határon túli pedagógiai szervezetek szakmai együttműködésének jelentőségét, az egymástól való tanulás fontosságát, a hálózatba szerveződés szakmai hozadékait.

A jubileumi ünnepség alkalmából az RMPSZ elnöksége emlékérmeket és emlékplaketteket adott át azon szervezeteknek és személyeknek, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a szövetség közéleti és szakmai tevékenysége eredményességéhez. Emlékplakettet kapott több romániai és anyaországi közéleti személyiség, RMPSZ regionális aktivista, a helyi tanügyigazgatásban dolgozó tanfelügyelő és pedagógus. Emléklapot kaptak többek között az RMPSZ, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Nemzeti Pedagógus Kar, a Magyar Pedagógiai Társaság és az Oktatási Hivatal munkatársai is.

Az ünnepélyes alkalmat a marosvásárhelyi Eufónia Pedagóguskórus, helyi népzenészek és versmondók színvonalas, az alkalomhoz illő műsora színesítette, tette emlékezetessé.

Egyed Emese
ÉBREDÉS

Nem tudjuk nem szeretni ezt a földet,
ahol születtünk, és ahol a fű
szálai nagyapáink szívéből nőnek
napfény és kaszák elé, hű
szent László király halványodó képét
végig a régi székely templomokban,
nem tudjuk nem szeretni hazáink,
patakjaink és rengetegeink,
mindent, bár limlom, s mindent,
ami érték…

(…)

Vigyázzatok ránk, galagonyabokrok,
borókaágak, gyapjas jegenyék,
hogy ne legyünk földönfutók, se foglyok,
hogy hitünket-vérünket ne vegyék.
Vigyázz ránk, égbolt, magasságos Isten:
akaratunk, erőnk nem végtelen.
Szülőföldünk ez. Benned bízunk, Isten,
hogy életet, nem pusztulást terem.