Pécseli Király Imre: Bevezetés a retorikába két könyvben Isagoges Rhetoricae libri duo

IRODALOM

1. A klasszikus retorikák magyar fordításban

Arisztotelész (1999): Rétorika. Ford. Adamik Tamás. Telosz Kiadó, Budapest.

Cicero, Marcus Tullius (2012): Cicero összes retorikaelméleti művei. Főszerk. Adamik Tamás. Kalligram, Pozsony.

Cornificius (2001): A szónoki mesterség. A C. Herenniusnak ajánlott retorika. Ford. Adamik Tamás. Magyar Könyvklub, Budapest.

Quintilianus, Marcus Fabius (2008): Szónoklattan. Szerk. Adamik Tamás. Kalligram, Pozsony.

Pseudo-Longinos (1965): A fenségről. Ford. Nagy Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest.


2. Retorikai és egyéb háttérolvasmányok

Adamik Tamás, A. Jászó Anna és Aczél Petra (2004): Retorika. Osiris Kiadó, Budapest.

Adamik Tamás (szerk. 2010): Retorikai lexikon. Kalligram, Pozsony

Adamik Tamás (szerk. 1998): A retorika fogalma és struktúrája. Műalkotás – esztétikum – közönség az antikvitásban. Összeállította: Havas László. Debrecen.

Adamik Tamás (1998): Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Seneca, Budapest.

Adamikné Jászó Anna (2006): Az olvasás múltja és jelene. Trezor, Budapest.

Adamikné Jászó Anna (1913): Klasszikus magyar retorika. Holnap, Budapest.

Babits Mihály (1978): Irodalmi nevelés. Esszék, tanulmányok I. kötet. Szépirodalmi, Budapest, 87–99. (cop. 1909)

Charpin, François (1988): La notion de phrase: L’heritage des anciens. L’héritage des grammairiens latins de l’antiquié aux lumières. Édités par Irène Rosier. Louvain, Peeters, 57–68.

Cooper, Martha (1989): Analyzing Public Discourse. Waveland Press, Prospect Heights, Illinois.

Corbett, Edward P. J. ed. (1969): Rhetorical Analyses of Literary Works. Oxford University Press, London–Toronto.

Corbett, Edward P. J. and Connors, Robert (1999): Classical Rhetoric for the Modern Student. Fourth Edition. Oxford University Press, New York – Oxford.

Fináczy Ernő (1919/1986): A reneszánsz kori nevelés története. Egyetemes neveléstörténet III. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest (reprint kiadás).

Fináczy Ernő (1927/1986): Az újkori nevelés története. Egyetemes neveléstörténet IV. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest (reprint kiadás).

A. Jászó Anna (2014): A négy mestertrópus – történeti és kognitív szempontból. In: Lengyel Klára és Veszelszki Ágnes (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. Éghajlat, Budapest, 213–229.

Knape, Joachim (2000): Allgemeine Rhetorik. Philipp Reclam Jun., Stuttgart.

Mészáros István (1973): A XII. századi esztergomi diákjegyzet. Pedagógiai Múzeum, 2. sz. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2–71.

Mészáros István (2001): A magyar olvasástanítás története a kezdetektől 1777-ig. In: Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar olvasástanítás története. Osiris, Budapest, 11–43.

Ong, Walter (1958) Ramus. Method, and the Decay of Dialogue. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Perelman, Chaïm (1982): The Realm of Rhetoric. University of Notre Dame Press, Notre Dame – London (a francia eredeti: 1977).

Perelman, Chaïm (2017): A retorika birodalma. Ford. Major Hajnalka. Tinta, Budapest.

Ravasz László (1938): A beszéd mint műalkotás. In: Ravasz László (szerk.): Legyen világosság III. Franklin Társulat, Budapest, 32–42.

Sloane, Thomas O. (2001): Encyclopedia of Rhetoric. Oxford University Press, Oxford, NewYork etc.

Szathmári István (2008): A magyar stilisztika útja. Mundus, Budapest.

Ueding, Gert (2011): Klassische Rhetorik. 5. Auflage. Verlag C. H. Beck, München.

Ueding, Gert (2009): Moderne Rhetorik. 2. Auflage. Verlag C. H. Beck, München.


3. Irodalom Pécseli Király Imréhez

Bán Imre (1971): Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII. században. Irodalomtörténeti füzetek, 72. sz. Akadémiai, Budapest.

Bartók István (1991): XVII. századi logikai és retorikai irodalmunk kritikatörténeti tanulságai. Irodalomtörténeti Közlemények, 1–24.

Bartók István (1992): Buzinkai Mihály retorikai munkássága. Irodalomtörténeti Közlemények, 203–220.

Bartók István (2004): „Retoricati sumus” – Retorikafelfogások a régi magyar irodalomban. In: Bitskey István, Oláh Tibor (szerk.): Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 198–211.

Bitskey István (szerk. 2003): Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban. Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete, Debrecen.

Imre Mihály (szerk. 2003): Retorikák a reformáció korából. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Jenei Ferenc, Klaniczay Tibor, Kovács József és Stoll Béla (1962): Régi Magyar Költők Tára: XVII. század, 2. kötet. Akadémiai, Budapest, 250–256.

Kecskeméti Gábor (1998): Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. Universitas, Budapest.

Kecskeméti Gábor (2007): „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján. Universitas, Budapest.

Kecskeméti Gábor (2013): Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz. Irodalomtörténeti Közlemények, 117. 88–108.

Klaniczay Tibor (szerk. 1962): A magyar irodalom története II. kötet. Akadémiai, Budapest.

Vasáry Dániel (1907): Péczeli Király Imre élete és énekei. Laiszky János könyvnyomdája, Esztergom.

C. Vladár Zsuzsa (2016): A korai magyar grammatikák. Tinta, Budapest.