Olvasási idő: 
11 perc

Az irodalomtanítás korszerűsítése

Napjainkban a széles körben hozzáférhető digitális eszközök és trendek nem csupán a szociális és magánéletet, de az oktatás tereit és módszereit is aktívan formálják. Az új eszközök jelentette sokrétű változás kihívás elé állítja mind a pedagógusokat, mind a diákokat, sajátos módszertani és oktatástechnikai megújulást téve szükségessé. E változásokra reagálva egyre több ingyenesen elérhető online eszköz és tansegédlet jön létre, amelyek megtervezése, valamint kivitelezése sok esetben magas színvonalú tervezői és művészeti teljesítményt eredményez. Az okostankönyvek irodalomszekciójának felépítéséről, az egyes kapcsolódó digitális eszközök oktatásban betöltött szerepéről Dani-Pallósi Ágnessel, a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) irodalomtankönyv- és munkafüzet-fejlesztéseinek koordinátorával beszélgettünk.

Hogyan zajlott és milyen tankönyveket érintett a digitális fejlesztés?

Az okostankönyv-fejlesztés egyik legfőbb feladata a papíralapú könyvek digitalizálása volt. A különböző mérföldkövekben más-más típusú tankönyveket rendelt meg a szakpolitika, amelyek ugyan mind a Nemzeti alaptantervet (NAT) követik, de voltak egyedi eltérések közöttük. Az okostankönyvek esetében az egyes papíralapú kiadványok digitális transzformációjáról volt szó, amely során a tankönyvek és a hozzájuk kapcsolódó munkafüzetek egy html-feldolgozáson mentek keresztül és váltak elérhetővé az NKP-n (https://www.nkp.hu/).

A digitalizálás sok időt és munkát vett igénybe, így sajnos nem készülhetett minden kiadványról digitális másolat. Azok a kiadványok azonban, amelyek átmentek ezen a folyamaton, sokszínű digitális kiegészítőkkel bővültek, így lett nem csupán átláthatóbb, de élményszerűbb is a tananyag.

Milyen eltérések vannak a „B” sorozatú kiadványokban az „A” sorozathoz képest, valamint milyen konkrét változások történtek a digitális irodalomtankönyvek és -munkafüzetek esetében?

Bár mindkét sorozatról elmondható, hogy ugyanazt a kerettantervet követi, keresztülment egy digitális transzformáción és elérhetővé vált online, interaktív formában az NKP honlapján, mégis más-más módszertant és témastruktúrát követnek.

A digitális transzformáció ugyanakkor nem egyszerűen a könyvek beolvasását jelenti, a feldolgozott kiadványok ugyanis számos digitális funkcióval kiegészülnek: különféle interaktív okosfeladattal, megértést segítő audiovizuális és grafikai megoldással járulnak hozzá az egyes anyagok könnyebb átadásához és elsajátításához. A fejlesztések ily módon leginkább az egyes témakörökhöz kapcsolódó kiegészítő tartalmakat érintették. (A teljesség igénye nélkül minden vonatkozó tartalom mellé kiválasztottunk egy-egy példát, amelyek az egyes linkeken keresztül érhetők el – a szerk.) A „B” sorozat digitálisan transzformált kiadványaiban anyagrészenként segítik a megértést olyan interaktív, audiovizuális funkciók, mint például az adott tantervben meghatározott mesék animációs feldolgozásait tartalmazó digitális papírszínház (https://shorturl.at/arxBF), vagy az interaktív böngésző funkcióval kiegészített illusztrált életrajzok (https://shorturl.at/yGKP4). Így van ez az egyes anyagrészeket képregényes formában feldolgozó Irodalom másKÉPp (https://shorturl.at/gwT16) részben, de találhatók itt különféle megzenésített memoriterek (https://shorturl.at/aGHKL)is, amelyek a kerettantervben ajánlott kötelező és szabadon választható szövegrészletek művészi igényű, zenés feldolgozásai.

