Olvasási idő: 
26 perc
Author

Az Osztrák–Magyar Monarchia valóban a ,,népek börtöne” volt? – avagy mit tanítanak a román történelemtankönyvek erről az időszakról

A rendszerváltást követően sokan azt gondolták, lehetőség kínálkozik arra, hogy a kelet-európai országok – figyelembe véve a történettudomány korszerű álláspontját, s félretéve az előző századok sérelmeit – olyan egységes történelemoktatást biztosítsanak az ifjúság számára, amely hiteles, elfogulatlan és gyűlöletmentes. Ilyen irányú változtatást, javítást igényeltek 1990 után a román oktatásban addig használt történelemtankönyvek is, amelyek rendkívül sajátos szemléletűek, történettudományi hitelesség szempontjából megkérdőjelezhetőek voltak, átitatva természetesen a kommunista ideológiával.

Jelen írás az ezredforduló környékén (2000) megjelent román történelemtankönyvek tartalmát vizsgálja. Feltételezzük, hogy tíz esztendő elegendő idő a szemléletváltáshoz és a hitelességet szem előtt tartó változtatások megtételéhez, amennyiben ez az oktatásügy vezetőinek szándéka.

A folyóirat terjedelmi korlátaira tekintettel, nem vállalkozunk valamennyi történelmi korszak vizsgálatára. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharctól az első világháborúig terjedő időszakot feldolgozó részeket elemezzük, kiemelt szempontunk a történelmi hitelesség kérdése.

Az első, vizsgált történelemkönyv a gimnáziumok 12. osztálya számára íródott. A tankönyv csak a románok történelmét tanítja a kezdetektől napjainkig, s az egyetemes történelemmel kapcsolatos témák abban az esetben kerülnek elő, ha azok a románság történelmének megértését segítik elő. A vizsgált időszak erdélyi románjairól a tankönyv IV. Modern intézmények létrehozása című fejezete, azon belül is a 4. Kultúrpolitika és az országhatáron kívüli románság (1848–1918) című lecke szól részletesen.[1]

A korszak általános jellemvonásairól a következő tudható meg: ,,A román állam létrejötte és konszolidálódása kedvező feltételeket teremtett és bátorítást adott a határon túl élő románoknak, hogy nemzeti törekvéseiket folytassák. Ez azonban azt eredményezte, hogy a határon túli románság nem vehetett arányának megfelelően részt a politikai életben, a kultúrpolitika terén is nyomást gyakoroltak rájuk. Az utóbbit támasztja alá az Erdélyben tapasztalható magyarosítási, a bukovinai németesítési és a besszarábiai oroszosítási szándék. A nemzetiségi jogok megvédésében egyes intézmények és a különböző politikai akciók segítettek (iskola, egyház, kulturális élet, politikai szervezetek, együttműködés az anyaországgal). A korszaknak voltak speciális jellemvonásai is [A „speciális jellemvonás” Erdélyre utal. K. A.]. Az erdélyi románok nehéz feladat előtt álltak azáltal, hogy XI-XIII.-tól [sic!], a magyar hódítástól kezdődően hosszan tartó idegen uralom alatt éltek. A haszna ezen időszaknak a két erős, nemzeti érzelmű egyházi intézmény létrejötte és kialakulása – a görög katolikus egyházé és az ortodox egyházé – két kulturális és politikai központot létrehozva (Balázsfalva, Nagyszeben), amely makacsul védte a nemzeti létet. (…) Az anyaország gondot viselt a határon túli románokra különböző formában: sajtó, nemzeti iskolák fenntartása, kulturális egyesületek fenntartása, erdélyiek felvétele a Román Akadémiába pl. Timotei Cipariu[2] és August Treboniu Laurian[3] felvétele). A kultúra így nemcsak egy szellemi egyesülést jelentett, hanem lehetőséget teremtett egy Nagy-Romániában való egyesülésre is.”[4]

