Schifferdecker Dániel, Petőfi tanítója és a kecskeméti evangélikus iskola

IRODALOM

Antalffy Gyula (1982): Reformkori magyar városrajzok. Budapest, Panoráma.

Ács Pál − Székely Júlia (2000): Iskolázás. In: Stemler Gyula (szerk.): Magyar Kódex 3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526−1790. Budapest, Kossuth Kiadó − Enciklopédia Humana Egyesület. 2000. 389−397.

Balogh László (szerk. 1996): 1000 éves a magyar iskola 996−1996. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Baróti Dezső (1983): Ratio Educationis. Irodalomtörténet, XLXV. évf. (Új folyam XV.) 4. sz. 980−985.

Borzák Tibor (2016): Rokonom, Petőfi. Kecskemét. BT-Press Könyv- és Lapkiadó Bt.

Borzsák István (1955): Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Cserey Lőrinc (1777): Háláló beszéd a tudományoknak felséges Mária Theresia királyi kegyes gondviselése […] Bécs. Trattner János betűivel

Csóka J. Lajos (1977): Kollár Ádám és az 1777. évi Ratio Educationis. Magyar Pedagógia, 3−4. sz. 388−408.

Dienes András (1968): A fiatal Petőfi. Budapest, Tankönyvkiadó.

Dobszay Tamás (1998): A művelődés és a műveltség polgárosodása. In: Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem 1790−1918. Budapest, Korona Kiadó. 159−196.

Dobszay Tamás (2000): Iskolatörténet. In: Stemler Gyula (szerk.): Magyar Kódex 4. Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete 1790−1867. Budapest, Kossuth Kiadó − Enciklopédia Humana Egyesület. 399−402.

Fehér Erzsébet (1995): Magyar nyelvű tankönyvek 1777−1848. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Fehér Katalin (1998): II. József népoktatáspolitikája a korabeli sajtó tükrében. Magyar Könyvszemle, 114. évf. 3. sz. 284−293.

Fehér Katalin (1999): A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Fekete Sándor (1973): Petőfi Sándor életrajza I. A költő gyermek- és ifjúkora. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Fináczy Ernő (1902): A magyarországi közoktatásügy története Mária Terézia korában. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

Fináczy Ernő (1927): Az újkori nevelés története. Budapest.

Friml Aladár (1913): Az 1777-iki Ratio Educationis. Budapest, Kath. Középiskolai Tanáregyesület. (Pedagógiai Könyvtár. Szerk. Kornis Gyula. I. kötet)

Gömöry János: Petőfi kecskeméti tanítójának feljegyzéseiből. Evangélikus Élet, 1960. júl. 17.

Hatvany Lajos (1967): Így élt Petőfi. (2. jav. kiadás). I–II. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Hornyik János (1927): Kecskemét város gazdasági fejlődésének története. Kecskemét, (Kecskemét th. város múzeumának kiadványai I.)

Horváth Márton (1988): A magyar nevelés története. I. kötet. Budapest, Tankönyvkiadó.

Iványosi-Szabó Tibor (öá., jegyz., bev. 2003): Kecskeméti testamentumok 2. 1768–1781. [Szerk. Szabó Attila]. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (Forrásközlemények 5.)

Jakus Lajos (1961): Petőfi „tirannuszi” szigorúságú tanítója. Köznevelés, 1961. jan. 4. XVII. évf. 1. sz. 19.

Juhász István (1999): Kecskemét város temetői. Kecskemét, Print 2000 Nyomda Kft.

Kármán Mór (1911): Közoktatásunk országos szervezésének nehézségei a XVIII. században. Budapesti Szemle, 145. 410. sz. 218−239., 411. sz. 394−429.

Kéry Gyula (1908): Friss nyomon. Petőfi adomák. Budapest, Kunossy, Szilágyi és Társa Kiadóvállalat.

Kis János − Szilágyi Tibor (szerk. 1992): Emlékkönyv 1792−1992. A kecskeméti evangélikus gyülekezet története. Kecskemét, Evangélikus Gyülekezet.

Kiss József (1987): A mi Petőfink − Petőfi a Duna-Tisza közén. A kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum állandó kiállításának vezetője. Kecskemét. http://mek.oszk.hu/10900/10926/10926.pdf [2020. 10. 23.]

