Boldogító álom

A fiatal Eötvös József nézetei a nevelésről és az iskolai oktatásról

Források és irodalom

Andics Erzsébet (szerk., 1952): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848–49-ben. I. k. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Bajkó Mátyás (1970): A Bezerédj-féle országgyűlési választmány népoktatási törvénytervezete. In: Köte Sándor (szerk., 1970): Neveléstörténeti tanulmányok. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság. 99–122.

Benkő Ágota – Vértesaljai László (szerk., 2014): Eötvös hite. Egy hiteles ember közéleti hatékonysága. Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya.

Bényei Miklós (1975): Adalék Pruzsinszky József életéhez. Irodalomtörténeti Közlemények. 79. 2. 176–177. http://epa.oszk.hu/00000/00001/00292/pdf/itk_EPA00001_1975_02_196-197.pdf.

Bényei Miklós (1972): Eötvös József és a francia felvilágosodás. In: Mezei Márta – Wéber Antal (szerk., 1972): Mesterség és alkotás. Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmáról. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó. 441–466.

Bényei Miklós (1994): Oktatáspolitikai törekvések a reformkori országgyűléseken. Debrecen, Csokonai Könyvkiadó.

Blackwell, Joseph Andrew (1989): J. A. Blackwell magyarországi küldetései 1843–1851. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Haraszti-Taylor Éva. Szakmailag átnézte, szerkesztette és a jegyzeteket írta Urbán Aladár. Fordította Katona Ágnes. Bibliotheca Historica. Budapest, Európa Kiadó.

Csizmadia Andor (1981a): Eötvös József egyházpolitikája. Világosság. 22. 7. 437–445.

Csizmadia Andor (1981b): Eötvös József kultuszminiszteri és jogalkotó tevékenysége. In: Uő.: Jogi emlékek és hagyományok. Esszék és tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 447–494.

Czuczor Gergely – Fogarasi János (1870): A magyar nyelv szótára. V. k. Pest, Athenaeum. 30. c. http://mek.oszk.hu/05800/05887/pdf/5kotet_1.pdf

Eötvös József (1984): „Neveljünk polgárokat…” Eötvös József levele Dessewffy Józsefhez. Bemutatja Fenyő István. Budapest, Európa Könyvkiadó. https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_Kezirattar_14/?pg=4&lay...

Eötvös József (1975): Arcképek és programok. Szerk. Fenyő István. Budapest, Magyar Helikon, Szépirodalmi Könyvkiadó. https://mek.oszk.hu/06600/06618/06618.htm

Eötvös József (1973a): A karthausi. Versek. Drámák. Budapest, Magyar Helikon.

Eötvös József (1976a): Kultúra és nevelés. Összegyűjt. és szerk. Mezei Márta. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/06300/06330/06330.pdf

Eötvös József (1976b): Levelek. Szerk. és ford. Oltványi Ambrus. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/05400/05480/05480.htm

Eötvös József (1972): Magyarország 1514-ben. Budapest, Magyar Helikon.

Eötvös József (1973b): A nővérek. Elbeszélések. Budapest, Magyar Helikon.

Eötvös József (1978): Reform és hazafiság. Publicisztikai írások. Szerk. Fenyő István Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó. I. k. https://mek.oszk.hu/05300/05343/html/01.htm

Eötvös József (1977): Vallomások és gondolatok. Összegyűjt. és szerk. Bényei Miklós. Budapest, Magyar Helikon. https://mek.oszk.hu/05200/05249/05249.pdf

F. Kiss Erzsébet (1987): Az 1848–1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok. Budapest, Akadémiai Kiadó. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_15/?pg=0&lay...

Falk Miksa (1903): Kor- és jellemrajzok. Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet.

Felkai László (1979): Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Fenyő István (1997): A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon. Budapest, Argumentum Kiadó.

Fenyő István (1971): Eötvös József kiadatlan írásai. (1846 május — 1848 február). Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum. https://library.hungaricana.hu/en/view/ORSZ_PIMU_Im_07i/?pg=2&layout=s

Fenyő István (2003): A centralisták az 1848-as forradalomban. Budapest, Argumentum Kiadó.

Ferenczi Zoltán (1913): B. Eötvös József első beszédei az 1839/40-iki országgyűlésen. Egyetemes Philologiai Közlöny. 37. 706–709. http://real-j.mtak.hu/4382/1/EgyetemesFilologiaiKozlony_1913.pdf

Ferenczi Zoltán (1903): Báró Eötvös József. Budapest, Magyar Történeti Társulat. https://mek.oszk.hu/05700/05708/html/

Gergely András (1982): Batthyány Lajos a reformellenzék élén. Századok, 116. 6. 1159–1174.

Gróf Széchenyi István levelei. III. k. Szerk. Majláth Béla. Budapest, Athenaeum. 1891.

