Author

Nyelvi revitalizációs törekvések egy gyimesi csángó közösségben

Módszerek és tapasztalatok egy jó gyakorlat tükrében

FELHASZNÁLT IRODALOM

A. Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk. 2002): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Összeáll. az ELTE TFK magyar nyelvtudományi tanszékének tanárai. Budapest, Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XII.)

Boldizsár Ildikó (2016): Életválságok meséi. Mesekalauz útkeresőknek. Budapest, Magvető, 373–375. p.

Borbáth Erzsébet (2002): A moldvai csángó gyermekek székelyföldi iskoláztatásának tapasztalatai. In: A. Jászó Anna, A. – Bódi Zoltán (szerk. 2002): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Összeáll. az ELTE TFK magyar nyelvtudományi tanszékének tanárai., Budapest, Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, XII.), 228–233. p.

Derék Jankó Csángó Mesetábor [honlap]: Noszvaj, Farkaskő Egyesület, 2014−2020. Letöltés: https://derek-janko-tabor.webnode.hu/a2014-fotogaleria/ [2020. 08. 10.]

Eberhard, David M. – Gary F. Simons – Fennig, Charles D. (eds. 2020): Ethnologue: Languages of the World. 23. kiad. Dallas (TX). SIL International. http://www.ethnologue.com [2020. 08. 10.]

Fazakas Noémi (2016): A nyelvi revitalizáció néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása posztstrukturalista szemléletben. In: Bartha Csilla (szerk. 2016): Általános nyelvészeti tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Budapest, Akadémiai, 21-36. p.

Fishman, Joshua A. (1989): Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective. Philadelphia, Multilingual Matters.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2019): Indigenous_Languages_in_Danger. Rome, FAO. Letöltés: http://www.fao.org/uploads/pics/Indigenous_Languages_in_Danger_rev_rev.png [2020. 08. 10.]

Gál Noémi (2011): Nyelvi változások és kontaktusjelenségek a nyelvi revitalizációs törekvések felől. In: Horváth István – Tódor Erika Mária (szerk.): Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion, Kolozsvár, 225–232. p.

Gál Noémi (2007): Nyelvi revitalizáció és nyelvi tervezés. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest–Debrecen, 33–40. p

Gál Noémi (2010): A nyelvi revitalizáció. Elméletek, módszerek, lehetőségek. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár. (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai, 6.)

Gál Noémi (2009a): A nyelvi vitalitást befolyásoló változók a nyelvi revitalizáció felől. Kolozsvár, RODOSZ–Clear Vision, 68–78. p.

Gál Noémi (2009b): Veszélyeztetett nyelvek és a nyelvfelélesztés. KORUNK, 2. (február), 12–18. p.

Horváth István – Tódor Erika Mária (szerk., 2009): Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion.

Horváth István – Tódor Erika Mária (szerk.) (2011): Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion.

Hoppa Enikő (2009): Magyar nyelvhasználat a moldvai csángóknál. Kisebbségkutatás. 18. 4. 567–575. p.

Letöltés: https://epa.oszk.hu/00400/00462/00044/1796.htm [2020. 08. 13.]

Kecskés Karina (2017): Negyedik gyermekem. Csángó tábor. Pesthidegkúti Waldorf Iskola. Letöltés: https://www.youtube.com/watch?v=lWmsvBm_4yg [2020. 08. 10.]

Kontra Ferenc (2003): Újratanulható-e egy anyanyelv? In: Osvát Anna – Szarka László (szerk.): Anyanyelv, oktatás − közösségi nyelvhasználat. Újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban?. [Budapest], Gondolat Kiadói Kör – MTA Kisebbségkutató Intézet. 15 – 25. p.

Kósa László (1979): Gyimesi csángók. (szócikk) In: Ortutay Gyula (főszerk. 1979): Magyar Néprajzi Lexikon 2. köt. F – Ka. Budapest, Akadémiai. Letöltés: http://mek.niif.hu/02100/02115/html/2-827.html [2020. 08. 10.]

