Author

Eötvös József és az 1868/69-es Magyar Zsidó Kongresszus

Források és irodalom

Az 1868. deczember 10-dikére (1869) összehívott izraelita egyetemes gyűlés naplója. Pest, Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság.

Alapszabályok (1868). Magyar Zsidó. 1. 39. 319–322.

Adriányi Gábor (2004): Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn. Köln, Böhlau.

Arany János – Eötvös József báróhoz, Pest, 1869. április 14. MTA KIK Kézirattár, RAL 1869:1400/275.

Aus Ungarn. Allgemeine Zeitung des Judenthums. 34. 38. (1870. 09. 20.) 747–748. https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3226783

Ballagi Ernő (1940): A magyar zsidóság harca az emancipációért. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 62. 135–167.

Ballagi Ernő (1941a): A magyarországi zsidóemancipáció előzményei. Magyar Zsidó Szemle. 58. 59–77. http://real-j.mtak.hu/5049/1/Magyar-zsido_szemle_1941.pdf

B. Eötvös (1886) József levele a szegedi hitközséghez. Közli Löw Immánuel. Magyar Zsidó Szemle. 3. 8. 579. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarZsidoSzemle_1886/?pg=541&layout=s

Ballagi Ernő (1941b): Szabadelvűség és magyar zsidóság. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 63. 222–246.

Bánóczi József (1918): Eötvös és az emancipáció. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 42. 7–11.

Báró Eötvös [1886] József levele. Közli Némethy Menyhért Magyar Zsidó Szemle. 3. 9. 642–643. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarZsidoSzemle_1886/?pg=609&layout=s

Beke Margit (2001): A püspöki kar és az autonómia 1867–71 között. In: Sarnyai Csaba Máté (szerk.): Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon 1848–1918. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 113–118. https://mek.oszk.hu/04600/04672/04672.pdf

Blum, Salomon (1868a): Ungarisch-jüdische Notablenversammlung III. Allgemeine Zeitung des Judenthums. 32. 11. 203–206. https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3226647

Blum, Salomon (1868b): Ungarisch-jüdische Notablenversammlung V. Allgemeine Zeitung des Judenthums. 32. 12. 223–228. https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3226648

Blum, Salomon (1868c): Ungarisch-jüdische Notablenversammlung IX. Allgemeine Zeitung des Judenthums. 32. 15. 286–288. https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3226651

Bődy, Paul (1972): Joseph Eötvös and the modernization of Hungary 1840–1870. Study of ideas of individulality and social pluralism in modern politics. Transactions of the American Philosophical Society. 62. 2. 1–134. https://doi.org/10.2307/1006074 ; https://www.jstor.org/stable/1006074

Bródy Ernő (1933): A magyar szabadelvűek mozgalma a zsidók egyenjogúsításáért 1840-ben. Magyar Zsidó Szemle. 50. 201–217. http://real-j.mtak.hu/5106/1/Magyar-zsido_szemle_1933.pdf

A Budán ülésező [1868] 200 hagyományhű rabbi emlékirata b. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter ő exczjának. Magyar Zsidó. 1. 50. 427.

Büchler Sándor (1901): A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig. Budapest, Izraelita Társulat.

Büchler Sándor (1913): Eötvös József báró és a magyar zsidóság. Izraelita tanügyi értesítő. 38. 8. 15−25.

–c– (1868): Zur ungarischen israelitischen Conferenz-Versammlung. Der Israelit. 9. 12. 198–199.

Cieger András (2009): „Királyi demokrácia”. Szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után. Aetas. 24. 3. 55–82. http://real.mtak.hu/128726/

Cieger András (2013): Az elvszerűség paradoxonjai. Eötvös József második minisztersége (1867–1871). In: Gángó Gábor (szerk.): A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium. 329–357. https://mek.oszk.hu/19300/19320/19320.pdf

Concha Győző (1918): Eötvös és Montalembert barátsága. Adalék a magyar katholikusok autonómiájának kezdeteihez. Budapest, Szent István Társulat. https://adt.arcanum.com/hu/view/Books_14_EgyhaztortenetEgyhaziIrodalom_5...