Hajdu János (1933): Eötvös József első minisztersége (1848). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_Konyvek_273308/?pg=0&layout=s

Horváth Mihály (1886): Huszonöt év Magyarország történetéből 1823-tól 1848-ig. Budapest, Ráth Mór. III. k. http://real-eod.mtak.hu/4964/

Kéry Gyula (1899): A magyar szabadságharcz története napi krónikákban. Budapest, Franklin Társulat.

A kisdedóvó [1839] intézeteket Magyarországban terjesztő Egyesület 1839-ki évkönyve. Kacskovics Lajos, Pest, 39. és 47. https://books.google.hu/books?id=85NkAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&...

Kármán Mór (1911): Közoktatásunk múltja. In: Uő.: Közoktatásügyi tanulmányok. Budapest, Franklin. II. k.

Kónyi Manó (1896): Lónyay Menyhértnek 1847/8-diki naplója II. Budapesti Szemle. 86. 18–49.

Kovács Kálmán (1974): A burzsoá típusú kormány létrehozásáért vívott küzdelem Magyarországon (1847–1848). In: Jogtörténeti tanulmányok.3. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 178–191.

Környei Elek (1959): Eötvös József Ercsiben. Székesfehérvár, Fejér Megyei Helytörténeti Munkaközösség.

Köte Sándor (1971): A művelődéspolitikus Eötvös. Magyar Pedagógia, 71. 1–2. 7–8. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarPedagogia_1971/?pg=14&layout=s

Márkus Dezső (szerk., 1896): Magyar törvénytár, 1836–1868. évi törvényczikkek. Budapest, Franklin Társulat.

A ’népnevelés tárgyában kiküldött kerületi választmány’ javaslata. Pesti Hirlap, 1844. dec. 8. 836–837.; dec. 12. 846.; dec. 15. 853–854.; dec. 26. 879.; dec. 29. 886–887.; 1845. márc. 9. 16.; ápr. 29. 283.; máj. 1. 287.; máj. 6. 299.; máj. 9. 307.; máj. 16. 323.; máj. 18. 327.; máj. 25. 343.; máj. 29. 350. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1844-2/?pg=0&layout=s; https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1845-1/?pg=0&layout=s

Novák László (1930): Az ifjú Eötvös és a francia irodalom. Budapest, Eggenberger.

Osztovits Szabolcs – Turcsányi Márta (szerk., 1997): Memoriterek könyve. Szövegek, szövegrészletek, szállóigék a közös emlékezet köréből. Budapest, Helikon.

Sőtér István (1967): Eötvös József. 2. átd. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Schlett István (1987): Eötvös József. Budapest, Gondolat Kiadó. (Magyar História)

Schneller István (1913): Adalék Eötvös személyiségének megértéséhez. Magyar Paedagógia. 22. 1913. 527–543. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarPedagogia_1913/?pg=536&layout=s

Schvarcz Gyula (1869): A közoktatásügyi reform mint politikai szükséglet Magyarországon. Pest, 113.

Süle Sándor (1964): Egy jakobinus pedagógus, Pruzsinszky József. Pedagógiai Szemle. 14. 12. 1158–1161

Szabad György (1980): A pénzügy alkotmányos kezelésének igénye a reformkorban. In: Bertényi Iván (szerk., 1980): Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Budapest, ELTE. 235–257.

T. Á. (1845): Iskolaügy. Pesti Hirlap. [5.] 583. (1845. december 2.) 361. https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlap_1845_12/?pg=0&layout=s

Toldy Ferenc (1871): Magyar költők élete. I–II. k. Pest, Ráth Mór.

Trócsányi Zsolt (1964): A neveléspolitikus Wesselényi Miklós portréjához. Pedagógiai Szemle, 14. 3. 287.

Urbán Aladár (1982): Batthyány Lajos (1809–1849) első magyar miniszterelnök. Budapest, TIT Történelmi Választmánya.

Urbán Aladár (1986): Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, Magvető Könyvkiadó (Nemzet és Emlékezet).

Urbán Aladár (1984): A Batthyány-kormány megalakulása és kinevezése. Századok. 118. 6. 1085. 1085-1115. https://adt.arcanum.com/hu/view/Szazadok_1984/?pg=1116&layout=s

Urbán Aladár (1981): A nyugat-európai államrendszerek és a reformkor nemzedéke. In: Pölöskei Ferenc – Ránki György (szerk., 1981): A magyarországi polgári államrendszerek. Budapest, Tankönyvkiadó. 9–49.

Varga János (1983): Kereszttűzben a Pesti Hirlap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elválása 1841–42-ben. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Vukovics Sebő (1894): Emlékiratai Magyarországon való bujdosása és száműzetésének idejéből. Budapest, Athenaeum. https://mek.oszk.hu/14000/14005/pdf/