Olvasási idő: 
8 perc
Author
Author

Tartalomjegyzék és Mustra

INHALTSVERZEICHNIS; CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK

Mustra

150 ÉVE SZÜLETETT GÁRDONYI GÉZA

Bencédy József: Gárdonyi műveinek stílusa és nyelvezete

Hanisné Petró Valéria: Gondolatok a szerelemről – Diákok reflexiói Gárdonyi Hosszúhajú veszedelem című művéről

Ifj. Horánszky Nándor: … a néptanítók érdekeiért

Rápolthy Ágnes: Miért ragyognak Sanghajban az egri csillagok?

Simon Pallós Piroska: Az Egri csillagok török nyelven

Tölgyesi József: „A lámpás én vagyok… Utat mutatok.” – Gárdonyi (Ziegler) Géza devecseri tanítósága

eKéN Borostyániné Rákóczi Mária (szerk.): Gárdonyi pedagógiai vonatkozású írásai

eKéN Cs. Bányai György: "Kell egy hídnak lenni… Ez a híd a néptanító." – Gárdonyi Dabronyban

eKéN Domokos György: Eger ostroma

eKéN Jáki László: Találkozások Gárdonyival

eKéN Jáki László: Tények, adatok, történések Gárdonyi Géza pedagógiai munkásságáról

eKéN Tóth Margit (szerk.): Sárvári általános iskolások Gárdonyiról

eKéN Tulner Gábor: Az egri vár 3D-ben – A technológia használata Gárdonyi tanításában

KÖNYVTÁR

Hock Zsuzsanna: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2012−2013 tapasztalatai

Holl András: A kibővített folyóiratok (enhanced journals)

Koltay Tibor: Új média, információs műveltség, írás, olvasás, tanulás

Z. Karvalics László: Tudományos ismeretterjesztés, tudomány és digitális kultúra

OLVASÁSPEDAGÓGIA

Emőd Teréz: Biblioterápia és nevelés

Steklács János − Szabó Ildikó: Olvasási stratégiák megjelenése a kerettantervben, az olvasás értékelésében és egy készülő munkafüzetcsaládban

IFJÚSÁGI IRODALOM

Bárdos József: A modern magyar gyermekköltészet keretei

Pegán Anita: Ponyva: kontra és pro – Megjegyzések Vajda Kornél cikkéhez

eKéN Tóth Rezső: Ifjúsági irodalomról és ifjúsági könyvtárakról

TANKÖNYV, TANESZKÖZ

Bocskor Medvecz Andrea: A két világháború közötti Magyarország története az ukrajnai történelemtankönyvekben

HÍREK, KITEKINTÉS

Málnási Ferenc: A tájnyelv varázsa − Nagy Emma: Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. században

Vajda Kornél: Fogarassy Miklós (1939−2013)

__________________________________________________________

 

 

Mustra

 

Folyóiratunk múlt értékei iránti következetes érdeklődése szinte kötelezővé teszi, hogy kiemelten foglalkozzunk Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójával.

Tesszük ezt még akkor is, ha tudjuk, hogy sokak számára időszerűtlen az egri vár  védőinek önfeláldozó hazaszeretete vagy Vicuska és Gergő „idejétmúlt” érzelmei. Lehet,  hogy ezeknek az értékeknek a védelme utóvédharc, de mégis gondolkodásra késztet, hogy vajon nem ilyen utóvédharcot vívott-e a várat védő Dobó is társaival? És ha már felmerül Gárdonyi és az Egri csillagokidőszerűségének esetleges megkérdőjelezése, felhívjuk olvasóink figyelmét két írásunkra, melyek a regény kínai és török kiadásával foglalkoznak. A két fordítás egyrészt különlegesen nagy teljesítmény, másrészt figyelemre méltó elismerése ifjúsági irodalmunk általunk is kiemelten értékelt művének. Szerkesztőségünk szándéka figyelemmel kísérni a könyv kínai és török fogadtatását. Különösen az utóbbi érdekes, hiszen az Egri csillagok nem a török–magyar barátságról szól… Már magának a könyvnek a kiadása is azt jelzi, hogy az értékes irodalom képes az évszázados sérelmek feloldására. A fenti írások mellett több szerző is (Bencédy  József, Domokos György, Hanisné Petró Valéria, Horánszky Nándor, Tölgyesi József) foglalkozik Gárdonyi életének, pedagógiai szemléletének egy-egy részletével. Igen  aktuális témát elemez Koltay Tibor az Új média, információs műveltség, írás, olvasás, tanulás című − gazdag irodalomra épülő − tanulmánya, melyben a felvetett gondolatok folyóiratunk tematikájának szinte minden alapkérdését érintik. A hazai irodalomban kevéssé ismert kérdésről, a biblioterápiáról és a nevelés összefüggéseiről ír Emőd Teréz. A könyv gyógyító erejének elismerése nem új felvetés, de a jelenséggel kapcsolatban felmerült kérdések rendszerbe foglalása segít a félreértések tisztázásához.

Végül örömmel közöljük, megtört a jég: Vajda Kornél és Pegán Anita vitája a ponyva kérdéséről talán egy pozitív folyamat kezdetét jelenti, s továbbgondolkodásra, vagy jobb esetben az álláspontok megerősítésére serkenetek.

