Eötvös József nevelési elveinek tükröződése Eötvös Loránd neveltetésében

Források és irodalom

Akin Károly (1867): Faraday Mihály. Értekezések a Természettudományi Osztály köréből. Olvastatott az 1867-diki decz. 2-dikai ülésben. Pest, Eggenberger Ferdinánd. http://real-eod.mtak.hu/1876/1/ErtekTermtudKorebol_01_10.pdf

Bényei Miklós (1996): Eötvös József könyvei és eszméi. Debrecen, Csokonai Kiadó. https://mek.oszk.hu/03100/03176/03176.pdf

Csengeryné Nagy Zsuzsa (1970): Eötvös Loránd és Kelety Gusztáv kapcsolata. In: A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve, 1. MNG, Budapest. 188–194.

Darwin, George Howard (1904): A tengerjárás és rokontünemények naprendszerünkben. Fordította Kövesligety Radó. Az eredetivel összehasonlította Dr. B. Eötvös Loránd. Budapest, K. M. Természettudományi Társulat.

Eötvös József (1857): A hazai sportról (Levél Bérczy Károly szerkesztőhez). In: Eötvös József (1976): Kultúra és nevelés. Összegyűjt. és szerk. Mezei Márta. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/06300/06330/06330.pdf

Eötvös József (1976): Levelek. Szerk. és ford. Oltványi Ambrus. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/05400/05480/05480.htm

Eötvös József (1978): Naplójegyzetek. 1870. augusztus [6]-tól kezdve 1870. november 30-ig. Közzéteszi és jegyz.: Czegle Imre. Történelmi Szemle. 21. 2. 364–411.https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1978_2/eotvos.pdf

Eötvös József, Báró (1941): Naplójegyzetek, gondolatok. 1864–1868. Közzéteszi, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Lukinich Imre. Budapest, M. Tud. Akadémia.

Eötvös József (1866): Nevelés. 1866. augusztus 18. In: Eötvös József (1977): Vallomások és gondolatok. Összegyűjt. és szerk. Bényei Miklós. Budapest, Magyar Helikon. 699–701. https://mek.oszk.hu/05200/05249/05249.pdf

Eötvös Loránd. In: Wikipedia. https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_Lor%C3%A1nd

Eötvös Loránd 1868 októberével kezdődő naplója „Fekete notesz” – Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) Geofizikai Szakkönyvtár

Eötvös [1964] Loránd, a tudós és művelődéspolitikus írásaiból. S. a r. Környei Elek. Budapest, Gondolat.

Eötvös Loránd (2020): Ahol virág, madár megértenek. Báró Eötvös Loránd versei és fordításai. Összegyűjtötte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a mutatókat összeállította Kis Domokos Dániel. Szörényi László ajánlásával. Budapest, Unicus Műhely.

Eötvös Loránd Berzeviczy Alberthez, 1913. június 7. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Levelestár.

Eötvös Loránd (1872): A Jungfrau megmászása. Tyndall ’Hours of exercise in the Alps’ című munkájából. Természettudományi Közlöny. 4. 38. 383–389. https://adt.arcanum.com/en/view/TermtudKozl_1872/?pg=390&layout=s

Eötvös Loránd naplója. „Apr. 3. Than és Lengyellel utazás Siklósra.” [1868] MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Ms 5097/46. http://real-ms.mtak.hu/24173/1/Ms_5097_46.pdf

Falk Miksa (1903): Kor- és jellemrajzok. Bev. Wekerle Sándor. S. a. r. Falk Ernő. Budapest, Révai Testvérek.

Fekete Gézáné (1975): A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–1973. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára.

Helmholtz, H. (1878): A képírásról optikai szempontból, Berlinben, Düsseldorfban és Kölnben tartott előadások átdolgozása, fordította Keleti Gusztáv; az eredetivel összehasonlította Szily Kálmán. In: Népszerű természettudományi előadások. Faraday, Helmholtz és Pettenkofer munkáiból. Déri Miksa, Hoitsy Pál, Keleti Gusztáv és Sajóhelyi Frigyes. (1878) Budapest, Természettudományi Társulat. 219–266.

Helmholtz, Hermann (1874): Népszerű előadások. Fordították B. Eötvös Loránd és Jendrassik Jenő. Budapest, Természettudományi Társulat. http://real-eod.mtak.hu/7921/1/Tmtan_O_115_001037092.pdf

Hospice du Grand-Saint-Bernard. CH – 1946 BOURG-ST-PIERRE. Gastbuch No 2866/9 Seite 19 és No 2866/17 Seite 314.

A kegyes [1865] tanítórendiek pesti nagy gymnasiumába járó ifjuságnak érdem szerénti osztályozása 1864/5-iki tanév második félévében. Pest, Emich Gusztáv.

-e- [Keleti Károly] (1878): Tíz év egy vasárnapi puskás életéből. Vadász- és Verseny-lap, 22. 156–157., 23. 166-167. https://library.hungaricana.hu/hu/view/VadaszEsVersenylap_1878/?pg=156&l...

Kincses Károly (1992): Rosti Pál 1830–1874. Az Úti jegyzetek Amerikából hasonmás kiadásához. Budapest, Balassi Kiadó.

Kis Domokos Dániel (1998): A csúcson. A hegyek szerelmese – báró Eötvös Loránd. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

Kubbinga, Henk [2020]: Roland Eötvös Dokumenten Universitätsarchiv Heidelberg. [online] https://media.eotvos100.hu/mediagyujtemeny/other/Eotvos-Roland-Doktorarb...