A korszak általános jellemvonásai, tudnivalói után a tankönyv 112. oldala külön alcím alatt tárgyalja az 1848–1918 közötti időszakban, Erdélyben élő románság helyzetét. A ’48-as forradalom és szabadságharc utáni időszakot három részre osztja: neoabszolutizmus időszaka (1849–1860), a liberális kormányzat időszaka (1860–1867), az osztrák-magyar dualizmus időszaka (1867–1918). A neoabszolutizmus időszakáról olvashatjuk, hogy az osztrák centralista, németesíteni és katolizálni kívánó politika korlátozta a románság nemzeti aktivitását. A korszak pozitívumának tekinti, hogy a román, görög katolikus fogarasi püspökséget érseki rangra emelték (1853) Gyulafehérvár-fogarasi[5] érsekség néven. Az 1860–1867 közötti időszakban kaptak lehetőséget a románok a politikai életben való részvételre, visszavehették az irányítást a helyi szintű vezetésben, bizottságokban. Az 1863–64-ben Nagyszebenbe összehívott erdélyi országgyűlésről úgy ír, mint amelyen 46 román, 43 szász és 32 magyar képviselő vett részt. (Pedig a magyar és székely képviselők döntő többségének távolmaradása miatt a diétát csonka országgyűlésnek is szokás nevezni.) Az elfogadott törvények politikai és vallási egyenlőséget biztosítottak a románok és más nemzetiségek számára, és a román nyelv hivatalos nyelvvé vált Erdélyben a magyar és a német nyelv mellett.[6] A román nemzeti aktivitást Erdélyben ebben az időszakban két fő pontban határozza meg: kulturális tevékenység (emlékiratok írása, konferenciák rendezése, egyesületek létrehozása) és politikai tevékenység. ,,Az 1867-es osztrák–magyar dualizmus létrejötte baljós előjeleket szolgáltatott Erdély számára.” – olvashatják a tanulók az 1867–1918 közötti időszakról szóló rész elején.[7] Magyarország Erdélyt annektálva – olvashatjuk a továbbiakban – a magyarosítás különböző formáival próbálkozott: a nemzetiségeket, a sajtót érintő, az oktatást és a választást érintő törvények formájában. Ezt látva az erdélyi románság különböző politikai akciókkal próbált Erdély Magyarországba történő beolvasztása ellen tenni – írja a tankönyv –, például 1868-ban a Balázsfalván kiadott Pronunciamentum (nyilatkozat), amelyben autonómiát akartak Erdély számára és a szebeni diétán elfogadott törvények alkalmazását kérték. 1869-ben létrejött a Magyarországi és Bánáti Román Nemzeti Párt, úgy, ahogy az Erdélyi Román Nemzeti Párt is, amelyek 1881-ben egyesültek Román Nemzeti Párt néven. A párt a politikai passzivitást alkalmazta, s a legfontosabb nemzeti akciója a ,,memorandista megmozdulás” volt az 1892–1894 közötti esztendőkben, amely kritizálta Erdély annektálását és a magyarosító szándékot. ,,300 fős delegáció vitte Bécsbe a dokumentumot, amelyet az uralkodó a magyar hatóságoknak Budapestre küldött, elemzésre.” – szerezhetünk információkat az 1890-es évek elején történtekről.[8] Ezt követően a fő vezetők ,,perbe fogásáról” és elítéléséről olvashat a diák. Ilyen elítélt volt az akció élén álló Ioan Raţiu[9], s bár nem sikerült a megmozdulással a kitűzött célt elérni, de erős visszhangot váltott ki az akkori Európában. A tankönyv ír az 1905-ös szemléletváltásról a Román Nemzeti Párt berkein belül, amely során a passzivitáson alapuló politikai taktikát felváltotta az aktív, tenni akaró politika, amely ,,célul tűzte ki a román politikai önállóságot”.[10] A Romániával való egyesülés nyílt szándéka előtérbe helyezett egy föderalista koncepciót Aurel C. Popovici[11] tervei alapján, melyet Octavian Goga[12], Vasile Lucaciu[13] és Vasile Goldiş[14] is támogatott, s amely az etnikai homogenitáson alapult volna. ,,A román nemzeti törekvéseket segítették a szocialista megmozdulások, amelyek egyre aktívabbak voltak 1905 után.” – olvashatjuk a tankönyv 113. oldalán. A tankönyvi lecke Erdéllyel foglalkozó részének végén olvashatunk arról, milyen kulturális ,,fegyverekhez” nyúltak a románok a nemzetiségi jogaikért, valamint milyen eszközöket vettek igénybe az anyaországi románok az ,,Erdélyért folytatott harcban”.[15]

