Author

Indíték és érdekmozzanatok Eötvös és reformellenzék konfliktusában

Források és irodalom

Gróf Batthyány [2000] Kázmér emlékiratai. In: Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések 1848–1849. S. a. r. Hermann Róbert. Budapest, Balassi Kiadó. 2000.

Bődy Pál (2004): Eötvös József. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó.

Concha Győző (1908): Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika. Budapest, Athenaeum.

Cieger András (2008): Lónyay Menyhért, 1822–1884. Szerepek – programok – konfliktusok. Budapest, Századvég.

Cieger András (2013): Az elvszerűség paradoxonjai. Eötvös József második minisztersége (1867–1871). In: Gángó Gábor (szerk.): A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium. 329–357. https://mek.oszk.hu/19300/19320/19320.pdf

Deák Ágnes (1989): Eötvös József nemzetértelmezése és nemzetiségpolitikai koncepciója az 1850-es évek első felében. Acta Universitatis Szegediensis. Acta historica. 88. 23-35. http://acta.bibl.u-szeged.hu/2754/1/historica_088_023-035.pdf

Deák Ferenc (2001): Válogatott politikai írások és beszédek. I. 1825–1847. Válog. s. a. r. Molnár András. Budapest, Osiris.

Devescovi Balázs (2007): Eötvös József. Pozsony, Kalligram.

Devescovi Balázs (szerk., 2018): Eötvös-újraolvasó. Tanulmányok Eötvös József születésének bicentenáriumára. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

Dobszay Tamás (2005): Rendezéstől a felszabadításig. A községek ügye az 1843/44-es országgyűlésen. Századok. 139. 3. 545–584.

Dobszay Tamás (2017): A centralisták reformkori községi önkormányzati koncepciójának kérdéséhez. Aetas. 32. 2. 76–93. http://epa.oszk.hu/00800/00861/00076/pdf/EPA00861_aetas_2017-02.pdf

Eötvös József (1868): Reform. Pest, Ráth Mór.

Eötvös József (1976): Levelek. Szerk. és ford. Oltványi Ambrus. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/05400/05480/05480.htm

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Fenyő István (1997): A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon. Budapest, Argumentum Kiadó.

Ferenczi Zoltán (1903): Báró Eötvös József. Budapest, Magyar Történeti Társulat. https://mek.oszk.hu/05700/05708/html/

Gábori Kovács József (2016): A centralista Pesti Hirlap politikai stratégiái 1844–1847. Budapest, Argumentum Kiadó, 2016. http://real.mtak.hu/41898/1/Gabori_Kovacs_Jozsef_A_centralista_Pesti_Hir...

Gábori Kovács József (2012): A centralisták szerepe az ellenzék egységesítésében. Századok. 146. 3. 563–607.

Gábori Kovács József (2013): „Kinyilatkoztatom előre, hogy a’ régi eretnek vagyok ma is”. A centralisták önállósága és integrálódása az 1847-es országgyűlésre való készülődéskor. Századok. 147. 5. 1093–1136. http://real-j.mtak.hu/13815/5/szazadok_2013_147_5.pdf

Galgóczy, Károly (1876): Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája. I. k. Budapest, Weiszmann Testvérek, http://real-eod.mtak.hu/5583/

Gángó Gábor (2021): Államtudós vagy értelmiségi? Eötvös József nemzetközi arcéle. In: Gerő András (szerk., 2021): Arcképek az Osztrák–Magyar Monarchiából. Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. 153–179.

Gángó Gábor (2014): Báró Eötvös József Eperjesen, 1837–1838. Századok. 148. 3. 715–726. https://epa.oszk.hu/03300/03328/00009/pdf/EPA03328_szazadok_2014-3_715-7...

Gángó Gábor (2012a): Báró Eötvös József és Borsod megye. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica. 17. 1. 171–175. http://midra.uni-miskolc.hu/document/13794/5965.pdf

Gángó Gábor (2013a): Báró Eötvös József és Békés megye. Századok. 147. 5. 1079–1092. http://real-j.mtak.hu/13815/5/szazadok_2013_147_5.pdf

Gángó Gábor (2012b): A báró Eötvös-család borsodi csődpere 1841–1847. Századok. 146. 6. 1401–1419. http://real-j.mtak.hu/13766/1/Szazadok_2012.pdf

Gángó Gábor (2013b): Eötvös József a bécsi Magyar Udvari Kancellárián. In: Uő. (szerk.): A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra: Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium. 107–118. https://mek.oszk.hu/19300/19320/19320.pdf

Gángó Gábor (szerk., 2013): A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium. https://mek.oszk.hu/19300/19320/19320.pdf

Gángó Gábor (2008): A megye aljegyzője. Báró Eötvös József Fejér megyei hivatala 1833–1835. Századok. 142. 1. 49–61.

Gergely András (2005): Általános választójog 1848-ban? A megyei törvény vitája az utolsó rendi országgyűlésen. Századok. 139. 3. 585–610. http://real-j.mtak.hu/13756/1/Szazadok_2005.pdf

Gergely András (1982): Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Gergely András (1990): Liberalizmus és nemzet. Eötvös József és a Habsburgok az 1840-es években. Világosság. 31. 1. 1–8.

