Author

Pillanatképek egy irodalomtankönyvi fejezet nyelvi-stilisztikai és szövegtipológiai jellemzőinek alakulásáról

IRODALOM

Beregszászi Anikó (2012): A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában. Tinta, Budapest.

Bühler, Karl (1934): Sprachtheorie. G. Fischer, Jena.

Goda Imre, Horváth Zsuzsa és M. Boda Edit (1981): Irodalmi olvasókönyv az általános iskola 6. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest.

H. Tóth István (1993): A poétikai funkció érvényesülése a nyelvi kommunikációban. Magyar Nyelvőr, 2. 188–193.

H. Tóth István (1995): Értékek nyomában (Szövegtípusok az irodalomkönyvekben). Módszertani Közlemények, 1. 12–17.

H. Tóth István (1997): „Az olvasás: fölfedezés” – Egy korosztály irodalomértésének alakulása. Kandidátusi értekezés. (Témavezető: dr. A. Jászó Anna tanszékvezető főiskolai tanár). Magyar Tudományos Akadémia Doktori Bizottsága, Budapest.

H. Tóth István (2007) Szövegfajták vizsgálata néhány irodalomkönyvben (Gondolatok a közelmúlt négy tankönyvéről). Letöltés: http://www.tanszertar.hu/eken/2007_03/hti_0703.htm – Elektronikus Könyv és Nevelés, 3. 75–82.

H. Tóth István (2015): „Nem fecske módra…” Az olvasmánymegértés fejlesztése – Kézikönyv nemcsak tanítók és magyartanárok számára. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász.

Jakobson, Roman (1969): Hang – Jel – Vers. Gondolat, Budapest.

Nagy József 1985. A tudástechnológia elméleti alapjai. Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém.

Péter Mihály (1974): Stilisztikai alapfogalmaink tisztázásához. In: Imre Samu, Szathmári István és Szűts László (szerk.): Jelentéstan és stilisztika. Nyelvtudományi Értekezések, Budapest.

Petőfi S. János (1990) Szemiotikai textológia – didaktika. Szemiotikai szövegtan 1. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged.

Radóczné Bálint Ildikó és Virág Gyuláné (2016): Irodalom 6. (Tankönyv a 6. évfolyam számára). Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 61–158.

Szathmári István (2004): Stilisztikai lexikon (Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve). Tinta, Budapest.

Szathmári István (2005): A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig. Tinta, Budapest.

Szikszainé Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan. Osiris, Budapest.

Tolcsvai Nagy Gábor (1996): A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Zsolnai József 1988. A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program tananyagterve (tanterve) az 5–8. osztály számára. Törökbálinti Kísérleti Általános Iskola, Törökbálint–Budapest.