A 12. osztályosok számára írt tankönyvről elmondható, hogy a hiányosságok, s a téves adatok akadályozzák és meggátolják a tanulót abban, hogy a modern történettudomány álláspontjának megfelelő ismereteket szerezzenek a korszakról. A magyarok honfoglalását és Erdély birtokbavételét a XI–XIII. századra datálni tévedés. A tankönyv ezen tévedése vélhetően szándékos és tudatos, tudniillik a vitatott dákoromán kontinuitás elméletének akar érvényt szerezni.[16] A románság vagy a nemzetiségek tudatos elnyomásáról beszélni ebben az időszakban történettudomány szempontjából értelmezhetetlen. Az újkor előtt ugyanis az egyének életét és mindennapjait nem az etnikai származás határozta meg. A földbirtok nagysága, a társadalomban elfoglalt hely volt az, ami meghatározta az illető kiváltságait, jogait, vagy azt, hogy részt vehetett-e a politikai életben. Ami hiányolható a tankönyv sorait olvasva, az, hogy nem tesznek említést a tankönyv szerzői arról, hogy bár a nemzetiségek, s köztük a románok, segítettek az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc leverésében, mégis ,,azt kapták jutalmul, amit a magyarok büntetésül”. Úgy vélem, fontos lenne láttatni a tanulókkal, hogy a Habsburg ígéretekből, amelyek a nemzetiségeknek szánt engedményekről szóltak, a későbbiekben nem teljesült semmi. Talán az egyedüli ,,fizetség” az osztrákok részéről, amiről a tankönyv is tesz említést, az a gyulafehérvár-fogarasi érsekség létrehozása, aminek kapcsán ,,nem is titkolták a mögöttes politikai szándékot, hogy ezáltal jutalmazzák a románok magyarellenes fegyveres fellépését az 1848–49-es szabadságharc idején”.[17] A dualizmus időszaka a románok szemszögéből negatív korszak. Nem tagadható, hogy az 1900-as évek fordulóján mindinkább előtérbe kerül a magyar kormány magyarosító szándéka. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, s mindenképpen tanítani kell, hogy a kiegyezés utáni első kormányban a vallás- és közoktatási tárcát elvállaló báró Eötvös József javaslatára fogadta el az országgyűlés az akkori Európában kivételesen liberális nemzetiségi törvényt (1868. évi XLIV. törvény). Ennek ismeretében azonban a románság szemszögéből sem lehet a dualizmus időszakát ,,sötétnek” titulálni. A tankönyv nagy jelentőséget tulajdonít azoknak a ,,szocialista megmozdulásoknak”, amelyek szerepet játszottak a nemzetiségi és egyben román törekvések életben tartásában. Hatással voltak a nemzetiségekre azok az eszmék is, melyek leginkább szociáldemokrata célkitűzések között szerepeltek, s a tőkés társadalmi berendezkedés felszámolásáról és az általános választójog megteremtéséről szóltak.