Devescovi Balázs (2020): Eötvös József betegeskedése és halála. Aetas. 35. 1. 93–105. http://acta.bibl.u-szeged.hu/71899/1/aetas_2020_001_093-105.pdf

Domján, Thomas (1969): Der Kongress der ungarischen Israeliten 1868–1869. Ungarn Jahrbuch. 1. 139–162. https://epa.oszk.hu/01500/01536/00001/pdf/UJ_1969_139-162.pdf

Entwurf des Wahlstatuts (1868) für den israelitischen Kongreß. Pest, Johann Herz.

Entwurf des Organischen Statuts (1868) für die isrealitische Glaubensgenossenschaft in Ungarn und Siebenbürgen. Pest, Johann Herz.

Entwurf für ein ungarisches israelitisches Schulstatut (1868). Pest, Johann Herz.

Az Eötvös-család levelei Haynald Lajoshoz. Eötvös József Haynald Lajoshoz, Pest, 1869. február 4. Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, VII. 1. Haynald-hagyaték.

Eötvös József (1976a): Kultúra és nevelés. Összegyűjt. és szerk. Mezei Márta. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/06300/06330/06330.pdf

Eötvös József (1976b): Levelek. Szerk. és ford. Oltványi Ambrus. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/05400/05480/05480.htm

Eötvös József (1977): Vallomások és gondolatok. Összegyűjt. és szerk. Bényei Miklós. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/05200/05249/05249.pdf

Eötvös József báró – Grün Izidorhoz [recte: Israelhez], 1868. január 22. Magyar Polgár. 2. 18. [1868] 71.

Eötvös József báró – Hirschler Ignáchoz, Pest, 1869. április 26. Magyar Izraelita Levéltár, XIX-81. (Hirschler Ignác hagyatéka, levelezés 1843–1879)

Eötvös József báró – Karsay Sándorhoz, Buda, 1868. december 28. Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli Egyházkerület, EOL VIII. 138. doboz.

Eötvös József báró – Oltványi Pál földeáki plébánoshoz. Földeák, 1869. január 4. A makói Szent István Király plébánia levéltára, Návay-levéltár, 25. sz. Gilicze János tulajdona.

Forster Gyula (1897): A katholikusok autonómiájáról. Budapest, Ráth Mór.

Festetics György gróf – Eötvös József báróhoz, 1868. december 19. és 20, Private Collection Ignac Hirschler, The Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem (CAHJP), P331/11-66 és 67.

Főrendiházi napló (1865–1868). Pest, Athenaeum. https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogykdok_1865_1868/

Gángó Gábor (2020): Towards the 1868/69 Jewish congress in Hungary. Minister Eötvös’s project of confessional autonomy and the Emancipation Act in 1867. Jewish Culture and History. 21. 3. 226–239. https://doi.org/10.1080/1462169X.2020.1795489

Gantner Brigitta Eszter (2006): Az egyetemes izraelita kongresszus 1868–69-ben. Küzdelem az asszimilációért és ellene In: Frank Tibor (szerk.): Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór 1831–1892. Budapest, Argumentum. 91–110.

Groszmann Zsigmond (1917): A magyar zsidók a XIX. század közepén. (1849–1870) Történelmi tanulmány. Budapest, Egyenlőség. https://mek.oszk.hu/22200/22298/22298.pdf

Groszmann Zsigmond (1941): Hirschler Ignác. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 63. 143–158.

Gyáni Gábor – Kövér György (1998): Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest, Osiris.

Gyarmati Enikő (2014): Eötvös József: A zsidók emancipátiója. Historiográfiai áttekintés 1913–2013. Kisebbségkutatás. 23. 3. 124–146. http://www.epa.hu/00400/00462/00072/pdf/EPA00462_kisebbsegkutatas_2014_3...

Heller Bernát (1913): Eötvös József báró. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 36. 7−55.

