Olvasási idő: 
6 perc

Az Oktatási Hivatal hírei

Változások a pedagógusok minősítésében

A TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozott pedagógusminősítési eszközrendszer korrekcióját a minősítés folyamatának racionalizálását támogató jogszabályi változások (például a pedagógusok előmenetelét szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet eljárásrendre, határidőkre, a minősítésben részt vevők feladataira vonatkozó módosításai) mellett a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok (gyakor­noki pilot, szakértői képzések, ügyfélszolgálatra be­érkezett észrevételek, a 2014-es átmeneti eljárásban véglegesített 22 697 e-portfólió feltöltése és a szakmai rendezvények visszajelzései) is indokolták.
Az emberi erőforrások minisztere jóváhagyta az Oktatási Hivatal által benyújtott módosítási javaslatokat, melyeket a 2014. augusztus 25. óta a Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu portálon elérhető Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány második, javított változata tartalmaz. Szeptemberben megjelent az Útmutató rövidített változata, ősszel befejeződik az alapfokú művészeti nevelés területeire (báb- és színművészet, képző- és iparművészet, táncművészet, zeneművészet) vonatkozó szakmai tartalmak kidolgozása, és október végére elkészül 21 + 3 szak- és területspecifikus kiegészítő Útmutató korrekciója is. A 2015. évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülését támogatja az Útmutató második, javított változata és a kapcsolódó kiegészítések.

A változtatások célja az e-portfólió kötelező szerkezetének egyszerűsítése és a dokumentumok elvárt mennyiségének ésszerűsítése volt. A korrekció során módosultak az e-portfólió tartalmi elemei, az alap- és szabadon választható dokumentumok köre, pontosításra került a dokumentumok kapcsolati rendszere. A minősítés előtt álló pedagógusoknak lényegesen kevesebb dokumentumot kell elkészíteniük: az eddigi 10 helyett a továbbiakban 6 óra-/foglalkozásterv feltöltése kötelező, emellett minimális mértékben 4-6-ra növekedett a szabadon választható dokumentumok száma. A 2015. évi minősítés során csak az e-portfólió teljes változata készíthető el, és nem engedélyezett videofelvételek, személyiségi jogokat sértő fotók feltöltése. Az Útmutató második, javított változata már nem tartalmaz ajánlásokat a feltöltendő dokumentumok terjedelmére.
Az Útmutató korrekciója során történt módosítások a szeptember 12-én megnyílt e-portfólió feltöltőfelületén is átvezetésre kerültek. A 2015. évi minősítővizsgán, minősítési eljáráson részt vevő pedagógusok már a módosított rendszerben tölthetik fel az e-portfóliójukat 2014. november 30-ig.

A pedagógusok értékelése továbbra is a nyolc pedagóguskompetencia alapján történik, nincs változás az indikátorok számában és leírásában, a minősítővizsga és a minősítési eljárás tartalmi elemeiben, illetve a minősítőbizottság összetételében sem. A 2015. évi eljárásban részt vevő pedagógusok minősítése a legmagasabb óraszámban tanított tantárgyból történik, a tantárgyválasztás lehetősége majd a 2016. évi eljárásokra jelentkezők esetében érvényes.
A Pedagógus I. fokozatba lépéshez az összpontszám 60%-a, a Pedagógus II. fokozatba lépéshez az összpontszám 75%-a szükséges. Sikeres minősítővizsga, illetve minősítési eljárás esetén a következő év január elsejétől történik meg a magasabb fokozatba sorolás.
 

A tanfelügyelet aktualitásai

A TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében az Oktatási Hivatal szakértői csoportja kidolgozta a pedagó­giai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) standardjait. Az ellenőrzés a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények objektív értékelésén keresztül támogatja a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését, meghatározza a kiemelkedő és fejleszthető területeket.

A tanfelügyeleti eljárások fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a pedagógiai munka minősége áll. Az intézmény-, a vezető- és a pedagógusértékelésre vonatkozó standardok egységesek és nyilvánosak, mind a területek, a szempontok, az eljárásrend, a módszertan és az eszközrendszer tekintetében. Az értékelési szempontok mindhárom szinten kiegészülnek az önértékelést támogató szempontokkal, elvárásokkal. Az értékelés alapját az intézményi célok mentén értelmezett általános pedagógiai-szakmai elvárások alkotják, az ellenőrzés pedig a tanulók, a szülők és a fenntartó bevonásával, az intézmény érdekeit figyelembe véve történik. A javaslat szerint az önértékelést vezető esetében a vezetői megbízás második és negyedik évében, pedagógusnál minden második évben, intézmény esetében pedig a tanfelügyeleti 5 éves ellenőrzési-értékelési ciklus során legalább egy alkalommal szükséges elvégezni.
Az önértékelési standardok intézményi tesztelése jelenleg 50 intézményben zajlik. A tapasztalatok alapján történik meg az önértékelési és a tanfelügyeleti standardok véglegesítése, az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet támogató rendszereinek kifejlesztése.
Az Oktatási Hivatal a jövő évi ellenőrzési tervben szereplő kb. 18 ezer minősítéshez kapcsolódó pedagógusellenőrzést, és további 12 ezer tanfelügyeleti ellenőrzés (kötelező intézményvezetői ellenőrzések, a következő évek pedagógusminősítéseinek előkészítése) elvégzését tervezi. 

Az emberi erőforrások minisztere által elfogadott, az értékelés területeit, szempontjait, módszereit és eszközrendszerét rögzítő általános iskolai kézikönyv mellett 2014. március 19-én nyilvánosságra kerültek az óvoda, gimnázium, szakközépiskola és szakiskola, kollégium, alapfokú művészeti iskola, illetve a gyógypedagógia szakterületekre érvényes tájékoztatók. 2014 őszén várható a pedagógiai szakszolgálatra és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásra vonatkozó kézikönyv megjelenése, 2014 decemberéig pedig elkészülnek az intézményi önértékelés standardjaival kiegészített kézikönyvek.