A másik, 12. osztályosoknak íródott tankönyv Konzervativizmus, nacionalizmus, hagyománytisztelet címet viselő 6. fejezete két leckében foglalkozik a vizsgált korszakkal. A román társadalom Erdélyben és Magyarországon címet viselő lecke elején tájékoztatja a tanulót arról, hogy a korszakban az anyaországon kívül körülbelül 4 millió román élt. A dualizmust megelőző éveket egy olyan időszaknak tartja, amikor a románok körében lassú „tőkefelhalmozás” ment végbe, elsősorban az egyház és az oktatás terén. Megemlíti a jobbágyok felszabadítását, s hogy Bécs az erdélyi románok közül a görög katolikus felekezethez tartozókat támogatta. Az 1860 utáni időszak osztrák liberalizálódásának tulajdonítja azokat a változásokat, amelyek támogatták a nemzetiségek politikában való részvételét. Ez a tankönyv is megemlíti a nagyszebeni diétát, ahol a románok ,,megfelelő arányban voltak képviselve”.[18] Az 1863–1864-ben elért ,,sikerekről” ebből a tankönyvből is tanulhatnak a diákok. A dualista időszakról azonban másféleképpen tanít, mint a korábban elemzett. Az 1867–1918 közötti évek társadalmi és gazdasági fejlődését olyan fejlődésnek tudja be, amelynek előnyeiből a románság is ,,részesült”.[19] Bár tanít arról, hogy a nemzetiségek az akkori Magyarország társadalmának felét tették ki, mégsem voltak arányuknak megfelelően jelen a budapesti parlamentben, ennek ellenére talál pozitívumot a dualizmus időszakában a románságra nézve is. Az Erdélyben élő románok társadalomban elfoglalt helyéről is ad információkat. Leírja, hogy a román társadalom nagy része falvakban lakott és hagyományos gazdálkodást folytatott. Az általuk megművelt területek általában nem saját tulajdonú földterületek voltak. A legjobb gazdák közülük azonban egy ,,jómódú falusi elitet” alkottak és írástudók voltak.[20] ,,Az erdélyi paraszt [erdélyi román parasztra gondol a szerző – K. A.] tudott hitelt kérni a bankból, volt bátorsága emigrálni Amerikába, hogy ott pénzt szerezzen, majd visszatérjen, és itthon földet vegyen.”[21] Romániához képest Erdély és a Bánát magasabb ipari fejlődést produkál ebben az időszakban, köszönhetően az osztrák befektetéseknek és a magánbefektetők megjelenésének. Említést tesz továbbá egy vékony román városi rétegről, amelyet az értelmiségiek, ügyvédek, kereskedők és funkcionáriusok alkottak. ,,A nacionalista politika, amelyet a magyar kormányok folytattak a dualizmus idején, nem vezetett a románok asszimilációjához. Ők ugyanis tömbökben éltek, különböztek a magyar lakosságtól vallási, szociális tekintetben, ami megnehezítette az asszimilációjukat. Hasonlóképpen az egyház és az egyház által fenntartott iskolák autonómiája segítette a románokat abban, hogy saját nemzeti létük legyen Magyarországon, még akkor is, ha a magyar hatóságok nem nézték ezt jó szemmel. A magyar állam minden próbálkozása ellenére a románok többsége az állam hivatalos nyelvét [azaz a magyar nyelvet– K. A.] sem ismerte. Így a magyar politika magyarosító törekvése kudarcot vallott.” – s ezzel a megállapítással zárul a lecke.[22]

A tankönyv 7. leckéje A románok politikai tevékenysége Magyarországon cím alatt a románság két politikai irányzatát (passzív és aktív irányvonal a Román Nemzeti Párton belül) mutatja be egy egész oldalon keresztül. Megemlíti Andrei Şaguna[23] nevét, mint az aktivitást szorgalmazó politikai kör vezető személyiségét, ami különbséget jelent a már elemzett 12. osztály számára íródott tankönyvhöz képest.

Összességében pozitívnak mondható, hogy ez a tankönyv tanít a dualizmus időszakának olyan jellemzőiről, ami a román lakosság szempontjából is előnyös volt. A románság társadalomban elfoglalt helyéről mindenképpen beszélni kell, s ezt meg is teszik a tankönyv szerzői, azonban a román parasztság hitelfelvételeiről, valamint Amerikába emigrálásukról és visszatérésükről szóló mondat mindenképpen pontosításra és korrigálásra szorul. Az egyház és az egyház által fenntartott iskolák autonómiája kapcsán – akárcsak az elsőként vizsgált tankönyv esetében – nem szól báró Eötvös Józsefről és az európai viszonylatban is liberálisnak mondható nemzetiségeket érintő törvényekről. Irreális elvárás lenne a román szerzőkkel szemben, hogy írjanak a ,,Lex Apponyi” (1907. évi XXVII. törvény) néven ismertté vált, gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez köthető, a nemzetiségeket érintő törvénycsomagról és annak előzményeiről. Pedig a tankönyvben szerepel, hogy a románság államnyelvismerete hiányos, s ez a törvény többek között éppen ennek a problémának orvoslására született.[24]