A helyzet (1868). Magyar Zsidó, 1. 52. 447–448.

Herger Csabáné (2008): „Szabad egyház szabad államban” – A katolikus autonómia-mozgalom a 19. századi Magyarországon. Jura. 14. 1. 22–35. http://real-j.mtak.hu/18844/1/JURA_2008_1.pdf

Herger Csabáné (2010): Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

Hirsch Márk (1868): Vallási szempontból való véleményes jelentés, a kassai izr. hitközségben kitört pártoskodásra vonatkozólag; a hazai zsidóság közt általában észrevehető szétszakadási vágy jogosultságának megvilágitásával, melyet a 10689/867 sz. alatti kiküldetése folytán, a m. k. nagyméltóságu vallásügyi Ministeriumnak felterjesztett – –, Ó-Budai főrabbi. Pest, Gyurián és Deutsch Mór.

Hirschler Ignácz (1891) utolsó előterjesztése dr. Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Magyar Zsidó Szemle. 8. 771–777. http://real-j.mtak.hu/5114/1/Magyar-zsido_szemle_1891.pdf

A „Hitőr” [1868] Magyar Zsidó Egylet Alapszabályai. Pest, Légrády.

Holló László (2011): Hierarchikus püspöki vezetés és katolikus autonómia. Összeegyeztetési törekvések az Erdélyi Egyházmegyében a 19. század második felében. In: Marton József és Oláh Zoltán (szerk.): Minden kegyelem: a 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése. Budapest és Kolozsvár, Szent István Társulat és Verbum. 432–449.

Inland [1868]. Magyar Zsidó. Deutsche Beilage des „M. Zs.” Erste Separat-Beilage, 438.

Jánosi Engel Róbert (1914): Báró Eötvös József és a magyar zsidóság emancipációja. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 38. 7–27.

Javaslat az izraelita congressus választási szabályzata tárgyában (1868). Pest, Herz János.

Javaslat a magyar izraelita iskolai szabályzat tárgyában (1868). Pesten, Herz János.

Katz, Jacob (1973): Out of the ghetto. The social background of Jewish emancipation, 1770–1870. Cambridge (MA), Harvard University Press.

Katz, Jacob (1980): From prejudice to destruction: anti-semitism 1700–1933. Cambridge (MA), Harvard University Press.

Katz, Jacob (1998): A house divided. Orthodoxy and schism in nineteenth-century Central European Jewry. Transl. Ziporah Brody. Hanover (NH), University Press of New England.

Katz, Jacob (1999): Végzetes szakadás: az ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban. Ford. Ács Gábor, átdolgozta és a jegyzeteket ford. Stöckl Judit, Domán István. Budapest, Múlt és jövő Kiadó.

Katzburg, Nathaniel (1969): The Jewish Congress of Hungary, 1868–1869. In: Braham, Randolph L. (szerk.): Hungarian-Jewish Studies II. New York, World Federation of Hungarian Jews. 1–33.

Katzburg, Nathaniel (1999): Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon. Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó.

Képviselőházi napló 1865–1868. Pest, Emich Gusztáv. https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogykdok_1865_1868/

Képviselőházi napló 1869–1872. Pest, Légrády. https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogykdok_1869_1872/

Kiss Domokos Dániel (2017): A természetszerető Eötvös Loránd. Levéltári és kézirattári kutatások. Budapest, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet. http://real.mtak.hu/50690/7/kdd_eotvos_konyv_real.pdf

Kohn Sámuel (1868a): Mahnruf an die Israeliten Ungarns über den israelitischen Landescongreß und dessen geheime Gegner. Preßburg, Sieber’s Erben Buchdruckerei (F. K. Mayer).

Kohn Sámuel (1868b): Az országos zsidó congressus és titkos ellenei. Intő szózat Magyarország zsidóihoz. Pest, Heckenast Gusztáv.

Kongressusi (1868) napló. Magyar zsidó. 1. 52. 448.