Mindemellett a „B” sorozat ötödikes irodalomtananyagában elérhetővé vált egy kimondottan a János vitézhez készült megoldás, a mesetérkép (https://shorturl.at/uCPW2), amely az interaktív lépegetőfunkción keresztül vizuálisan segít végighaladni az olvasmány cselekményén.

Hírek anno (https://shorturl.at/cmyFR) egy olyan fiktív rádióműsor, amely a rádiós hírközlés klasszikus formátumán keresztül vezeti be a diákokat az adott anyagrész témakörébe, vonatkozó okosfeladatokkal kiegészítve; illetve egy webapplikáció segítségével használhatunk olyan preparált verselemzéseket (https://shorturl.at/ilKST) is, amelyeken belül adott sorokra, szavakra vagy gondolati egységekre vonatkozóan meg- 23 adott szempontok szerint kapunk eligazítást az alapos műelemzés gyakorlati kérdéseire vonatkozóan, játékosan vezetve rá a felület használóit az elemzés praktikus lépéseire.

A megújult okostankönyveken belül továbbá egyre szélesebb eszköztár áll a pedagógusok rendelkezésére digitális okosfeladatok saját kezű összeállítására, különböző projektfeladatok kiadására, valamint az egyes anyagrészekhez kapcsolódó tanulócsoportok létrehozására.

A tartalomszerkesztés során nagy szükség volt stílusérzékre és témaérzékenységre. A cél minden esetben a nehezebben érthető, és a mai gyermekek világától talán kissé távol álló, ám nagy jelentőségű művek zenei és vizuális beépítése az irodalmi-kulturális tudatba. Ezt a célt olyan digitális segédletekkel lehet a legkönnyebben elérni, amelyek nem csupán az egyes anyagrészek átadását, de azok elsajátítását is képesek megkönnyíteni. Ezek az anyagok ideális esetben vitaindítóként is szolgálhatnak a tanórák elején, alkalmat teremtve a közös gondolkozáshoz.

Milyen irányelvek mentén dolgozták ki a vizuális-interaktív tartalmakat? Milyen szempontokat tartottak szem előtt az anyagok összeállításakor?

Az anyagrészeken belül elérhetővé vált kiegészítő funkciók fejlesztése minőségi ugrást jelent a digitalizált „B” sorozat minden szegmensében, mégis kihívást jelentett megtalálni az egyes leckék tartalmához a megfelelő formátumot. Néhány esetben persze az anyagok szinte maguktól kijelölik a feldolgozás legmegfelelőbb módját: vannak anyagrészek, amelyek megzenésített formában, mások képregényként átdolgozva találnak könnyebben utat a diákokhoz.

A tartalomszerkesztés során nagy szükség volt stílusérzékre és témaérzékenységre. A cél minden esetben a nehezebben érthető, és a mai gyermekek világától talán kissé távol álló, ám nagy jelentőségű művek zenei és vizuális beépítése az irodalmi-kulturális tudatba. Ezt a célt olyan digitális segédletekkel lehet a legkönnyebben elérni, amelyek nem csupán az egyes anyagrészek átadását, de azok elsajátítását is képesek megkönnyíteni. Ezek az anyagok ideális esetben vitaindítóként is szolgálhatnak a tanórák elején, alkalmat teremtve a közös gondolkozáshoz.

Az anyagrészeken belül elérhetővé vált kiegészítő funkciók fejlesztése minőségi ugrást jelent a digitalizált „B” sorozat minden szegmensében, mégis kihívást jelentett megtalálni az egyes leckék tartalmához a megfelelő formátumot. Néhány esetben persze az anyagok szinte maguktól kijelölik a feldolgozás legmegfelelőbb módját: vannak anyagrészek, amelyek megzenésített formában, mások képregényként átdolgozva találnak könnyebben utat a diákokhoz. A tartalomszerkesztés során nagy szükség volt stílusérzékre és témaérzékenységre. A cél minden esetben a nehezebben érthető, és a mai gyermekek világától talán kissé távol álló, ám nagy jelentőségű művek zenei és vizuális beépítése az irodalmi-kulturális tudatba. Ezt a célt olyan digitális segédletekkel lehet a legkönynyebben elérni, amelyek nem csupán az egyes anyagrészek átadását, de azok elsajátítását is képesek megkönnyíteni. Ezek az anyagok ideális esetben vitaindítóként is szolgálhatnak a tanórák elején, alkalmat teremtve a közös gondolkozáshoz.