A 11. osztályosoknak ugyanazon szerzők által összeállított tankönyv egyetemes történelemről szól.[25] A 4. fejezet 2. leckéjében A modernizálódás problémái Közép-kelet Európában cím alatt esik szó a vizsgált korszakról. ,,Az Osztrák Birodalom, amelyet a Habsburg dinasztia irányított, 1867-ben átszerveződött, felvéve az Osztrák–Magyar Monarchia nevet. Így a magyarok nemzeti óhajai teljesültek. Más népek azonban elégedetlenek voltak, mivel nem biztosították számukra nemzetiségi jogaikat. Ha nem is kérték a Birodalom szétdarabolását, minden nemzetiség azt szerette volna, ha saját és autonóm politikai köre lett volna, ami biztosította volna a nemzeti identitás megőrzését.” – olvasható a tankönyv 42. oldalán. A ,,nemzeti identitás” szavakat pirossal emelték ki, és ennek jelentése, definíciója olvasható a 43. oldalon. Ennél is érdekesebb a 43. oldalon található térkép, amely az Osztrák-Magyar Monarchiát ábrázolja úgy, hogy Felvidéket Slovacianak nevezi. Az 53. oldalon található, a 1914-es Európát bemutató térképen csak a Monarchia nemzetiségeit jelölik, s e szerint Erdély lakossága román nemzetiségű.

A tankönyvet alaposan szemügyre véve megállapítható, hogy a térképek hibásak és mindenképpen korrigálásra szorulnának.

A következő könyv 8. osztályosok számára íródott – s akárcsak a 12. osztályosoknak szánt tankönyv –, ez is az egész tanévben csak a románok történelmével foglalkozik az ókortól a legújabb korig. A 9. fejezet 5. leckéje foglalkozik az általunk vizsgált időszakkal. Az anyaország határain kívül élő 4 millió román itt is szerepel, de olvashatunk az 1953-54-es jobbágyfelszabadításról és a görög katolikus románságnak biztosított előnyökről. A nagyszebeni román ortodox püspökség megalapításáról is tanulnak a diákok, megemlítve vezetőjének, Andrei Şaguna főpapnak a nevét is. Şaguna neve a korábbi elemzés során már felmerült: az egyik, 12. osztályosok számára írt tankönyv említi a nevét, de csak az aktivitást szorgalmazó politikai irányvonal kapcsán. Az 1860-as évek elején elért ,,román sikerekről” itt is olvashatunk, azonban ezeket ,,tiszavirág életű” sikereknek nevezi. ,,A Poroszországtól elszenvedett vereség következtében Ausztria nagy engedményeket tett a magyaroknak, annak érdekében, hogy biztosítsa az állam fennmaradását.” – ad magyarázatot a dualizmus rendszerének létrejöttére.[26] A dualista időszak gazdasági és szociális fejlődéséről, amelynek előnyeit az erdélyi románság is élvezte, ez a tankönyv is említést tesz. A magyar kormány nacionalista politikájának felrója, hogy nem biztosította az olyan nemzetiségek számára a politikai jogokat, mint a románok, szlovákok, szerbek. ,,A nemzetiségi törvény és az oktatásügyi törvény (1868) ezt az állapotot véglegesítette.” – tesz burkoltan említést az Eötvös–féle törvényekről.[27] A románság egy tömbben élése és felekezeti mássága itt is úgy szerepel, mint ami megnehezítette az asszimilálásukat. A lecke szövegében az asszimilálás szót egyedüliként pirossal kiemelték, s a 101. oldalon jelentését külön is meghatározzák. Az erdélyi románok helyzetét taglaló leckerész végén a tankönyvírók a Román Nemzeti Párt történetének és a korszak román politikai irányvonalainak leírására tesznek kísérletet.

