Történelmi olvasmányok feldolgozása alsó tagozaton

Irodalom

Baji-Gál Ferencné (2000): Drámapedagógia alkalmazása. Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó.

Balázsi Ildikó – Balkányi Péter – Vadász Csaba (2017): PIRLS 2016 Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről. Budapest, Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls...

Balkovitzné Cynolter Magda – Kerényi Jánosné (1987): A történelmi olvasmányokról.
3. osztály I.; 3. osztály II.; 4. osztály I.; 4. osztály II.
[füzetek]. Budapest, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó.

Bárdos József – Galuska László Pál (2013): Fejezetek a gyermekirodalomból. Budapest, Nemzedékek Tudása.

Beély Gábor (2000): A könyvtár jövője – a jövő könyvtára. Iskolakultúra. 10. 4. 51–56. p. https://epa.oszk.hu/00000/00011/00037/pdf/iskolakultura_EPA00011_2000_04...

Beke Mari (2017): 77 magyar népi játék. Budapest, Corvina.

Beke Mari (2019): Az őskortól Leonardóig. 77 játék a művészettörténet világából. Budapest, Corvina.

Benczik Vilmos (1999): Házi olvasmányok és olvasóvá nevelés az általános iskola 2–6. osztályában. In: Bollokné Panyi Ilona (szerk.): Gyermek – nevelés – pedagógusképzés. Budapest, Trezor. (A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei 17.) 109–138.

Bencsik Sára (2017): Élményszerű olvasás fejlesztése a történelmi olvasmányok

feldolgozásának folyamatában. Szakdolgozat. Budapest, ELTE TÓK.

Benkő Zsuzsanna – Csájiné Knézics Anikó (2020): Tedd élménnyé az olvasást! Kooperatív technikák – kortárs irodalom az alsó tagozaton. Budapest, Műszaki.

Bereczki Ibolya (2013): A múzeumok oktatást támogató tevékenysége. Könyv és Nevelés. 15. 4. 66–73. p. http://epa.uz.ua/01200/01245/00048/pdf/EPA01245_konyv_es_neveles_2013_4_...

Boldog Anna – Daróczi Gabriella – Horváth Dorka – Horváth Dorottya – Ruttkay Zsófia – Varga Emőke (2018): A könyvek életre kelnek. Bevezetés az interaktív könyv elméletébe és gyakorlatába a BOOKR Kids alkalmazásaival. Budapest, Móra – BOOKR KIDS.

Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Budapest, Akadémiai.

Csépe Valéria (2020): Tanulás, játék és gyermeki agy. Akadémiai székfoglaló előadás. MTA. 2020. nov. 26. https://www.youtube.com/watch?v=mu2I4sXYrm4

Csík Tibor (2020): Iskolai könyvtár, esélyek és egyenlőség. In: Csík Tibor: Könyvtár és iskola. Tanulmányok. Budapest ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. 27–48. p. https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/47175/K%C3%B6nyvt%C3%A... DOI: https://doi.org/10.21862/978-963-489-189-5

Eck Júlia – Kaposi József – Trencsényi László (szerk., 2016): Dráma – Pedagógia – Színház – Nevelés. Szöveggyűjtemény középhaladóknak. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/dramapedagogia_onl...

-EF- (2016): Teljesen felbolydul a munka világa a következő évtizedben. Index. 2016. 03. 18. https://index.hu/gazdasag/2016/03/18/a_jovo_munkaja/

Fisher, Robert (2000): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. Budapest, Műszaki.

Friedl, Johanna (2003): Az iskolai siker titka – a játék. Pápa, Deák és Társa.

Frey, Karl (2011): Die Projektmethode. Der Weg zum bildende Tun. Weinheim Basel Beltz Verlag.

Fromann Richárd – Damsa Andrei (2016): A gamifikáció (játékosítás) motivációs eszköztára az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle. 66. 3–4. 76–81. p. https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/journals/upsz_2016_3-4....

Gabnai Katalin (1999): Drámajátékok. Budapest, Helikon.

Gabnai Katalin (2012): Színházas könyv. Budapest, Helikon.

G. Gődény Andrea (2014): Az Olvasók Birodalma. Az olvasóvá nevelés jelenkori esélyei és lehetőségei. Könyv és Nevelés 16. 1. 32–42. p. http://epa.oszk.hu/03300/03300/00019/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2014_...

G. Gődény Andrea (2017): Kötelezők(?) alsóban és álruhában. A házi olvasmányok feldolgozásának kérdései a közoktatás elemi szakaszában. Könyv és Nevelés. 19. 4. 21–47. http://epa.oszk.hu/03300/03300/00012/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2017_...

G. Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit (2012): Dráma? Játék? Tanulás? Könyv és Nevelés. 14. 1. 64–65. p. https://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/drama_jate...

G. Gődény Andrea – Kolláth Erzsébet (2015): Meseország, csodaország. Olvasásprojekt az alsó tagozaton. Könyv és Nevelés. 17. 2. 44–54 p. https://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/meseorszag...

