Jókai időszerűsége

II. rész

IRODALOM

Adamik Tamás (főszerk.) (2010) Retorikai lexikon. Kalligram, Pozsony.

Adamik Tamás – Gonda Attila (2009) Quintilianus a testbeszédről. In: A. Jászó Anna (szerk.) A testbeszéd és a szónoklat. Trezor, Budapest. 31-42.p.

Barthes, Roland (1997) A régi retorika. In: Az irodalom elméletei III. Jelenkor, Pécs (eredetileg: 1970).

Bolonyai Gábor (2001) Antik szónoki gyakorlatok. Typotex, Budapest.

Fried István (2003) Öreg Jókai, nem vén Jókai. Ister Szolgáltató, Kereskedelmi és Kiadó Kft. [Budapest].

Fried István (2005) Jókai és a világirodalom. In: Hansági Ágnes – Hermann Zoltán szerk. „Mester Jókai”. A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Ráció, Budapest.

Jókai Mór (1998) Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Fábri Anna. Új Mandátum, [Budapest].

Golden, L. James – Berquist, F. Goodwin – Coleman, E. William (1983) The rhetoric of western thought. Kendall/Hunt, Dubuque (Iowa).

Hansági Ágnes – Hermann Zoltán (szerk., 2005) „Mester Jókai” A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón. Ráció, Budapest.

Mikszáth Kálmán (1997) Jókai Mór élete és kora. Unikornis, Budapest. (eredetileg: 1907)

Nagy Miklós (1975) Jókai Mór. Arcok és vallomások. Szépirodalmi, Budapest.

Névy László (1894) Jókai Mór. Ötvenéves írói jubileumára. Petőfi-Társaság, Athenaeum, Budapest.

Perelman, Chaïm (1982) The realm of rhetoric. University of Notre Dame Press, Notre Dame (Indiana), London. (eredetileg: 1977)

Szajbély Mihály (2010) Jókai Mór. Kalligram, Pozsony.

Szilasi László (2000) A selyemgubó és a „bonczoló kés”. Pompeji Alapítvány, Osiris, Szeged, Budapest.

Wardhaugh, Ronaid (1995) Szociolingvisztika. Osiris, Budapest.