Author

Érettségi változások: DRÁMA

A közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei

A felmenő rendszerben tanulók számára 2024-től kezdődően új, változó vizsgakövetelmények lépnek érvénybe. Érettségi változások című rovatunkban tantárgyanként vizsgáljuk meg a különböző, választható vizsgatárgyak jellemző változási szisztémáit, a jövőben érvényes strukturális ismereti eljárásait. Aktuális lapszámunkban a dráma tantárgy változásait vizsgáljuk meg.

2020-ban a Nemzeti alaptanterv és Kerettantervek bevezetését követően elkészültek a hozzájuk illeszkedő részletes érettségi vizsgakövetelmények is. A követelmények alapján először a 2023/2024-es tanévben, a május-júniusi érettségik alkalmával adnak számot tudásukról a vizsgázók.

A megújuló érettségi vizsgakövetelmények – általánosan interpretálva, az összes érettségire vetítve – korszerű értékelési módszereket határoznak meg, amelyekkel az eddiginél szélesebb teret adnak a diákok önálló problémamegoldásának és kreativitásának. Továbbra is megmaradt az érettségi vizsga kétszintű rendszere, amelyben a kötelező vizsgatárgyak sem változtak meg, így a dráma egy nem kötelezően megszabott időpontra esik majd.


Minden jó, ha a kompetencia is jó

A 2024-től érvényes érettségi rendszerben a dráma vizsgakövetelményei között a korábban már meghatározott kompetenciákat érthetjük. Az emelt szintű vizsga tartalmi követelményeibe beletartoznak a középszintű vizsga tartalmi követelményei is:

 • a vizsgázó legyen képes értelmezni és rendszerezni a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit, a látott előadásokban ismerje fel és azonosítsa a dráma és a színház formanyelvi sajátosságait, idézze fel a tér, idő, tempó, ritmus, a tárgyi világ, a vizuális, kinetikus és vokális hatások sajátosságait és összefüggéseit;
   
 • az alkotótevékenység során adekvát és alkotó módon használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat, alkalmazza a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit, a színházi vizualitás eszköztárát, használja a tér sajátosságaiban rejlő lehetőségeket, adekvát módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit;
   
 • ismerje fel és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok jellemző eszköztárát;
   
 • ismerje és alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat, értelmezze a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző dramatikus tevékenységek révén;
   
 • ismerje fel és azonosítsa a dramatikus szituációk jellemzőit, elemezze és dramatikus eszközökkel dolgozza fel a problémahelyzeteket, és vizsgálja meg azok lehetséges megoldási alternatíváit.

„Az ember ezt, ha egykor ellesi”

Mind a 2017-es, mind a 2024-es érettségi vizsgakövetelmények esetében az emelt szintű vizsga tartalmi követelményeibe beletartoztak és beletartoznak a középszintű vizsga tartalmi követelményei. A 2024-től érvényes vizsgakövetelmények között az alábbi módosítások figyelhetők meg az előző követelményrendszerhez képest:

1.   Színház- és drámatörténet

2.   Színház- és drámaelmélet:
Színházi előadások elemzése a gyakorlati drámaelemzés témakörrel egészült ki. Középszintű követelmény, hogy a vizsgázó legyen képes néhány színházi előadás elemzésére és a tematika adott drámáinak gyakorlati elemzésére. Emelt szinten az az elvárás, hogy a vizsgázó legyen képes néhány színházi előadás elemzésére és a tematika adott drámáinak gyakorlati elemzésére, illetve A színházi előadások egyes alkotóelemeinek jelentésteremtő és módosító hatásainak (a színészi játék, a mozgás, a tér, a díszlet, jelmez, kellék, hang/zene) ismerete.


3. Színházi műfajok

4. Drámajáték

5. Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek

6. Bábjáték

7.  Színpadi beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés, színjátékos gyakorlat:
Az Egyéni vagy közös daléneklés témakörön belül középszintre bekerült a Legyenek képesek egyéni vagy közös daléneklésre téma. A tétel kiegészült még egy témakörrel, a Színházi előadás, jelenet bemutatása cíművel, amelynek középszintjén elvárás a Tanári irányítás mellett létrehozott egyéni vagy közös színpadi produkció (előadás, jelenet) bemutatásában való alkotó részvétel, illetve emelt szinten Tanári irányítás mellett létrehozott egyéni vagy közös színpadi produkció (előadás, jelenet) bemutatásában való alkotó részvétel.

Részletek:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_
2024tol

Részletes érettségi vizsgakövetelmények a 2012-es Nat alapján: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/
vizsgakovetelmenyek2017/drama_vk.pdf

Részletes érettségi vizsgakövetelmények a 2020-as Nat alapján:https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/
vizsgakovetelmenyek2024/drama_2024_e.pdf