A 8. osztályosok számára összeállított tankönyv, ha konkrétan nem is, de burkoltan tanít az Eötvös–féle törvényekről. A törvényeket azonban úgy értékeli, hogy az a nemzetiségek elnyomását a következő évtizedekre ,,véglegesítette”. Mivel az európai modern történetírás szerint ezek a korszak legliberálisabb törvényei, ez az álláspont a történettudomány szempontjából inkorrekt.

A vizsgálat tárgyát képező utolsó tankönyv 7. osztályos tanulók számára íródott. A XIX. századtól napjainkig tárgyalja az egyetemes történelmet. A 4. fejezet első leckéje a Nemzetek és nemzetállamok címet viseli. A lecke az állam, nemzetállam, nemzetiség fogalmakat próbálja tisztázni. Ír arról, hogy sok esetben előfordul, hogy egy nép más országban (az anyaország határain kívül) él, s az adott ország ebből adódóan lehet soknemzetiségű. ,,A 19. században olyan törekvés mutatkozott, hogy minden nép saját szabad és független államot szeretet volna…” – olvashatjuk.[28] Ennek a vágynak tulajdonítja a században zajló függetlenségi és területszerzési harcokat. Az ilyen jellegű európai harcok közé sorolja az olasz egység és német egység létrejöttéért folytatott harcokat, de a románok egységtörekvéseit is. A Habsburg-birodalmat ,,mozaikokból álló” birodalomnak nevezi, amelyet németek, magyarok, csehek, románok stb. alkottak. A 41. oldalon található térkép Európa és a Balkán soknemzetű voltát próbálja szemléltetni az 1880-as években. A térkép állítása szerint Erdélyben, Partiumon és Székelyföldön kívül nem éltek magyarok, nincsenek Erdélyben szászok és szerbek sem, és sorolhatnám még a térkép hiányosságait, hibáit.

Az öt tankönyv részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy a rendszerváltást követően az annyira áhított elfogulatlan, az addigi sérelmeket félretevő, a történettudomány szempontjából hiteles történelemtankönyvek összeállítása az ezredfordulóig Romániában elmaradt. Az elemzett történelemkönyvekről az mondható el, hogy a dákoromán elmélet hitelessége bizonyításának, továbbá Erdély területének birtoklására való jogosultság bizonyításának szándéka sarkalatos pontját képezik a romániai oktatásnak. Elsősorban ebből következően mind a tankönyvek szövegében, mind a forráselemzésnél használható térképekben és forrásszövegekben rengeteg hiba lelhető fel.

