Eötvös József a Batthyány kormányban

Tartalom és irodalom

Andics Erzsébet (szerk., 1952): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848–49-ben. II. k. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Barta István (szerk., 1951): Kossuth Lajos összes munkái. XI. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Bártfai Szabó László (1943): Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez. 1808–1860. I–II. k. Budapest, Szerzői kiadás.

Beér János – Csizmadia Andor (szerk., 1954): Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Blackwell, Joseph Andrew (1989): J. A. Blackwell magyarországi küldetései 1843–1851. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Haraszti-Taylor Éva. Szakmailag átnézte, szerkesztette és a jegyzeteket írta Urbán Aladár. Fordította Katona Ágnes. Bibliotheca Historica. Budapest, Európa Kiadó.

Csengery Antal (1884): Történeti tanulmányok és jellemrajzok. Csengery Antal összegyűjtött munkái. 2. bőv. kiad. II. k. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.

Eötvös József (1975): Szalay László. In: Uő.: Arcképek és programok. Szerk. Fenyő István. Eötvös József művei. Budapest, Magyar Helikon, Szépirodalmi Könyvkiadó. 212–243. https://mek.oszk.hu/06600/06618/06618.htm

F. Kiss Erzsébet (1989): Az 1848–1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok. Budapest, Akadémiai Kiadó. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_15/?pg=0&lay...

Felkai László (1979) Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Hajdu János (1933): Eötvös József báró első minisztersége (1848). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_Konyvek_273308/?pg=0&layout=s

Jelenkor. 17. 41. (1848. április 6.) 169. „Pozsony, mart 31-kén.” https://adt.arcanum.com/hu/view/Jelenkor_1848/

Károlyi Árpád (1936): Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Hivatalos iratok és levelek. Budapest, Magyar Történelmi Társulat.

Károlyi Árpád (1921): Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. I. k. Budapest, Magyar Történelmi Társulat.

Kemény Zsigmond (1982): Forradalom után. In: Uő.: Változatok a történelemre. Szerk. Tóth Gyula. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó. 181–373.

Kónyi Manó (szerk., 1903): Deák Ferencz beszédei. 2. kiadás. II. k. 1842–1861. Budapest, Athenaeum.

Lónyay Menyhértnek 1847–8-diki naplója. In: Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések és naplók 1848–49-ből. S. a. r. Hermann Róbert. Budapest, Balassi Kiadó. 2000.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, Budapest

MNL OL H 44. Földművelés, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium. Elnöki iratok. 1848:86.

MNL OL P 626. Széchényi István gyűjtemény. 12. csomó.

Marczius Tizenötödike. 1. 4. (1848. március 22.) 13.

Marczius Tizenötödike. 1. 15. (1848. április 2.) 61–62.

Majláth Béla (szerk., 1896): Gróf Széchenyi István levelei. III. k. Gróf Széchenyi István Munkái. VI. k. Budapest, Athenaeum.

Mészáros Lázár (1866–1867): Mészáros Lázár emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. I–II. Pest, Ráth Mór.

Nemzeti Ujság. 42. 671. (1848. április 4.) 1083–1084. http://real-j.mtak.hu/7681/1/MTA_NemzetiUjsag_1848_1.pdf

Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Levelestár. Szalay László levelei feleségéhez, 1848–1854.

Pap Dénes (1868): Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848–1849. I. k. Pest: Heckenast Gusztáv.

Pesti Hirlap. 8. 18. (1848. április 3.) 290. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1848-1/

Pesti Hirlap. 8. 19. (1848. április 4.) 292. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1848-1/

Pesti Hirlap. 8. 32. (1848. április 17.) 342. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1848-1/

Pulszky Ferenc (1958): Életem és korom. S. a. r. Oltványi Ambrus. Magyar Századok. I. k. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.

Sinkovics István (szerk., 1957): Kossuth Lajos összes munkái. XII. k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Szalay László (1913): Szalay László levelei. Életrajzi vázlattal és megjegyzésekkel ellátva közrebocsátja Dr. báró Szalay Gábor. Budapest, Franklin Társulat.

Széchenyi István (1991): Széchenyi István válogatott művei. S. a r. Spira György, Gergely András és Sashegyi Oszkár. Magyar Remekírók, II. k. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Széchenyi István (1978): Napló. S. a. r. Oltványi Ambrus. Az előszót írta Sőtér István. Fordította Jékely Zoltán és Győrffy Miklós. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Szőgyén-Marich László. (1903): Idősb Szőgyén-Marich László országbíró emlékiratai. Kiadják fiai. Első kötet. 1836–1848. december 2. Budapest, Magánkiadás.

Urbán Aladár (szerk., 1999): Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. I–II. k. Budapest, Argumentum.

Urbán Aladár (1986): Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, Magvető Könyvkiadó (Nemzet és Emlékezet).

Urbán Aladár (1982): Eötvös József két levele 1848-ből. Irodalomtörténet, 64.(14.) 3. 647–656. http://epa.oszk.hu/02500/02518/00231/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1982_...

Urbán Aladár (2007): Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála. Budapest, Argumentum.

V. Waldapfel Eszter (összeáll., 1950–1965): A forradalom és szabadságharc levelestára. I–IV. k. Budapest, Művelt Nép – Közoktatási Könyvkiadó.

Varga János (1971): A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Viszota Gyula (1930): Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. Magyarország Újabbkori Történetének Forrásai. Gróf Széchenyi István összes munkái. I–II. k. Budapest, Magyar Történelmi Társulat.