Author

Szarajevótól Trianonig III.

Az első világháború és következményei a pártállami időszak történelemtankönyveiben (1956-tól az 1980-as évekig)

FELHASZNÁLT TANKÖNYVEK, KÉZIKÖNYVEK

Kiss Béla, Petrik János és Vörös István (1957): Történelem az általános iskolák VIII. osztálya számára, 142 l. (7. kiadás);

Incze Miklós (1958): A magyar nép története, IV. rész. (1919–1948) Ideiglenes tankönyv jegyzet gyanánt, 58 l.

Almási János, Borsányi Károly, Pamlényi Ervin, Ránki György és Szamuely Tibor (1959): Történelem az általános gimnáziumok IV. osztálya számára, 280 l. (Az 1965-ös átdolgozás után 359 l.) (8 kiadás);

Csiszér Béla és Sári Gusztáv (1966): Történelem az általános iskolák 8. osztálya számára, 208 l. (Az 1965-ös átdolgozás után 200 l.) (18 kiadás);

Balogh Endre (1968): Történelem a gimnáziumok IV. osztálya számára, 316 l. (1975-ös átdolgozás után 336 l.) (14 kiadás);

Petrik János (1971): Tanári kézikönyv az általános iskolák 8. osztályában, 326 l.

Balogh Endre (1972): Tanári kézikönyv a középiskolák IV. osztályában, 387 l.

 (Valamennyi könyv a Tankönyvkiadó, Budapest gondozásában jelent meg.)


IRODALOM

Albert B. Gábor (2004): A történelmi tudat alakulása a Kádár-korszak egyes általános és középiskolai történelemtankönyveiben. In: Albert B. Gábor: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Füzetek IX. Szerk.: Sallai Éva. Kölcsey Intézet, Budapest. 7-64.

Balogh Róbert: Trianon az általános iskolai tankönyvekben 1945–1988. http://www.academia.edu/4811865/Trianon_az_%C3%A1ltal%C3%A1nos_iskolai_t...

Fischerné Dárdai Ágnes és Kojanitz László (2007): A tankönyvek változásai az 1970-es évektől napjainkig. Új Pedagógiai Szemle, 57. évf. 1. sz. 56-69.

Gőzsy Zoltán és Dévényi Anna (2011): A szocialista tankönyvek. In: A történelem tanításának tartalmi és módszertani változásai. Pécsi Tudományegyetem BTK. http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/tort_tan_valt/a_szocialista_tan...

Herber Attila (2014): A történelmi kánon paradigmarendszerének alakulása és változatai a magyar középfokú oktatásban, a hatvanas–hetvenes években. Témavezető: Kardos József. Doktori disszertáció, ELTE BTK. http://doktori.btk.elte.hu/hist/herberattila/diss.pdf

Herber Attila (2010): A történelmi tudat formálásának eszköztára a rendszerváltás előtti tankönyvekben. Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. 4. sz. (hivatkozási azonosító: 01-04-03) http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/herber-attila-a-torten...

Katona András (2010): A Trianon-kép változásai az utóbbi háromnegyed évszázad történelemtankönyveiben. In: Fortiter et constater. A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Szerk.: Kaposi József és Katona András. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2010. 201-216.

Katona András (2007): Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából VI. A rövid demokratikus átmenet és az „ötvenes évek” történelemtanítása (1945–1956). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 8. évf. március, 27. sz. I 1.6 1-24.

Katona András (2007): Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából VII. Kitekintés a Kádár-korszak történelemtanítására (1956–1989). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. Budapest, 8. évf. szeptember, 28. sz. I 1.7 1-30.

Katona András (2010): Trianon tanítása tegnap és ma (1945–2010). Duna-part, XII. évf. 3. sz. 67-82.

Kovács Emőke (2006): A gimnáziumi történelemtankönyvek tartalmi és szemléleti változásai 1945 és 1962 között. Educatio, 15. évf. 3. sz. 630-644.

Kovács Éva (2010): Trianon traumatikus emlékezetéről. Limes, 22. évf. 4. sz. 47-56.

Somlai Katalin (2002): Trianon és a marxista történetírás. Limes, 15. évf. 2. sz. 51-62.

Szőke András (2004): Az apostolok jogán. In: Albert B. Gábor: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Füzetek IX. Szerk.: Sallai Éva. Kölcsey Intézet, Budapest, 65-77.

Závodszky Géza (2008): Nemzeti előítéletesség és internacionalizmus. Sztereotípiák, előítéletek a magyar történelemtankönyvekben (1949–1989). In: Závodszky Géza: Historia et schola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.