Jáki László

__________________________________

 

 

 

CONTENTS

Show

GÉZA GÁRDONYI WAS BORN 150 YEARS AGO

József Bencédy: The style and language of Gárdonyi's works

Valéria Hanis Petró: Thoughts about love – Students reflections on Gárdonyi's work „Hosszúhajú veszedelem” („The Menace with Long Hair”)

Nándor Horánszky Jr.: … on behalf of elementary schoolmasters

Ágnes Rápolthy: Why the „stars of Eger” shine in Shanghai?

Piroska Simon P.: Gárdonyi's work „Egri csillagok” (Eclipse of the Crescent Moon) in Turkish

József Tölgyesi: „The lantern is me... I stake out the course.” − Géza (Ziegler) Gárdonyi's teacher years in Devecser

eKéN Mária Borostyáni Rákóczi (ed.): Gárdonyi's education-related works

eKéN György Cs. Bányai: „There should be a bridge... This bridge is the elementary schoolmaster.” − Gárdonyi in Dabrony

eKéN György Domokos: The siege of Eger

eKéN László Jáki: Encounters with Gárdonyi

eKéN László Jáki: Facts, figures and stories about  Géza Gárdonyi's educational work

eKéN Margit Tóth (ed.): Sárvár Pupils' reflections on Gárdonyi

eKéN Gábor Tulner: The fortress of Eger in 3D – The use of technology in teaching Gárdonyi

LIBRARY

Zsuzsanna Hock: Experiences of the National Contest of library use named after Péter Bod for the school year 2012/2013.

András Holl: About enhanced journals

Tibor Koltay: New media, information literacy, writing, reading, learning

László Z. Karvalics: Dissemination of scientific information, science and digital culture

PEDAGOGY OF READING

Teréz Emőd: Bibliotherapy and education

János Steklács – Ildikó Szabó: Reading strategies in curriculum framework, in reading assessment framework and in a workbook-serie in hand

YOUTH LITERATURE

József Bárdos: The characteristics of Hungarian contemporary children's poetry

Anita Pegán: Pulp fiction: for and against – Comments to Kornél Vajda's article

eKéN Rezső Tóth: About youth literature and youth libraries

TEXTBOOKS/TEACHING AID

Andrea Bocskor Medvecz: The history of Hungary between the two world wars in the textbooks of history in Ukraine

NEWS, OUTLOOK

Ferenc Málnási: The charm of the dialect − Emma Nagy: Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. században (Dialect of Székelyszenterzsébet in XXth century)

Kornél Vajda: Miklós Fogarassy (1939−2013)

 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS

Muster

GÉZA GÁRDONYI IST VOR 150 GEBOREN

József Benczédy: Die Sprache und der Stil Gárdonyis Werke

Valéria Hanis Petró: Gedanken über Liebe – Reflexionen der SchülerInnen über Gárdonyi's Schrift „Hosszúhajú veszedelem” („Langhaarige Bedrohung”)

Nándor Horánszky Jr.: … im Interesse der Volksschullehrer

Ágnes Rápolthy: Warum glänzen die Sterne von Eger in Shanghai?

Piroska Simon P.: „Die Sterne von Eger” in türkischer Sprache

József Tölgyesi: „Ich bin das Licht... Ich zeige den Weg.” − Géza (Ziegler) Gárdonyis Lehrerjahre in Devecser

eKéN Mária Borostyáni Rákóczi (ed.): Gárdonyis pädagogische Werke

eKéN György Cs. Bányai: „Es soll eine Brücke sein... Diese Brücke ist der Volksschullehrer.” − Gárdonyi in Dabrony

eKéN György Domokos: Die Erstürmung von Eger

eKéN László Jáki: Begegnungen mit Gárdonyi

eKéN László Jáki: Fackten, Daten, Ereignisse über Géza Gárdonyis pädagogische Tätigkeit

eKéN Margit Tóth (ed.): Gedanken der SchülerInnen der Grundschule in Sarvar über Gárdonyi

eKéN Gábor Tulner: Die Festung von Eger in 3D – Die Nutzung von Technologie im Unterricht von Gárdonyi

BIBLIOTHEK

Zsuzsanna Hock: Erfahrungen des Nationalen Bibliotheksbenutzlichen Wettbewerbs benannt Péter Bod 2012/2013.

András Holl: Über erweiterte Zeitschriften

Tibor Koltay: Media, Informationskompetenz, Schreiben, Lesen, Lernen

László Z. Karvalics: Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, Wissenschaft und digitale Kultur

LESEPÄDAGOGIK

Teréz Emőd: Bibliotherapie und Erziehung

János Steklács – Ildikó Szabó: Lesestrategien im Rahmenlehrplan, im Rahmen der Lesebeurteilung und in einer Übungsbuchserie in Vorhand

JUGENDLITERATUR

József Bárdos: Die Eigenschaften der ungarischen, zeitgenössischen Kindergedichte

Anita Pegán: Kolportageliteratur: für und wider – Bemerkungen zum Artikel von Kornél Vajda

eKéN Rezső Tóth: Über Jugendliteratur und Jugendbibliothek

LEHRBUCH, LEHRMITTEL

Andrea Bocskor Medvecz: Die Geschichte von Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen in den Lehrbücher Geschichte von Ukraine

AUSBLICK, NACHRICHTEN

Ferenc Málnási: Die Zauberkraft der Mundart − Emma Nagy: Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. században (Mundart von Székelyszenterzsébet im 20. Jahrhundert)

Kornél Vajda: Miklós Fogarassy (1939-2013)