Author

Eötvös József első miniszterségének fogadtatása a katolikus egyházban

Források és irodslom

MNL OL (= Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)
H 54. (= 1848/49. évi levéltár. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. Elnöki iratok.)
H 56. (= 1848/49. évi levéltár. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium. Római katolikus egyházi osztály.)
P 507. (= Nádasdy család nádasdladányi levéltára.)

OSzK Kt (= Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára)
Fol. Hung. 1920. (= Lonovics József iratai. Lonovics életére, pályájára, a vezetése alatt álló egyházmegyék igazgatására vonatkozó iratok, 1793–1867.)

SzPSzL (= Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár)
I. 2. (= Püspöki levéltár. Egyházigazgatási iratok.)

Bakacs (1848): Szerény észrevétel. Religio és Nevelés. 6. 1848. július 27. 89–90. https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_2/?pg=92&layout=s

Balázs Péter (1974): Viale Prelà bécsi pápai nuncius jelentései az 1848. évi magyar forradalomról. Levéltári Közlemények, 44. 3–30. https://library.hungaricana.hu/hu/view/LeveltariKozlemenyek_44-45/?pg=0&...

Benkő Ágota – Vértesaljai László (szerk., 2014): Eötvös hite. Egy hiteles ember közéleti hatékonysága. Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya.

Bényei Miklós (1996): Eötvös József könyvei és eszméi. Tanulmányok, esszék. Debrecen, Csokonai Kiadó. (Csokonai História Könyvek.) http://mek.oszk.hu/03100/03176/03176.pdf

Bihari Károly (1916): Báró Eötvös József politikája. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

Bizodalmas levelek a Religio és Nevelés szerkesztőjéhez. Religio és Nevelés. 6. 1848. július 20. 66–71., augusztus 13. 149–152., augusztus 17. 169–172., augusztus 24. 193–197 https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_2/?pg=0&layout=s

Budapesti Híradó. 5. 1848. május 12; 1848. június 1.; 1848. június 2. https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirado_1848_1/?pg=446&layout=s

Concha Győző (1922): Eötvös és Montalembert barátsága. Adalék a magyar katholikusok autonómiájának kezdeteihez. 2. kiad. Budapest, Szent István Társulat.

Csizmadia Andor (1981): Eötvös József kultuszkormányzati és jogalkotó tevékenysége. In: Uő.: Jogi emlékek és hagyományok. Esszék és tanulmányok. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 447–494.

Csorba László (1998): Az első népképviseleti országgyűlés állásfoglalása a művelődés- és egyházpolitikai kérdésekben. In: Szabad György (szerk.): A magyar országgyűlés 1848/49-ben. Budapest, Magyar Országgyűlés. 257–280.

Devescovi Balázs (2007): Eötvös József. (1813–1871). Pozsony, Kalligram Kiadó.

Elmer István (szerk., 1999): A haza, az egyház és a trón érdekében. A magyar katolikus egyház 1848–1849-ben. Budapest, Új Ember Kiadó.

Eljárások a klérus irányában, Magyarországban 1848-ban. Religio és Nevelés. 6. 1848. szeptember 18. 273–275., november 7. 433–437. https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_2/?pg=0&layout=s

Eötvös József (1993): Az 1848iki forradalom története. Müncheni vázlat. S. a. r. Gángó Gábor. Budapest, Argumentum. (Eötvös József történeti és állambölcseleti művei 1.)

Eötvös József (1981): A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. I–II. Szerk. és ford. Oltványi Ambrus Budapest, Magyar Helikon. (Eötvös József művei) http://mek.oszk.hu/06600/06619/html/01.htm

Eötvös József (1990): A francia forradalom története. Szerk. Gángó Gábor. Budapest, Szépirodalmi Kiadó. (Magyar ritkaságok)

Eötvös József (1976): Kultúra és nevelés. Összegyűjt. és szerk. Mezei Márta. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/06300/06330/06330.pdf

Eötvös József (1976a): Levelek. Szerk. és ford. Oltványi Ambrus. Budapest, Magyar Helikon. (Eötvös József művei) https://mek.oszk.hu/05400/05480/05480.htm

Eötvös József (1978): Reform és hazafiság. Publicisztikai írások. I–III. Szerk. Fenyő István. Budapest, Magyar Helikon. (Eötvös József művei) [online] https://mek.oszk.hu/05300/05343/

F. Kiss Erzsébet (1987): Az 1848–49-es magyar minisztériumok. Budapest, Akadémiai Kiadó. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. III. Hatóság- és hivataltörténet, 7.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv3_07/?pg=3&lay...

F. Kiss Erzsébet (szerk., 1997): Az alsó- és középszintű oktatás 1848/49-ben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium válogatott iratainak tükrében. Budapest, Magyar Országos Levéltár. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok, 30.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_30/?pg=0&lay...