Hogyan tudnak reagálni ezek az okostankönyvek az egyes tanulási nehézségekkel küzdő tanulók igényeire?

Ezek a fejlesztések nem kimondottan a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek szólnak. Külön tankönyvfejlesztési program keretén belül tettük elérhetővé az NKP-n SNI-specifikus digitális tankönyveket. Az okostankönyveken belül elérhető tanulmányi segédletek és tanulássegítő funkciók azonban a gondosan megszerkesztett, igényes vizuális tartalmakon keresztül nagymértékben képesek fejleszteni nem csupán a vizuális látásmódot, hanem a kontextuális értelmezési készségeket is. A 9.-es irodalomtankönyvben feladott Ómagyar Mária-siralom értelmezését például jelentősen megkönnyítik a hozzá készített grafikai megoldások, valamint az egyes magyarázó, fogalomtisztázó megjegyzések.

A vizualitás mellett a zene eszköztára is segítheti bizonyos tananyagok átadását, megszerettetését és számonkérését is. Az egyes anyagrészekhez készített zenei funkciók akár olyan műveket is képesek megközelíthetővé tenni, amelyek mostanra már talán a nehezebben megfejthető és megszerethető művek közé tartoznak. A megzenésített memoriterekkel kapcsolatban azonban fontos kiemelni egy alapvető különbséget más, az interneten elérhető vagy akár a rádióból is ismerős, egész verseket feldolgozó zenei alkotásoktól: az NKP-n elérhető zenés blokkok esetében kizárólag a kerettanterv által javasolt versrészletek – és nem egész versek – hallhatók, ezzel is segítve a diákokat a NAT által ajánlott kötelező és szabadon választható memoriterek megjegyzésében.

Milyen bonyodalmak merültek fel – ha felmerültek – a fejlesztés során?

A színes audiovizuális eszközöknek köszönhetően sok, a diákok körében talán népszerűtlen anyagrész és memoriter kaphatott új színezetet és válhatott – újra – vonzóvá. Némely esetben – például az Ómagyar Mária-siralom esetében – sok odafigyelést igényelt, hogy úgy valósuljon meg a digitális transzformáció, hogy az egyes tartalmak megragadhatóvá és vonzóvá tétele közben ne essen csorba az adott kulturális emlék méltóságán. Az elkészült megoldások ugyanakkor magukért beszélnek. A tananyagokban szereplő jelentős művek méltó bemutatását a magas színvonalú kreatívszerkesztői munka, valamint egy többkörös lektorálási rendszer szavatolja. A stilisztikai kérdéseken kívül azonban további nehézséget jelentett a nagy idő- és munkaigényű feladatok gyakorlati felhasználásának nyomon követése; a tartalomkészítőknek ugyanis sajnos nincs lehetőségük megfigyelni, hogy az általuk elkészített anyagok milyen hatékonysággal képesek beépülni a pedagógusi gyakorlatba. Talán a jövőben sikerül erre is valamilyen megoldást találni. Végső soron azonban az egyes tanárok lehetőségein, belátásán és digitális tájékozottságán múlik, hogy milyen rendszerességgel és mire használják a felületet, vagy hogy milyen tankönyvsorozatot és módszertant követnek az órák során. Éppen ezért mindennemű népszerűsítő és oktatástechnikai fejlesztőtevékenységnél szükséges a tanárok és diákok együttes elérése és megszólítása.