Hermann Róbert (2013): Eötvös József a Batthyány-kormányban. In: Gángó Gábor (szerk.): A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra: Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium 289–328. https://mek.oszk.hu/19300/19320/19320.pdf

Kosáry Domokos (1979): A centralista Pesti Hirlap. In: Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története I. 1705–1848. Budapest, Akadémiai Kiadó. 759–777. https://mek.oszk.hu/04700/04727/html/1.html

Kosáry Domokos (2002): Kossuth Lajos a reformkorban. Budapest, Osiris. [új kiadás, első kiadás 1943.]

Kossuth Lajos [1966] Ifjúkori iratok, Törvényhatósági Tudósítások. S. a. r. Barta István. Budapest, Akadémiai Kiadó. (Kossuth Lajos összes munkái – KLÖM VI.)

Kossuth Lajos [1900] iratai. VIII. k. S. a. r. Kossuth Ferencz. Budapest, Athenaeum Kiadó.

Kossuth Lajos [1951] az utolsó rendi országgyűlésen, 1847/48. S. a. r. Barta István. Budapest, Akadémiai Kiadó. (Kossuth Lajos összes munkái – KLÖM XI).

Lónyay Menyhért [2004] naplója, 1860–1861. Szerk.: Deák Ágnes et al. Budapest, Századvég Kiadó.

Pajkossy Gábor (szerk., 2003)) Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris Kiadó.

Pajkossy Gábor (szerk., 2002): „Nemzeti Újjászületés”. Válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszédeiből. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

Pók Attila (szerk., 1982): A Huszadik Század körének történetfelfogása. Budapest, Akadémiai Kiadó. 239–286.

Pulszky Ferenc (1958): Életem és korom I–II. S. a. r.: Oltványi Ambrus. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Pulszky Ferencz [1914] kisebb dolgozatai. S. a. r. Lábán Antal, bev. Marczali Henrik. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

Sarlós Béla (1970): Deák és Vukovics. Két Igazságügy-miniszter. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Schlett István (1987): Eötvös József. Budapest, Gondolat Kiadó.

Schlett István (1999): A magyar politikai gondolkodás története II./1. A liberalizmus Magyarországon. Budapest, Korona Kiadó.

Sőtér István (1967): Eötvös József. 2. átd. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Stipta István (2014a): Adalékok Eötvös József önkormányzatvédő felfogásához. In: Varga Norbert (szerk., 2014): VI. Szegedi Jogtörténeti Napok báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék. 157–164. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/20416/1/BelivEotvoskonf..pdf

Stipta István (2014b): Eötvös József a célszerű központosításról és az önkormányzatok szükségességéről. Jogtörténeti Szemle. 12. 2. 8–19. http://epa.oszk.hu/04100/04139/00053/pdf/EPA04139_jogtorteneti_szemle_20...

Stipta István (1988): Eötvös József önkormányzatvédő municipalizmusa. Adalék a hazai liberális állam-felfogás történetéhez. Napjaink. 27. 9. 3–7.

Stipta István (2004): Kossuth Lajos önkormányzati koncepciója. In: Balogh Judit (szerk.): Európát most! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója. Országos jogtörténeti konferencia, Debrecen, 2002. okt. 3–4. Debrecen,

Szabad György (1971): Eötvös József a politika útján. Századok. 105. 3–4. 658–669. http://real-j.mtak.hu/13721/1/Szazadok_1971.pdf

Szabad György (1977): Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Budapest, Kossuth Kiadó, Magyar Helikon. [A 2003-as Neumann Kht. kiadásának elektronikus változata: https://mek.oszk.hu/04800/04881/]

Szalay László (1847): Publicistai dolgozatok. I–II. k. Pest, Heckenast Gusztáv. https://majt.elte.hu/konyvtar/digitalis

Szekfű Gyula (1935): Három nemzedék, és ami utána következik. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. https://mtda.hu/books/szekfu_gyula_harom_nemzedek_Optimized.pdf

Szekfű Gyula (1983): „Valahol utat vesztettünk”. Forradalom után. Budapest, Gondolat Kiadó., Hasonmás kiadás, kiad. Glatz Ferenc (Történetírók Tára).

Varga János (1970): A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Veliky János (vál., bev., 1998): Eötvös József. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. (Magyar Szabadelvűek).

Veliky János (2009): Eötvös József bizonytalan alkotmányos pozíciója – Metternichhez küldött politikai memorandumai 1843-ban. In: Uő: A változások kora. Polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtizedében. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Voinovich Géza (1903): Báró Eötvös József. In: Báró Eötvös József munkái. XX. k. Budapest, Révai Testvérek.

Vörös Károly (1980): A reformellenzék harca a polgári átalakulásért. In: Mérei Gyula (főszerk.), Vörös Károly (szerk.): Magyarország története 1790–1848. I-II. k. Budapest, Akadémiai Kiadó. (Magyarország története 5.) 855–966.