Olvasási idő: 
9 perc

A pályaválasztási tanácsadó

Részlet a Változások – Választások. 50 éves a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó című kiadványból (Budapest, 2017). Teljes terjedelmében megtalálható az alábbi linken: http://palyavalasztas.fpsz.hu/download/valtozasok-valasztasok

Szöveg: Gebauer Ferenc, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye igazgatója


Segítő tevékenységünk fontos kiindulási pontja, hogy a hozzánk fordulók pályaválasztással kapcsolatos problematikáját szociális környezetének, illetve fejlődéslélektani helyzetének kontextusában, életvezetési feladatként értelmezzük, és a számukra aktuálisan igényelt, a tanácsadás keretein belül megvalósítható személyes segítséget megadjuk. Az igényelt/szükséges támogatás a pályaválasztási döntések különféle faktoraira vonatkozik:

 • objektív információk (továbbtanulási lehetőségek, pályaismeret, munkaerőpiaci információk)
   
 • szubjektív (személyre vonatkozó) tényezők: egyéni sajátosságok (önismeret, önértékelés, motiváció stb.)
   
 • a megvalósításra vonatkozó információk (életvezetési kompetenciák).

Ennek megfelelően a hozzánk fordulók segítése történhet egyéni vagy csoportos, információs tanácsadó vagy pszichológus által végzett, egyszeri vagy több alkalomból álló tanácsadás formájában.

A pedagógiai szakszolgálatok elsősorban a gyermekeknek (tanulóknak), de áttételesen a szülőknek és a pedagógusoknak nyújtanak segítséget az egészséges fejlődés biztosításához. Ebből eredően a pályaválasztási tanácsadás sem kizárólag a tanulókat, hanem az őket segítő személyeket és intézményeket is támogatja. Szakszolgálatunk kiegészíti, erősíti – olykor kompenzálja – ezt a támogatói tevékenységet. Ennek számos területe és megnyilvánulási formája van. Az alábbiakban ezeket részletezzük.


Ellátásunk szintjei

A felmerülő nehézség, probléma jellegéből adódóan megelőző (preventív), reagáló (reaktív) és helyreállító (korrektív, kompenzáló) beavatkozást végzünk. Ezek elsősorban fókuszaikat tekintve térnek el egymástól; nem éles határral elválasztható kategóriák, hiszen a kompenzáló ellátás ugyanúgy tartalmaz preventív elemeket, ahogyan a megelőzés is képes korrektív hatásokat kifejteni.


Megelőzés: a pályaorientáció támogatása

A pályaorientáció segítése – mint láttuk – több szereplő által végzett feladat: elsődleges ágense a család és az iskola. Intézményünk részéről a megelőzés elsősorban e szereplők támogatását jelenti. Legtágabb megközelítésben ez az informálás tevékenységében valósul meg a helyes pályaépítés eszközeiről, módjairól való tájékoztatás során. Ennek megfelelően, tevékenységünk egy része naprakész információk gyűjtéséből, adatbázisok gondozásából, kiadványok szerkesztéséből, illetve ezek közvetítéséből tevődik össze.

Ezzel együtt nem állhatunk meg a passzív ismeretnyújtásnál, mivel – mint tapasztaljuk – az információközvetítés számos esetben nem elégséges az érintettek számára. Az információ asszimilálása (saját helyzetre való alkalmazása) és az ebből következő cselekvések megtervezése, kivitelezése szintén támogatásra szoruló folyamat.

Emiatt nem csupán lexikális ismereteket, hanem procedurális (megvalósításra vezető) tudást is szükséges átadnunk. A prevenció szintjén ennek még nem személyes, hanem általános formái vannak, és leginkább közvetett módon, a segítők segítése által valósul meg. Ennek megfelelően fontos feladatunknak érezzük az iskolai pályaorientációban érintett személyek (osztályfőnökök, iskolapszichológusok) támogatását. E támogatás kiterjed pedagógiai módszerek, segédanyagok közvetítésére (ezek előállítása és gondozása nem feladatunk, de ismerete, értékelése és ajánlása eszköztárunkba tartozik) is, emellett olyan ismereteket is közvetítünk, amelyek a tanulók helyzetének, problémáinak időben való felismerését, azonosítását segítik. Így a tanár képes dönteni, hogy továbbirányítja-e tanulóit a szakellátás felé, illetve saját eszközeivel milyen beavatkozásokat végez.

Intézményünk részéről a pályaorientáció támogatása folyamatos feladat, ám a továbbtanulási döntésekre, beiskolázási teendőkre egy tanár esetében általában négyévente kerül sor. Ezalatt változások történhetnek a jogszabályi háttér, az iskolarendszer, a szakképzés és a munkaerőpiac szerkezetében. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tapasztalt osztályfőnökök részéről is folyamatos igény mutatkozik a pályaorientációs szakemberek segítségére.

