Elvis Presleyről is tanulnak a kínai történelemórán

IRODALOM

Pu Bian Gao Zhong Ke Cheng Biao Zhun Shi Yan Jiao Ke Sho Li Shi 1 Bixiu Ren Min Jiao Yu Chu Ban Shi, 2012 (5. kiadás)

Pu Bian Gao Zhong Ke Cheng Biao Zhun Shi Yan Jiao Ke Sho Li Shi 2 Bixiu Ren Min Jiao Yu Chu Ban Shi 2012 (5. kiadás)

Pu Bian Gao Zhong Ke Cheng Biao Zhun Shi Yan Jiao Ke Sho Li Shi 3 Bixiu Ren Min Jiao Yu Chu Ban Shi 2012 (5. kiadás)

Buckley, EbreyPatricia (2010): China. The Cambridge Illustrated History of China. Cambridge,

John King Fairbank (1992): China. A New History, Cambridge.

John King Fairbank (1987): The Great Chinese Revolution, 1800–1985. New York.

Ray Huang (1997): China. A Macro History. London.

Mackerras, Colin – Yorke, Amanda (1991): The Cambridge Handbook of Contemporary China. Cambridge.

Mackerras, Colin (2008): China in Transformation, 1900–1949. Abingdon.

Zhong xue li shi jiao xue yuandi. (www.zxls.com/index.html)

Zhong xue li shi jiao yu (www.chinaneng.com/index.asp)

Li shi feng yun wang (lsfyw.net)