Szamborovszkyné Nagy, Ibolya

Szamborovszkyné Nagy
Ibolya