Mayer Farkas (2010): Tanította-e Jedlik Eötvös Lorándot? In: Mayer Farkas: Epizódok Jedlik Ányos életéből. Budapest, Jedlik Ányos Társaság. Magyar Szabadalmi Hivatal (Magyar Tudománytörténeti Intézet Tudományos Közleményei 62.) 61–62.

Pálfy Móric (1924): Inkey Béla l. tag emlékezete. Budapest, Akadémia. (Akadémiai emlékbeszédek. XVII. k. 10.)

Papp Gábor (2019): „... hálás tanítványa, Loránd” – Eötvös Loránd és Krenner József barátságáról. Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici, 111. 61–77.http://publication.nhmus.hu/pdf/annHNHM/Annals_HNHM_2019_Vol_111_61.pdf

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, Budapesti gimnázium levéltára, Anyakönyvek és az értesítőkben: Tudósítvány a pesti kegyes tanítórendi nagy gymnasiumrol a vonatkozó években.

Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára. Budapesti Gimnázium iratai = III. 9. a. Érettségi 1861-66. FOR G-2, 5. Eötvös Loránd bizonyítványa 1864/65. júl.

Plósz Katalin (1992): Eötvös Loránd elveszettnek hitt levelei. Fizikai Szemle. 42. 2. 41–51.http://real-j.mtak.hu/7126/1/FizikaiSzemle_1992.pdf

Radnai Gyula (1991): Az Eötvös-korszak. Fizikai Szemle, 41. 10. https://epa.oszk.hu/00300/00342/00025/rgy9110.html

Radnai Gyula (1984): Vajon ki volt Antolik Károly? Fizikai Szemle, 34. 6. 220–221. http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz8406/radnaiantolik8406.html

Rosti Pál (1861): Uti emlékezetek Amerikából. Pest, Heckenast.

Szinnyei József (1891–1914): Magyar írók élete és munkái. I–XIV k. Budapest, Hornyánszky.

Sághelyi Lajos (1938): A magyar üvegesipar története. Budapest, Budapesti Üvegesek Iparegyesülete. 1938.

Tar Attila Szilárd (2007): Magyar–német felsőoktatási kapcsolatok és kölcsönhatások a 18–19. században. [Doktori (PhD) disszertáció]. Budapest, ELTE BTK. http://doktori.btk.elte.hu/hist/tar/disszert.pdf

Than Károly (1901): Bunsen Róbert k. t. emlékezete. In: Emlékbeszédek a M. Tud. Akadémia tagjai felett. Szerkeszti a főtitkár. X. k. [1899–1901]. (1901) Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. 1–33. http://real-j.mtak.hu/641/1/EMLEKBESZ_010_1899_1901.pdf

Than Károly (1871): Az egyetem új vegytani intézete. Természettudományi Közlöny. 3. 27. 425–431.http://real-j.mtak.hu/6566/1/TermtudKozl_1871.pdf

Than Károly (1867): A szénéleg-kénegről. Pest, Eggenberger Ferdinánd. (Értekezések a Természettudományi Osztály köréből. Vol. I. No. 7.) 12. http://real-eod.mtak.hu/1873/1/ErtekTermtudKorebol_01_07.pdf

Tyndall, John (1868): Faraday as a discoverer. London, Longmans, Green, and Co. https://archive.org/details/faradayasdiscove00tyndrich/page/n7/mode/2up

Tyndall, John (1870): Faraday und seine Entdeckungen. Eine Gedenksschrift von John Tyndall, Professor der Physik an der Royal Institution und der Königl. Bergwerksschule zu London. (1870) Autorisirte deutsche Übersetzung herausgegeben durch H. Helmholtz. Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN309201888?tify={%22pages%22:[4,5],%22panX%22:1.602,%22panY%22:1.058,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:1.204}

Tudósítvány [1862] a pesti kegyes tanítórendi nagy gymnasiumrol 1861/62-diki tanévben. Pest, Beim J. és Kozma Vazul.

Universitätsarchiv Heidelberg, Acten der Philosophischen Facultät [...] 1. October 1869/70.Dekanat von Geh. [eimrat ?] Prof. Kirchhoff. Univ.-Archiv. III. 5a, No 99. Verhandlungen der philosophischen Facultät zu Heidelberg vom 1. October 1869 bis 1 October 1870. Decanat des Geh. [Geimrat] Hofr. [Hofrat] Kirchhoff. Roland Eötvös: Vita. Eötvös kézírása. Fol. 302–303. – A teljes dokumentumcsoport Henk Kubbinga holland tudománytörténész jóvoltából került napvilágra. http://real-ms.mtak.hu/23733/1/E%C3%B6tv%C3%B6s_cv.pdf

A latin szöveget átírta és magyarra fordította Tóth Gábor (MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye). In: Báró Eötvös Loránd-emlékév. 2019 https://media.eotvos100.hu/mediagyujtemeny/other/Eotvos_cv_lat_hun.pdf

Zolnay Károly (1875): Emlékbeszéd Reinholz Károly felett. Tartatott 1875. június 29-én. In: 1874/5-ik tanévi Tudósítás a Szentes városi hat osztályú gymnasiumi tanfolyammal egybekötött polgári fitanodáról és a két osztályú polgári leánytanodáról, megtoldva az ismétlő iskoláról szóló jelentéssel. (1875) Budapest, Athenaeum.