Eötvös József kitekint a svábhegyi verandáról

Források és irodalom

Apró vonások b. Eötvös életéből. Magyarország és a Nagyvilág. 7. 7. (1871. február 12.) 77.

Az aradi [1916] királyi főgimnáziumnak az 1915–1916. iskolai évről szóló értesítője. Közzéteszi Burián János igazgató. Arad, Arad és Vidéke Ny. 1916.

B. Eötvös József arcképe. Néptanítók Lapja. 46. 36. (1913. szeptember 4.) 35.

Bényei Miklós (1971): Eötvös József jogi és államtudományi műveltségének forrásai. Gazdaság- és Jogtudomány. 5. 1–2. 323–355.

Bluntschli, J[ohann] C[aspar] (1876): Az általános államjog és a politika története. A tizenhatodik század óta a jelenkorig. Az MTA megbízásából ford. Acsády Ignác. 2. k. Budapest, MTA. http://real-eod.mtak.hu/3333/2/MTA_Konyvek_NC102245_2_000809099.pdf [Az eredeti mű: Bluntschli (1864).]

Bluntschli, Johann Caspar (1884): Denkwürdiges aus meinem Leben. Durchgesehen und veröffentlicht v. Rudolf Seyerlen. Nördlingen, C. H. Beck.

Bluntschli, Johann Caspar (1864):Geschichte des allgemeinen Statsrechts und der Politik: seit dem sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. München, Cotta.

Chastel, André (1984): Fabulák, formák, figurák. Válogatott tanulmányok. Ford. Görög Lívia. Budapest, Gondolat Kiadó.

Deák Ágnes (1991): Eötvös József és Johann Kaspar Bluntschli levélváltása (1856–1867). Irodalomtörténeti Közlemények. 95. 5–6. 654–660. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00366/pdf/itk_EPA00001_1991_05-06_654-660...

Devescovi Balázs (2017): Eötvös József svábhegyi nyaralóhelye: az Eötvös-villa és a Karthausi-lak. Századok. 151. 2. 387–406. https://epa.oszk.hu/03300/03328/00023/pdf/EPA03328_szazadok_2017_02_387-...

Devescovi Balázs (2015): Anekdoták és apróságok Eötvös Józsefről. Századok. 149. 3. 664–695. http://epa.oszk.hu/03300/03328/00015/pdf/EPA03328_szazadok_2015-3_661-69...

Devescovi Balázs (2007): Eötvös József. Pozsony, Kalligram Kiadó.

Eötvös [1890] szobra a Svábhegyen. Pesti Hírlap. 12. 184. (1890. július 7.) 2–3.

Ferenczi Zoltán (1903): Báró Eötvös József 1813–1871. Budapest, Magyar Történelmi Társulat. (Magyar Történelmi Életrajzok) [Arcanum CD-ROM kiadása: https://mek.oszk.hu/05700/05708/html/]

Fisli Éva – Lengyel Beatrix (szerk., 2021): Rosti. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum.

Gárdonyi Géza (1957): A lámpás. Regény. Bukarest, Irodalmi és Művészeti Kiadó. https://mek.oszk.hu/06900/06982/06982.pdf

Gángó Gábor (2000): Joseph Freiherr Eötvös in Bayern, Oktober 1848. – Dezember 1850. In: Adriányi, Gabriel – Glassl, Horts – Völkl, Ekkehardt (Hrsg., 2000): Ungarn-Jahrbuch. München, Verlag Ungarische Institut. 24. k. 1998/1999. 205–222. https://epa.oszk.hu/01500/01536/00024/pdf/UJ_1998_1999_205-222.pdf

Gilicze János (2006): A földeáki Návay család története. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Tiszántúli Történész Társaság (Régi magyar családok 5.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HAJB_Saa_20_Rmcs_05/?pg=0&la...

Kazinczy’ [1831] útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra. Pest, Landerer Ny. 1831. April 30. https://adt.arcanum.com/hu/view/Books_19_IrodalomIrodalomtortenet_1125_K...

Keleti Gusztáv (1874): Képzőművészeti szemle. Budapesti Szemle. 5. 10. 427–446.

A király [1890] a fotográfiái kiállításon. Budapesti Hírlap. 10. 162. (1890. június 14.) 3.

Kis Domokos Dániel (2001): Báró Eötvös Loránd, a tudós fotográfus. Budapest – Piliscsaba, Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Magyar Tudománytörténeti Intézet.

Lázár Béla (1914): Br. Eötvös József művészetpolitikája. Művészet. 13. 1. 12–27.

Merényi-Metzger Gábor (2015): Báró Eötvös József és családjára vonatkozó anyakönyvi bejegyzések. Fons. 22. 2. 285–312. https://epa.oszk.hu/03300/03304/00070/pdf/EPA03304_fons_2015_02.pdf

Néptanítók Lapja. 47. 1. (1914) 30. https://adt.arcanum.com/hu/view/NeptanitokLapja_1914/?pg=41&layout=s

Rákos István (1936): Eötvösünk. Néptanítók Lapja. 69. 4. 119.

Rosti Pál (1992): Úti emlékezetek Amerikából. [Hasonmás kiadás] Kincses Károly: Rosti Pál 1830–1874. Kecskemét – Budapest, Magyar Fotográfiai Múzeum, Balassi Kiadó.

Rózsa György (1982): A Magyar Tudományos Akadémia palotája. Budapest, MTA Könyvtára.

A segesvári [1904] m. kir. állami polgári leányiskola értesítője az 1903–1904. iskolai év végén az új iskolai épület felavató ünnepségének leírásával. Szerk. Gyöngyössy István igazgató. Segesvár, Michailovits József ny., 1904.

Szabó Júlia – Majoros Valéria (szerk., 1993): A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX. században. Budapest, MTA Művészettörténeti Kutató­intézet

Szerb Antal (1997): Magyar irodalomtörténet. (11. kiad.) Budapest, Magvető Kiadó.

Wirgau, Jessica (2007): „To counterfeit the soul”. Portraiture at historic Smithfield. The Smithfield Review. 11. 29–47. https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/88139/SR_v11_wirgau.pdf?sequence=1&isAllowed=y