Fazekas Csaba (1998): Az első népképviseleti országgyűlés történetéből. Palóczy László beszédei és képviselői indítványai. (1848. július – december) In: Dobrossy István (szerk.): Tanulmányok és források az 1848–49-es forradalom és szabadságharc történetéhez. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. 81–192. https://library.hungaricana.hu/hu/view/BAZM_Sk_20/?pg=82&layout=s

Fazekas Csaba (2000): Rimely Mihály pannonhalmi főapát az 1847–48. évi országgyűlésen. In: Dominkovits Péter – Horváth József (szerk.): Győri Tanulmányok, 22. Győr, Győr Megyei Jogú Város. 65–154. https://library.hungaricana.hu/hu/view/GYOV_Gyt_22_2000/?pg=66&layout=s

Fazekas Csaba (2000a): Rimely Mihály pannonhalmi főapát a Batthyány-kormány iskolapolitikájáról. Egyháztörténeti Szemle. 1. 2. 98–109. https://library.hungaricana.hu/hu/view/EgyhaztortenetiSzemle_2000/?pg=19...

Fazekas Csaba (2002): Szász Károly kultuszminisztériumi államtitkár válasza a katolikus püspöki kar emlékiratára, 1848. december. Egyháztörténeti Szemle. 3. 2. 93–104. https://library.hungaricana.hu/hu/view/EgyhaztortenetiSzemle_2002/?pg=18...

Fazekas Csaba (2008): A karthausi szerzője a szerzetességről 1848-ban. In: Knausz Imre (szerk.): Connecting people: A pedagógia és az emberi kapcsolatok. Szakmai konferencia Miskolcon a 60 éves Trencsényi László tiszteletére. Budapest, Új Helikon Kiadó. 25–32.

Fazekas Csaba (2008a): Két el nem küldött petíció 1848-ból. Egyháztörténeti Szemle. 9. 3. 71–86. https://library.hungaricana.hu/hu/view/EgyhaztortenetiSzemle_2008/?pg=19...

Fazekas Csaba (2021): Szempontok az 1848-as püspöki kar politikai arculatának meghatározásához. Történelmi Szemle. 63. 4. 695–709.

Fazekas Csaba – Gyulai Éva (2000): A katolikus egyház lemondása a tizedről 1848. március 18-án. In: Veres László – Viga Gyula (szerk.): A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXIX. Miskolc, Herman Ottó Múzeum. 165–188. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_39/?pg=166&...

Felkai László (szerk., 1957): Eötvös József válogatott pedagógiai művei. Budapest, Tankönyvkiadó.

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Fenyő István (2003): A centralisták az 1848-as forradalomban. Budapest, Argumentum Kiadó.

Főrendi napló (1848): Felséges Első Ferdinánd […] által Szabad Királyi Pozsony városába 1847-ik évi november 7-ikére rendeltetett Magyar-országgyűlésen a mélt.[ósá]g[os] Fő Rendeknél tartatott országos ülések naplója. Pozsony, Országgyűlési Irományok Kiadóhivatala.

Frecska Alajos (1848): Viszhang a’ vallás’ bérceiről. Religio és Nevelés. 6. 1848. július 25. 81–82. [sic] https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_2/?pg=84&layout=s

Gángó Gábor (1999): Eötvös József az emigrációban. Debrecen, Csokonai Kiadó. (Csokonai Könyvtár, 18.)

Hajdu János (1933): Eötvös József báró első minisztersége (1848). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_Konyvek_273308/?pg=0&layout=s

Hanák János (1848): A szaktanítás és a kat.[olikus] lapok. Közlöny. 1.1848. december 14. 883–884. https://adt.arcanum.com/hu/view/Kozlony_1848_12/?pg=58&layout=s

Hermann Róbert (2013): Eötvös József a Batthyány-kormányban. In: Gángó Gábor (szerk.): A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium. 289–328.

Hollósy József (1848): Falusi elemi tanodák. Figyelmező. 2. 1848. július 30. 22.

Igénytelen szózat a vallás s oktatásügyi miniszterhez. Figyelmező. 1. 1848. július 23. 10.

Katholikus Néplap. 1. 1848. július 2.

Kelemen Elemér (1993): A népoktatási törvény és forrásai. In: Eötvös József, a művelődéspolitikus. Budapest–Ercsi, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. (Ercsi Eötvös Füzetek 1.) 10–24.

Kelemen Elemér (2003): Eötvös József gondolatai államról, egyházról, iskoláról. Világosság, 44. 3–4. 63–67. https://adt.arcanum.com/hu/view/Vilagossag1957_2003-1/?pg=184&layout=s

Koller János (1848): Egy falusi pap nézetei a köziskolákról. Religio és Nevelés. 6. 1848. szeptember 19. 281–285. https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_2/?pg=0&layout=s

Komlósi Sándor (1988): A nevelési ügy az 1848–49. évi polgári forradalom és szabadságharc időszakában. In: Horváth Márton (szerk.): A magyar nevelés története. I. Budapest, Tankönyvkiadó. 339–386.

Koteczki István (1999): A katolikus autonómiamozgalom győri vonatkozásai 1848-ban. In: Döbör András (szerk.): Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben. Szeged, Belvedere Meridionale. (Belvedere Meridionale Kiskönyvtár) 103–109.