G. Gődény Andrea – Kolláth Erzsébet (2015): Feladatok az olvasásprojekthez. e-Könyv és Nevelés. 2. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/kalandozaso....

G. Gődény Andrea – Venyercsán Judit (2018): Tanuljunk tanulni! 2. Tanító. 56. 4.

Gyarmathy Éva (2017): Tanulás és harmónia. Tanító. 55. 4. 2–4. p.

Hunyady Györgyné (2003): Az integrált tanulás. A projektoktatás. In: Hunyady Györgyné (szerk.). Lépésről lépésre iskolai program. Budapest, Lépésről lépésre Országos Szakmai Egyesület. 23–36. p.

Hutter Marianna (2019): PISA-teszt: első ránézésre javult, gyakorlatilag stagnál a magyar diákok eredménye. Elemzés! In: azonnali. 2019. 12. 03.
https://azonnali.hu/cikk/20191203_pisa-teszt-elso-ranezesre-javult-igaza...

Hülber László (szerk. 2015): Digitális nemzedék konferencia, 2015. Konferenciakötet. Budapest, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. http://levaid.web.elte.hu/Digit%C3%A1lis_nemzed%C3%A9k_konferencia_2015_...(szerk.).pdf

Jesztl József – Lencse Máté (2018): Társasjáték-pedagógia. Budapest, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/48/22/dd/1/lencse_jesztl_tarsasjate...

Keresztesi József (2000): Héraklész kontra Hercules. Beszélő Online. 5. 5.
http://beszelo.c3.hu/cikkek/heraklesz-kontra-hercules

Knausz Imre (2010): Műveltség és demokrácia. Kísérletek a pedagógia bírálatára. Budapest, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. https://mek.oszk.hu/18800/18805/18805.pdf

Kolozsi Ádám (2019): Újra kiállította a bizonyítványt a magyar iskolákról a PISA-teszt. Index, 2019.12.03. https://index.hu/techtud/2019/12/03/pisa-teszt_2018_eredmenyek_oktatas_m...

Lénárd András (2003): Bevezető gondolatok az élményközpontú anyanyelvi nevelésről. In: Tóth Beatrix (szerk.): A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. Budapest, ELTE TÓFK. 5–10. p.

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2006): Gyermeklélektan. Budapest, Medicina.

Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Budapest, Gondolat Kiadói Kör – ELTE BTK Neveléstudományi Intézet.

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Pavlicsek Zsolt (1990): A történelmi olvasmányok taníthatósága, tanítása. In: Szendrei János –Dobcsányi Ferenc (szerk.): 30 éves a Módszertani Közlemények – az általános iskolai tanítók és tanárok számára. Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. 208–212. p.

Petres Csizmadia Gabriella (2015): Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból. Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem. DOI: 10.21030/anyp.2019.1.8

Pifkó Szera (2019): Bőröndbe zárt múzeum. [Beszélgetés Molnár József múzeumpedagógussal.] https://mokk.skanzen.hu/20190827nivodijas-borondmuzeum.html?id=20190827n...

Pléh Csaba (1998): Bevezetés a megismerés tudományba. Budapest, Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

Steklács János (2006): Olvasási stratégiák, szövegértő olvasás. Az olvasásértés tanítása és fejlesztése a stratégiai olvasásra épülő kísérleti fejlesztőprogramban. Magiszter 4. 15.

Steklács János 2011. Az olvasásra vonatkozó meggyőződés vizsgálata negyedik osztályos tanulók körében. Anyanyelv-pedagógia 2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=313

Steklács János 2013. Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. Bp.

PISA 2018. Összefoglaló jelentés. Budapest, Oktatási Hivatal. 2019. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/...

Takács Anett – Csimáné Pozsegovics Beáta (2016): Marc Chagall világa – Egy kiállítás múzeumpedagógiai lehetőségei, avagy művészettel nevelés múzeumi környezetben. In: Kolosai Nedda – M. Pintér Tibor (szerk.): A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE TÓK. 290–305. p.

Tóth Beatrix (2002): Konstruktív megközelítésű szövegfeldolgozási eljárások. In: Az ELTE TÓFK Tudományos Közleményei XX. Budapest, Trezor. 91–102., 92–93.

Tóth Beatrix (2013): Irodalmi nevelés az alsó tagozaton szépirodalmi epikus szövegek olvasásával és feldolgozásával. In: Podráczky Judit (szerk.). Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Budapest, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 11–37. p.

Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra – Szekszárdi Júlia (szerk., 2012): Digitális Nemzedék Konferencia 2012, Tanulmánykötet, Budapest, ELTE PPK.
http://digitalisnemzedek.hu/2012/?page_id=256/?linktype=external;

Tölgyessy Zsuzsa (2009): Élményközpontú irodalomtanítás az alsó tagozaton, Fordulópont, 11. 2. (44.) sz. 97‒104. http://www.fordulopont.hu/Fp-44_tolgyessy.pdf

Ong, Walter J. (2010): Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása. Budapest, Gondolat.

Virág Irén (2013): Tanuláselméletek és tanítási – tanulás stratégiák. Eger, Eszterházy Károly Főiskola. https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12461/04_tan...