Olvasási idő: 
7 perc

A 2021-es OTDK Mestertanár Aranyérmesei

Az OTDT 1998-ban hozta létre a Mestertanár Aranyérem kitüntetést az oktatók és kutatók megbecsülése és ösztönzése céljából. Azok a pedagógusok kaphatják meg, akiket az intézmények TDT-elnökei jelöltek – a meghatározott feltételeket figyelembe véve – és akik legalább 10 éven keresztül eredményes tehetséggondozói, tudományszervezői munkát folytattak. A kitüntetés jogelődje az 1997-ig adományozott Témavezető Mester és Értékteremtő Mester elismerés volt.

Dr. Benyovszky Krisztián (Humán Tudományi Szekció)

1975-ben született Szlovákiában, Ipolyságon. Magyar nyelv és irodalom–szlovák nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett 1993–1998 között a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. PhD-fokozatát irodalomelmélet és szlovák irodalom témában szintén itt szerezte 1999 és 2006 között. 2019-ben az idegen nyelvek és kultúrák témában kapta meg professzori címét. 2004 óta a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának egyetemi tanára a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeten belül. Kutatási területe az irodalomtudomány, azon belül az irodalomelmélet, populáris kultúra, szemiotika, valamint a modern és kortárs cseh, szlovák és magyar irodalom. Témavezetői munkája mellett a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián (FTDK) 2014-ben bírálóként, 2015-ben zsűritagként közreműködött. A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2015-ben bírálói, a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2017-ben zsűrielnöki feladatokat látott el.


Dr. Czibere Ibolya (Társadalomtudományi Szekció)

1965-ben született Debrecenben. Felsőfokú tanulmányait 1994-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdte meg, itt szerzett szociológus végzettséget. Ezután 2003 és 2007 között a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanult. Ezt okleveles szociológusként zárta, majd 2015-ben habilitált regionális tudományok területen, szintén a Debreceni Egyetemen. 2017-től a Debreceni Egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék egyetemi docense. Kutatási területe a szociológiai tudományok, azon belül a társadalmi egyenlőtlenségek és a vidékszociológiai kutatások. Témavezetői tevékenysége során összesen 23 tudományos diákköri dolgozat elkészítését segítette, ebből 19 dolgozatot az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is bemutattak hallgatói. Ezek közül az OTDK-n összesen 10 pályamunka ért el helyezést vagy kapott különdíjat.


Sallai János (Had- és Rendészettudományi Szekció)

1960-ban született Szolnokon. Felsőfokú tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr szakán végezte 1982-ben, ahol okleveles határőr tiszt és pedagógus végzettséget szerzett. Ezt követően 1992-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia határőrparancsnoki, hadműveleti, harcászati tisztje lett. 2021 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egyetemi docens, tanszékvezető, egyetemi tanár. Kutatási területe a rendészettudomány, azon belül a rendészettudomány története, a határtörténet. 1985 óta segíti a főiskolai és egyetemi hallgatókat TDK-pályamunkák elkészítésében konzulensként. Főként határőrizet, államhatár-történet és rendészettörténet témakörökben készültek TDK-dolgozatok témavezetésével. Diákjai az OTDK-n többször értek el dobogós helyezést a Had- és Rendészettudományi Szekcióban (Koller Marco 2017-ben Nemzetbiztonsági Tagozat I. helyezett, Nyírádi Katalin 2021-ben Hadtörténelem, rendészettörténet tagozaton III. helyezett). Témavezetői munkája mellett a tudományos közéletben is aktívan részt vesz.


Dr. Antal Margit (Informatika Szekció)

1968-ban született Romániában, Karcfalván. 2016-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense. Felsőfokú tanulmányait 1986–1998 között a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Matematika–Informatika Karának informatika szakán végezte, majd 2004–2006 között szerzett PhD-fokozatot a Kolozsvári Műszaki Egyetem Elektronika és Távközlés Karán. Kutatási területe a műszaki tudományok, azon belül a beszédfelismerés, biometria, gépi tanulás. 2005 óta tevékenykedik témavezetőként az Informatika Szekcióban. 2013–2020 között kari TDK-elnökként segítette a fiatalokat, szervezte a kari TDK-t, tervezte és üzemeltette a kari TDK-honlapot, valamint tudományos cikkeket is publikált hallgatóival közösen.


Dr. Hercz Mária (Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció)

1958-ban született Budapesten.1980-ban végzett általános iskolai tanítóként a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, majd 2001-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógiai értékelési szakértő, szakvizsgázott pedagógus végzettséget szerzett. A doktori képzést 2001 és 2004 között a BME Szakképzés-pedagó­giai Multidiszciplináris Doktori Iskolában végezte, PhD-fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen szerzett 2007-ben, majd 2008-ban habilitált az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. 2017 óta az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar egyetemi docense. Kutatási területe a neveléstudomány, azon belül a felsőoktatás-pedagógia, pedagóguskutatás, innovációs lehetőségek az oktatásban, nevelésmódszertan kisiskolás korban. 2007 óta tevékenykedik a TDK-mozgalomban témavezetőként, majd a későbbiekben bírálóként és szervezőként is. Eddigi eredményei témavezetőként kiemelkedőek: 22 OTDK minősített dolgozat; négy I. helyezett és négy II. helyezett OTDK-dolgozat; szekció-különdíjas: két dolgozat.


Dr. Kaizer József (Kémiai és Vegyipari Szekció)

1967-ben született Kaposváron. A Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán szerzett okleveles vegyészmérnök végzettséget 1993-ban, majd ugyanitt PhD-fokozatot 2001-ben. 1993 óta vesz részt a Tanszék oktatási munkájában, szemináriumok és laboratóriumi gyakorlatok vezetésében, előadások tartásában, valamint TDK-zó, diplomázó és PhD-hallgatók témavezetésében. 2007-től az MTA doktora. 2010-ben habilitált a Pannon Egyetemen, 2011 óta pedig a Pannon Egyetem Bioszerves és Biokoordinációs Kémia Kutatócsoport egyetemi tanára, MTA-doktora. Kutatási területei a bioszerves kémia, azon belül az organokatalízis, biokoordinációs kémia, oxidoreduktáz enzimek bioutánzó reakcióinak kidolgozása, sztöchiometrikus és katalitikus oxidációs és oxigénezési reakciók vizsgálata réz-, vas és mangánkomplexek jelenlétében. Témavezetői tevékenysége mellett évek óta rendszeresen végzi TDK-pályamunkák bírálatát és vesz részt zsűritagként az intézményi TDK-konferenciákon.


Dr. Radovits Tamás (Orvos- és Egészségtudományi Szekció)

1980-ban született Veszprémben. Általános orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte 2004-ben, majd PhD-fokozatát elméleti orvostudományok területen szintén itt 2007-ben. Kutatási területei az experimentális kardiológián belül a sportkardiológia, szívelégtelenség, diabéteszes kardiomiopátia, a NO-cGMP szignálút farmakológiája és a szívtranszplantáció. Témavezetői munkája mellett 2015 óta a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának tagja, 2015 és 2018 között titkára, 2018 óta pedig alelnöke, 2022-től egyetemi tanár. Ezen túlmenően 2018-tól a Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunkákat Értékelő Bizottságának is tagja. 2010 óta rektori pályamunkákat és szakdolgozatokat bírál, 2012-től pedig a Semmelweis Egyetemem a TDK-konferencia, a Semmelweis International Students’ Conference és a Korányi Frigyes Tudományos Fórum zsűritagja is.