Közlöny, 1. 1848. augusztus 25. 386., 1848. augusztus 31. 424–425., 1848. szeptember 10. 475. https://adt.arcanum.com/hu/view/Kozlony_1848_08/?pg=120&layout=s

Lakatos Andor – Sarnyai Csaba Máté (szerk., 2001): 1848/49 és ami utána következett… Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848–1851 közötti anyagából. (Forráskiadvány) Kalocsa, Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár – Kalocsai Érseki és Főkáptalani Levéltár. (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények Kiadványai, 1.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/KalocsaiFoegyhazmegyeiGyujtemenye...

Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező, 1871. 2. 5–6. 267.

Márczius Tizenötödike 1. 1848. május 13.; július 27. https://adt.arcanum.com/hu/view/Marczius15_1848/?pg=188&layout=s

Meszlényi Antal (1928): A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Budapest, Szent István Társulat.

Perger János (1848): A magyar kat.[olikus] egyház és a kultuszminiszter. Religio és Nevelés. 6. 1848. október 5. 329–331., október 10. 340–342. https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_2/?pg=332&layout=s

Pesti Hirlap. 1. 1848. november 4. 1034.

Pesti Hirlap. 1. 1848. december 13. 1167–1168.

Popp Antal (1848): Néhány szó a népiskolák ügyében. Figyelmező. 2. 1848. augusztus 4. 30., augusztus 6. 35–36., augusztus 9. 38., augusztus 11. 42.

Sarnyai Csaba Máté (1996): Scitovszky prímás levele Eötvöshöz. (1848) Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 8. 3–4. 179–187. https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarEgyhaztortenetiVazlatok_1996/?pg=5...

Sarnyai Csaba Máté (1999): Oktatás-laicizálási törekvések és a katolikus felsőklérus 1848-ban. In: Kósa László (szerk.): Fiatal egyháztörténészek kollokviuma (1998. november 3.) Tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék. (Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai, 1.) 69–104.

Sarnyai Csaba Máté (2000): Konfrontáció vagy kooperáció? A katolikus püspökök értekezlete és tanácskozása Eötvös miniszterrel egy résztvevő szemszögéből (1848. május-június). In: Fischer Ferenc – Majoros István – Vonyó József (szerk.): Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs, Universitas Press. 535–557.

Sarnyai Csaba Máté (2016): A magyar katolikus egyház anyagi problémái és kapcsolatuk az autonómiaigénnyel 1848 teléig. In: Anka László – Kovács Kálmán Árpád – Ligeti Dávid – Makkai Béla – Schwarczwölder Ádám (szerk.): Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. 170–180.

Schlett István (1987): Eötvös József. Budapest, Gondolat Kiadó. (Magyar História).

Sőtér István (1967): Eötvös József. Budapest, Akadémiai Kiadó.
A szabadság zsarnoksága. Figyelmező. 1. 1848. augusztus 16. 49.

Szabó Imre (1848): Közbeszóllás. Katholikus Néplap, 1. 1848. december 21. 193–198.

Szózat a nevelés és a kat.[olikus] iskolák ügyében. Religio és Nevelés, 6. 1848. július 23. 75–76., július 25.
82–85., július 27. 90–92., július 30. 99–100. https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_2/?pg=76&layout=s

Szőnyi Pál (1848): Eszmetisztázás azon vádak körében, melyek a kultuszminisztérium ellen, a Religio és Nevelés című katolikus hírlap hasábjain, folytonosan emeltetnek. Közlöny. 1. 1848. december 19. 905–906., december 20. 909. https://adt.arcanum.com/hu/view/Kozlony_1848_12/?pg=80&layout=s

Tamási Zsolt (2014): Az 1848-as nemzeti zsinat előkészítése. A felsőpapság és a radikális alsópapság értelmezése – az erdélyi egyházmegye tükrében. Egyháztörténeti Szemle. 15. 2. 25–44. https://library.hungaricana.hu/hu/view/EgyhaztortenetiSzemle_2014/?pg=20...

Tóth Móric (1848): A magyar király és a magyar kat.[olikus] klérus. Hetilap, 4. 1848. április 11. 448–458., április 28. 513–516.

Török Jenő (1941): A katolikus autonómia-mozgalom, 1848–1871. Adalékok a magyar liberális-katolicizmus történetéhez. Budapest, Stephaneum. (Palaestra Calasanctiana).

Urbán Aladár (1986): Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, Magvető. (Nemzet és emlékezet).
(A' vallás- és közoktatási minister b. Eötvös József úrhoz.) Religio és Nevelés. 5. 1848. június 1. 378–379. https://adt.arcanum.com/hu/view/religio_1848_1/?pg=379&layout=s

Viszhang. Katholikus Néplap. 1. 1848. november 2. 137–142. [sic]

Zalka János (1848): A budapesti ájtatos iskolákról. Katholikus Néplap, 1. 1848. november 23. 161–164.

Zakar Péter (szerk., 2001): „Egyedül Kossuth szava parancsolt…” Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár. (Dél-alföldi évszázadok, 16.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/CSOM_Dae_16/?pg=78&layout=s

Zsilinszky Mihály (1908): Az 1848-iki vallásügyi törvényczikk története. Budapest, Luther Társaság.