Luzsi Margó (mesemondás) és Mándoki László (ford. 2016): Bőhön, a vadász (burját népmese) In: Mikkamakka. 3. évf. 2017. 6. sz. Letöltés: https://folyoiratok.oh.gov.hu/mikkamakka/bohon-a-vadasz [2020. 08. 10.]

Magyar Zoltán (2011): A magyar népi kultúra régiói. Felföld, Erdély, Moldva. 2. köt. [Budapest], Mérték.

Maticsák Sándor (szerk., 2007): Nyelv, nemzet, identitás. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest–Debrecen.

Mészáros Márta és Pataki Éva (2016–2017): Bármi legyen, gazdagít! Dokumentumfilm. Budapest, SanzonFilm. Letöltés: https://www.youtube.com/watch?v=tqyC4sIZ4zg [2020. 08. 10.]

Nádor Orsolya, Szarka László és Vékás János (szerk., 2002): A nemzetközi kisebbségvédelem alapdokumentumai 1990−2002. [s.l.], [s.n.]. Letöltés: https://adattar.adatbank.transindex.ro/ [2020. 08. 10.]

Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Elfogadta a Nyelvi Jogok Világkonferenciája Barcelonában, 1996. június 6-án. (2002). In: A. Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Összeáll. az ELTE TFK magyar nyelvtudományi tanszékének tanárai., Budapest, Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, XII.), 280–291. p.

Osvát Anna és Szarka László (szerk., 2003): Anyanyelv, oktatás − közösségi nyelvhasználat. Újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban? Budapest, Gondolat Kiadói Kör – MTA Kisebbségkutató Intézet.

P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit (2004): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Budapest, Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.)

Péter Beáta (2020): Pártkabinetből iskola – harminc éve alapították a csíkszeredai József Attilát. Liget.ro Rég+Múlt rovat. Letöltés: https://liget.ro/regmult/partkabinetbol-iskola-n-harminc-eve-alapitottak... [2020. 08. 10.]

Sándor Klára (2003): Magyar nyelvélesztés? Megjegyzések a csángó beiskolázási kísérletről. In: Osvát Anna – Szarka László (szerk): Anyanyelv, oktatás − közösségi nyelvhasználat. Újratanítható-e a kisebbségek anyanyelve a magyarországi nemzetiségi iskolákban? Gondolat Kiadói Kör – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 153–182. p.

Sándor Klára (szerk., 2001): Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. Tanulmányok a társasnyelvészet tanításához. Szeged, JGYFK.

Sándor Klára (2016): Nyelv és társadalom. Budapest, Krónika Nova

Szabó-Demeter Éva (2007): A nyelvi jogok jelenlegi helyzete Romániában. In: Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest–Debrecen, pp. 139–152.

Szarka László (2002): Államnyelv, hivatalos nyelv – kisebbségi nyelvi jogok Kelet-Közép-Európában. In: Nádor Orsolya – Szarka László – Vékás János (szerk., 2002): Kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozó nemzetközi dokumentumok. [s.l.], [s.n.]. Letöltés: http://adattar.adatbank.transindex.ro/tanulmany/02_Szarka_Laszlo.htm#_ftn16 [2020. 08. 10.]

Szendrey Janka (1979): Hüdintés (szócikk). In: Ortutay Gyula (főszerk. 1979): Magyar Néprajzi Lexikon 2. köt. F – Ka. Budapest, Akadémiai. 614.p. Letöltés: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1471.html [2020. 08. 10.]

Szépe György (szerk. s. a.): Nyelvészeti ismeretek szociológusok számára. Szöveggyűjtemény. Egységes jegyzet., [Budapest], [közread. az] ELTE Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Tanszék

UNESCO (2010): Atlas of the World’s Languages in Danger. Paris, UNESCO. Letöltés: http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap [2020. 08. 10.]