Kiss József (1973): Petőfi és Bács-Kiskun megye. In: Fenyvessiné Góhér Anna – F. Tóth Pál (szerk.): Itt születtem én ezen a tájon… Petőfi Emlékkönyv. Kecskemét. Katona József Megyei Könyvtár és Társaság.

Kornis Gyula (1927): A magyar művelődés eszményei 1777−1848. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Kosáry Domokos (1977): A kétszáz éves Ratio Educationis. Magyar Pedagógia, 77. (1977) 3−4. sz. 375−387.

Kosáry Domokos (1988): A felvilágosult abszolutizmus oktatásügyi reformjai (1765−1790); Az oktatásügy a haladó törekvések hullámvölgye idején (1790−1830). In: Horváth Márton (főszerk.): A magyar nevelés története I. Tankönyvkiadó, Budapest. VI−VII. fejezet 143−257.

Kosáry Domokos (1989): A felvilágosodás változatai. Oktatásügy. In: Ember Győző – Heckenast Gusztáv (főszerk.): Magyarország története 1686−1790. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1142−1159.

Kosáry Domokos (1996): Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó. (3. kiad.)

Kubinyi Fetenc − Vahot Imre (1980): Kecskemét és a kecskeméti puszták. Kecskemét, Kecskemét Város Tanácsa.

Lexicon Locorum 1773. Lexicon universorum Regni Hungariae locorum populosorum anno 1773 officiose confectum. (Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása.) Budapest, Kiadja a Magyar Békeküldöttség. Hornyánszky V. 1920.

Magocsa Lászlóné (1992): A Ratio Educationis és a matematika. Köznevelés, 1992. 19. sz. 10.

MPL = Magyar Pedagógiai Lexikon (1934) Szerk.: Fináczy Ernő − Kornis Gyula − Kemény Ferenc. Magyar Pedagógiai Társaság, Révai Irodalmi Intézet, Budapest.

Marczali Henrik (1882): Mária Terézia tanügyi reformjai. Budapesti Szemle, 31. 68. sz. 229−240.

Marton Sándor (1933): Petőfi és Kecskemét. In: Hajnóczy Iván (szerk.): Katona József Kör Évkönyve az 1913−32. évekről. Kecskemét. 60−66. old.

Mészáros István (1968 a): A magyar nevelés története 1790−1849. Budapest, Tankönyvkiadó.

Mészáros István (1968 b): Neveléstörténeti arcképcsarnok. Ürményi József (szövegfordítás) Köznevelés, XXIV. évf. 4. sz. 122−124.

Mészáros István (1968 c): Neveléstörténeti arcképcsarnok. Schedius Lajos (szövegfordítás) Köznevelés, XXIV. évf. 4. 202−203.

Mészáros István (1972): Népoktatásunk 1553−1777 között. Pedagógiai Közlemények 14. Az ELTE Neveléstudományi Tanszékének kiadványai. Budapest, Tankönyvkiadó.

Mészáros István (1979): Az 1845 előtti hazai népoktatástörténetre vonatkozó kutatások néhány problémája. Magyar Pedagógia, 1979. 3. sz. 296−315.

Mészáros István (1980): Az 1777-i és az 1806-i Ratio Educationis tankönyvei. Magyar Könyvszemle, 96. évf. 4. sz. 350−369.

Mészáros István (1981 a): Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta: Mészáros István Budapest, Akadémiai Kiadó.

Mészáros István (1981 b): Az iskolaügy története Magyarországon 996−1777 között. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Mészáros István (1983): Az 1806-i Ratio Educationis népiskolai tankönyvei. Magyar Könyvszemle, 99. évf. 2. sz. 129−137.

Mészáros István (1984): Népoktatásunk szervezeti-tartalmi alakulása 1777−1830 között. Budapest, Tankönyvkiadó. (Pedagógiai Közlemények 26. Az ELTE Neveléstudományi Tanszékének kiadványai)

Mészáros István (1985): Két Ratio Educationis: kiteljesedés vagy hanyatlás? Magyar Pedagógia, 2. sz. 190−204.

Mészáros István (1989): A tankönyvkiadás története Magyarországon. Budapest, Tankönyvkiadó.

Mészáros István (1991 a): Magyar iskolatípusok 996−1990. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.

Mészáros István (1991 b): Mária Terézia alkotása: a tankerület. Köznevelés, 1991. 33. sz. 7.

Mészáros István (1996): A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Mészáros István − Németh András − Pukánszky Béla (1999): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.