Konrád Miklós (2014): Eötvös József és a zsidók. Történelmi Szemle. 56. 3. 495–509. https://tti.abtk.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz2014-3/konrd.pdf

Krausz Zsigmond (1868a): A haladás és következményei. Magyar Zsidó. 1. 46. 391–393.

Krausz Zsigmond (1868b): Transaction zur Ausgleichung der sich gegenüberstehenden isr. Partheien im ung. Vaterlande. Pest, M. E. Löwy’s Sohn.

Lakatos Andor (2001): Közvetítés és kiegyenlítés: Haynald Lajos szerepe az autonómia-mozgalom 1868–1871 közötti időszakában. In: Sarnyai Csaba Máté (szerk.) Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon 1848–1918. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 119–131. https://mek.oszk.hu/04600/04672/04672.pdf

Lakos Lajos (1912): A váradi zsidóság története. Nagyvárad, Nagyváradi Nyomda.

Löw Lipót (1868): Die jüdischen Wirren in Ungarn I. Leipzig/Pest, Wigner & Rautman/Köhler.

Löw Lipót (1871): Der jüdische Kongress in Ungarn, historisch beleuchtet. Pest, L. Aigner.

Löw Lipót (1874): Zur neueren Geschichte der Juden in Ungarn: Beiträge zur allgemeinen Rechts-, Religions- und Kulturgeschichte. Budapest, Aigner.

A Magyar (1870) Országgyűlés mélyen tisztelt Képviselőházához intézett Emlékirata az izraelita egyetemes gyűlés bizottságának az 1868. évi deczember 10-ére meghívott izraelita congressus által hozott határozatok tárgyában. Budapest, Pesti Könyvnyomda.

Mezei Mór (1918): Visszaemlékezés az emancipáció idejére. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 42. 11–32.

Montalembert, Charles de (2009): Journal intime inédit. Tome VIII: 1865–1870. Texte établi, présenté et annoté par Louis Le Guillou et Nicole Roger-Taillade. Paris, Honoré Champion éditeur.

Nándori Barbara (2010): A katolikus autonómia történetéhez. A II. autonómia-kongresszus 9-es albizottságának működése és az erre tett püspöki észrevételek (1898). Magyar Sion., 4.(46.) 2. 201–232. http://epa.oszk.hu/01300/01397/00008/pdf/MSion_2010_2_201-232.pdf

Neolog [1868] szárnypróbálgatások vidéken. Magyar Zsidó. 1. 42. 361–362.

Nizsalovszky Endre (1967): Eötvös József két levele Haynald Lajos érsekhez. Irodalomtörténeti Közlemények. 71. 1. 72–77. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00249/pdf/itk_EPA00001_1967_01_072-077.pdf

Az Országos [1935] Magyar Zsidó Múzeum kongresszusi kiállításának katalogusa. 1935. március 3.–16. In: Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. 362–379.

Pest, márczius 3. (1868) Magyar Zsidó. 1. 13. 97.

Péter László (2012): Church-State Relations and Civil Society in Hungary. A Historical Perspective. In: Uő.: Hungary’s long nineteenth nentury. Constitutional and democratic traditions in a European perspective. Collected studies. Ed. Lojkó Miklós. Leiden, Brill. 405–437.

Popper József – Hirschler Ignáchoz. Miskolc, 1869. december 18. Magyar Izraelita Levéltár XIX-81. Hirschler Ignác hagyatéka, levelezés 1843–1879.

Prepuk Anikó (2020): Incomplete emancipation: the ’Jewish Schism’ in the context of confessional equality in Hungary. Jewish Culture and History. 21. 3. 307–321. https://doi.org/10.1080/1462169X.2020.1795487

Rabbinische [1869] Gutachten über die Statuten des Ung.-Isr. Kongresses. Pest, I. Neuer.

Rede (1868) Sr. Excellenz des Herrn Kultusministers bei Eröffnung des ung.-isr. Landeskongresses. Magyar Zsidó. Deutsche Beilage des „M. Zs.” Erste Separat-Beilage, 436–437.