Prevenciós tevékenységünk másik természetes célcsoportja a szülők, nevelők köre. Az iskolával szemben a család nem pedagógiai-szakmai, hanem személyes-érzelmi motivációk által érintett a továbbtanulás, pályaválasztás kérdéseiben. A szülők szerepe és feladata még a végzős középiskolások esetében is kiemelkedő, emiatt áttételesen ez a csoport is partnereink közé sorolandó – a prevenció szintjén is. A közérthető tájékoztatásnak ugyanúgy ki kell terjednie az önállóan alkalmazható ismeretek megszerzésének segítésére, mint a segítségnyújtás lehetőségeinek ismeretére.

Az eddig említett tevékenységek elsősorban a tömegkommunikáció (ma kiemelten az internet) csatornáin keresztül történnek. A prevenció e fontos formájának sajátossága, hogy egyirányú, nem személyes kommunikáció, ám lehetőséget teremt az érintett tanulók, szülők, pedagógusok számára, hogy észleljék, azonosítsák és jelezzék az esetleges problémákat a segítő fórumoknak. Ez vezet át a személyes kapcsolatot, interakciót eredményező intervenció szintjére.


Tanácsadás: személyes segítségnyújtás

A tanácsadás már valamilyen, a kliens által adott jelzésre (kérdésre, igényre) adott választevékenység. (Mint korábban említettük, ennek is van preventív jellege, hiszen az intervenció hiányában állapotromlás következne be. A problémajelzésre történő beavatkozást másodlagos prevenciónak nevezzük.)

A tanácskérés indulhat a pedagógustól, aki javasolhatja egy-egy tanulójának jelentkezését – akár személyesen is segítheti a tanácsadóhoz való eljutásban.

A pedagógus kérhet segítséget egész osztálya számára: információs tanácsadóink tájékoztató, pályaorientációt segítő foglalkozásokat tartanak iskolai színtéren. Ezáltal mód nyílik a diákok kérdéseinek megfogalmazására, feltételére, a probléma felszínre kerülésére.

A pedagógus kérhet módszertani segítséget pályaorientációs tevékenységéhez. Lehetőség van személyes konzultációra tanácsadó szakembereinkkel.

A beavatkozás részünkről leggyakrabban egyéni tanácsadással történik.

Tanulók és a szülők egyaránt jelentkezhetnek személyes tanácsadásra. A jelentkezés ténye már önmagában valamilyen probléma vagy hiány jelzése. A tanácsadás során ennek feltárása és az ennek megfelelő beavatkozás történik.


Támogatás pályakorrekció, iskolaváltás esetén

Az ellátás harmadik (kompenzációs, harmadlagos prevenciós) szintjére sikertelen pályaválasztás esetén kerülhet sor. A pályakorrekció az általunk ellátott korosztály esetében gyakran iskolaváltást jelent, tehát már a képzés ideje alatt kiderül a pályacél elérésének akadályoztatása vagy nem megfelelő volta. A segítségnyújtás ilyenkor új pályacél keresését és kitűzését jelenti, ám ezt gyakran meg kell hogy előzze a sikertelen választás veszteségeinek feldolgozása. A tanácsadás olykor elsősorban az új iskola kiválasztásának folyamatát támogatja, azonban gyakran belső vagy külső konfliktusok megoldását is segíti, hiszen a téves pályaválasztás, akadályba ütköző továbbtanulás nemritkán kudarcélményt okoz mind a tanulóban, mind a szülőben. Az újonnan megtalált cél követése is gyakran nehezített az előzmények miatt. Ilyenkor az új helyzetbe való újbóli beilleszkedés (rehabilitáció) szükséges.

(…)

Tevékenységi formáink

Alaptevékenységeinket a következő formákban látjuk el:

 • Egyéni tanácsadás:

    - A tanulók és szüleik tájékoztatása továbbtanulási, pályaválasztási döntéseik meghozatalában (információs tanácsadás). Rendszerint egy alkalomból áll, amelyen részt vehet a tanuló, a szülő vagy mindkét fél együttesen.

     - Segítségnyújtás elakadás, dilemmák, önértékelési-döntési nehézségek esetén (pszichológiai tanácsadás). A probléma jellegétől függően általában 3–6 alkalom. A folyamat iránya és tartalma közös célkitűzés szerint alakul; szükség esetén a tanulók személyes tulajdonságainak (képességeinek, érdeklődésének) felmérése, vizsgálata történik.
   
 • Külső helyszínen (iskolában, pályaválasztási kiállításokon és börzéken) tartott tájékoztatók, csoportos tanácsadás tartása.
   
 • Az internet lehetőségeit kihasználó, online segítségnyújtás (KOM-PASSZ program).
   
 • Tájékoztató anyagok, aktuális információk gyűjtése, kiadványok összeállítása, közzététele és közvetítése.