Mezősi Károly (1973): Petőfi anyja. In: Fenyvessiné Góhér Anna – F. Tóth Pál (szerk.): Itt születtem én ezen a tájon… Petőfi Emlékkönyv. Kecskemét. Katona József Megyei Könyvtár és Társaság. 77–89.

Oláhné Erdélyi Mária (1977): Az 1777-i Ratio Educationis és a matematikaoktatás. Magyar Pedagógia, 1977. 3−4. sz. 409−422.

Pálfy Ilona, H. (1935): Kecskemét adózó lakossága az 1828. évben. Kecskemét város statisztikai megvilágításban. Magyar Statisztikai Szemle, XIII. évf. 5. sz. 40−51.

Pándi Pál − Pálmai Kálmán (1973): Petőfi Sándor. Budapest, Gondolat.

Pásthy Károly (1899): Kecskemét közoktatásügye a múltban és a jelenben. Kecskemét, Sziládi László.

Patachich Ádám (1780): Eucharisticon. Buda, Typis Regiae Universitatis.

PED. L. = Pedagógiai Lexikon I−IV. 1976−1979. Főszerk.: Nagy Sándor. Budapest, Akadémiai Kiadó. I. k. A−F (1976), II. k. G−K (1977), III. k. L−Q (1978), IV. k. R−Z (1979).

PL. = Pedagógiai Lexikon I−III. 1997. Budapest, Keraban Könyvkiadó.

Petrin László (1992): A Ratio Educationis tanulságai. Köznevelés, XLVIII. évf. 2. sz. 13.

Pukánszky Béla − Németh András (1998): Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Ravasz János (1958): Az 1777-i Ratio Educationisról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ravasz János (szerk. 1960): A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában. Budapest, Tankönyvkiadó. (Neveléstörténeti Könyvtár)

Ravasz János (szerk. 1966): Dokumentumok a magyar nevelés történetéből 1100−1849. Budapest, Tankönyvkiadó. (Neveléstörténeti Könyvtár)

Ravasz János (1977): Az 1777-i Ratio Educationis általános tantervi céljairól. Pedagógiai Szemle, XXVII. évf. 11. sz. 996−1014.

Ratio Educationis (1981) Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta: Mészáros István. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Sarkadi László (1991): Törvénytől törvényig. Köznevelés, 1991. 3.sz. 5−6.

Soltész József (1841): Az Egész Gyülekezettől Megsirattatott Áron. Debrecen. Nyomatott Tóth Lajos által.

Systema (1992) Systema rei scholasticae evangelicorum aug. conf. in Hungaria. Az ágostai hitvallású evangélikusok iskolaügyének rendszere Magyarországon. Fordította Terray Barnabás. A magyar neveléstörténet forrásai VII. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.

Sz. Kőrösi Ilona (1984): Adatok a reformkori Kecskemét életmódtörténetéhez. In. Bánszky Pál – Sztrinkó István (szerk. ): Cumania 8. A Bács-Kiskun megyei múzeumok évkönyve. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága.107−146.

Sz. Kőrösi Ilona (1988): Petőfi kecskeméti iskolaévei. In: Petőfi Emlékhelyek Országos Találkozója, 1988. márc. 14. 4.sz. Emlékhelyi füzet. Kecskemét.

Székely Gábor (2009): Kecskeméti reformátusok végrendeletei a XVII–XVIII. századból. In: Bárth János (szerk.): Cumania 24. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete. 199–284.

Szokolai Hártó János (1846): Szabadalmas Kecskemét városának történetirati ismertetése. Kecskemét.

Szabó Kálmán (1935): A „hírős város” anekdotakincse. Kecskemét, Első Kecskeméti Hirlapkiadó és Ny.

Szabó Richárd (1845): Kecskemét ismertetése. Életképek. 25–26. sz. 792–797.,
821–827.

Szögi László (1997): 220 éve jelent meg a Ratio Educationis. Magyar Felsőoktatás, 8. sz. 43.

Uray Sándor (1941): Budai Ézsaiás debreceni püspök emlékezete. Debrecen.

Vörös Károly (1980): A magyar nép kulturális élete. Az oktatásügy intézményei. In: Mérei Gyula (főszerk.) Vörös Károly (szerk.): Magyarország története 1790−1848. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1112−1123.

Zibolen Endre (1977): Az 1777-i Ratio Educationis metszeteiről. Magyar Pedagógia, 1977. 3−4. sz. 423−434.