Sarnyai Csaba Máté (2001): A katolikus autonómia megközelítési lehetőségei Magyarországon 1848-tól a századfordulóig. Századvég. 21. nyár. 85–101. https://adt.arcanum.com/hu/view/Szazadveg_2001_21/?pg=2&layout=s

Simor János – Eötvös József báróhoz, 1869. november 16. Esztergomi Prímási Levéltár, Simor-magánlevéltár 98/1869.

Silber, Michael K. (1992): The emergence of ultra-orthodoxy. The invention of a tradition. In: Wertheimer, Jack (ed.): Tradition. Jewish continuity in the modern era. New York, Jerusalem, The Jewish Theological Seminary of America (Distr. by Harvard University Press, Cambridge, MA and London). 23–84.

Statuten [1868] für den ungarisch-jüdischen Verein „Glaubenswächter”. Pest, Gebrüder Légrády.

Tervezete a szervezeti szabályzatnak [1868] a magyarországi és erdélyi izr. hitfelekezet részére. Pest, Herz János.

Török Jenő (1941): A katolikus autonómia-mozgalom 1848–1871. Adalékok a magyar liberális-katolicizmus történetéhez. Budapest, Stephaneum.

Turán, Tamás (2020a): 150th anniversary of the Hungarian Jewish Congress. Jewish Culture and History. 20. 3. 203–212. https://doi.org/10.1080/1462169X.2020.1796371 ; http://real.mtak.hu/118998/1/TuranIntroduction150thanniversaryoftheHunga....

Turán Tamás (2019): „As the Christian go, so go the Jews” – Hungarian judaism in its denominational matrix in the mid-nineteenth century. In: Weiss, Yfaat (ed.): Dubnow-Institut Yearbook, 16. évf. (2017). Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 61–93.

Turán Tamás (2016): Ortodox, neológ: a magyar zsidó vallási pártok elnevezéseinek történetéről. Regio: Kisebbség, Kultúra, Politika, Társadalom. 24. 3. 5–37.

Turán Tamás (2020b): Truth and/or peace: the political toolkit of the Hungarian Jewish Congress (1868–69). Jewish Culture and History. 21. 3. 240–261. https://doi.org/10.1080/1462169X.2020.1796372 ; http://real.mtak.hu/id/eprint/118999

Választási [1868] rendszabály-javaslat, az izraelita congressusra. Magyar Zsidó. 1. 13. 97–100.

Trefort [1998] Ágoston és Lónyay Menyhért Eötvös-emlékbeszéde, 1872. S. a. r. Gángó Gábor Aetas. 13. 2–3. 203–215. http://acta.bibl.u-szeged.hu/41620/1/aetas_1998_002_003.pdf

Várdy, Steven Béla (1976): The origins of Jewish emancipation in Hungary. The role of Baron Joseph Eötvös. Ungarn–Jahrbuch. 7. 137–166. https://epa.oszk.hu/01500/01536/00007/pdf/UJ_1976_137-166.pdf

Venetianer Lajos (1901): A zsidóság szervezete az európai államokban. Budapest, Franklin-Társulat.

Venetianer Lajos (1918): Az emancipáció története. In: Évkönyv. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai. 42. 32–52.

Veritas (pseud.) (1868): Entgegnung auf den „Mahnruf” etc. Magyar Zsidó. 1. 39. 328–334.

Wahlstatuten [1868] des am 10. Dezember 1686 in Pest abzuhaltenden israelitischen Congresses. Pest, Gustav Heckenast.

Wilke, Carsten L. (2020): The pursuit of the Sanhedrin. The Hungarian Jewish Congress in the tradition of nineteenth-century synods. Jewish Culture and History. 21. 3. 213–225. https://doi.org/10.1080/1462169X.2020.1794167

Zeller Árpád (1894): A magyar egyházpolitika 1847–1894. I. k. 1847–1872. Budapest, Boruth.

A zsidó congressus [1868] megnyitása deczember 14-ikén. Magyar Zsidó 1. 51.