Footnotes

 1. ^ Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare (2000): Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi. Manual pentru clasa a XII-a. Editura Petrion, Bucureşti. 111-115. o.
 2. ^ Román nyelvész, filológus. A Román Akadémia elődjének, a Román Akadémiai Társaságnak 1867-től alelnöke volt. Elsőként írta le a román nyelv kialakulásának alapvető hangtörvényeit. Petru Maior nyomán úgy vélte, hogy a modern nyelvek közül a román nyelv hasonlít legjobban a vulgáris latinra. Kétrészes, függelékével együtt 800 oldalas Gramatic'a limbei romane című műve a valaha írt legrészletesebb – a nem latin eredetű elemeitől megtisztított – román nyelv grammatikája. – A Wikipédia szócikke alapján. https://hu.wikipedia.org/
 3. ^ Filológus, történész, publicista és politikus. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ismert román alakja Erdélyben, egyike a Román Akadémia alapítóinak. Bukarestben az egyetemen találkozik Nicolae Bălcescuval, akivel együtt 1845-ben kiadják az első román történelmi témákat boncolgató folyóiratot Történelmi magazin Daciának címmel. A lap cikkei nacionalista hangvételűek, bizonyítani kívánják a románság ősiségét, folytonosságát és egységességét Erdélyben, Moldovában és Munténiában. – A Wikipédia szócikke alapján. https://hu.wikipedia.org/
 4. ^ Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 111-112. o.
 5. ^ A ,,gyulafehérvári” utalás volt az eredeti ortodox metropóliára.
 6. ^ Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 112. o.Amikor az erdélyi román nemzeti tevékenységekről esik szó Erdély területének meghatározásánál zárójelben szerepel, hogy 1860-ban a Bánátot Magyarország annektálta.
 7. ^ Uo.
 8. ^ Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 113. o.
 9. ^ Erdélyi román politikus, ügyvéd. 1848-ban részt vett a magyar csapatok elleni harcban.
 10. ^ Uo.
 11. ^ Román újságíró és politikus, a Memorandumot saját kézjegyükkel ellátók egyike. Ismeretségeit kihasználva Ferenc Ferdinándhoz közel álló körökön keresztül próbálta elérni az Osztrák-Magyar Monarchia föderalista átalakítását.
 12. ^ Román költő, drámaíró, antiszemita politikus, miniszter, később miniszterelnök. Cikkei miatt börtönbüntetésre is ítélték. Bukarestbe költözése után az első világháború időszaka alatt jelentős erőfeszítéseket tesz Romániának az antant melletti hadba lépéséért. 1918-ban részt vesz a párizsi béketárgyalásokon. Ady Endre barátja volt.
 13. ^ Román politikus, újságíró, görög katolikus pap, a Román Nemzeti Párt egyik vezetője volt.
 14. ^ Román pedagógus és politikus, a Román Akadémia tagja. 1906–1910 között képviselő a magyar parlamentben. Részt vesz és beszédet mond 1918. december 1-én a gyulafehérvári román nagygyűlésen, ahol a résztvevők kimondják Erdély Romániához csatolását.
 15. ^ Scurtu – Curculescu – Dincă – Soare, 2000. 113. o.
 16. ^ Ezen elmélet szerint miután 106-ban a rómaiak meghódították Daciát, elkezdődött az őslakos népek romanizálása („rómaiasítása”). A dákok asszimilációja viszonylag rövid idő, kevesebb mint 150 év alatt lezajlott, ennek eredményeként kialakult egy latin nyelvű és kultúrájú népcsoport, amit az elmélet hívei dákoromán népnek neveznek, s akiket a románok őseinek tartanak. Mivel Dacia csak 150 évig volt római fennhatóság alatt, valószínűtlen, hogy a teljes lakosságot ilyen rövid idő alatt romanizálták volna, még a betelepítések ellenére is. Más meghódított népek ennél jóval hosszabb ideig megőrizték a nyelvüket. Ráadásul a dákok egy része soha nem került római uralom alá, és a gótok megjelenése után is szólnak források még létező dák nyelvű törzsekről. – A Wikipédia szócikke alapján. https://hu.wikipedia.org/wiki/A_rom%C3%A1nok_eredete
 17. ^  Gergely Jenő (1991) Az erdélyi görög katolikus román egyház. Regio – Kisebbségtudományi Szemle. 2. 3. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00007/pdf/06.pdf (2015.05.23)
 18. ^ Copoeru – Pecican – Mitu – Ţârău – Ţîrău (2004) Istoria românilor. Manual pentru clasa a XII-a. Editura Sigma. Bucureşti. 82. o.
 19. ^ Uo.
 20. ^ Copoeru-Pecican-Mitu-Ţârău-Ţîrău, 2004. 82. o.
 21. ^ Uo.
 22. ^ Uo.
 23. ^ Erdélyi román, szentté avatott püspök. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ideje alatt csatlakozott a szerbek magyarellenes mozgalmához, és részt vett mindazon politikai tevékenységben, amelyek a magyar érdekek ellen irányultak. Lipót-rendet kapott 1950-ben ,,kitűnő szolgálataiért”. Bárói rangra emelték 1852-ben. Az 1867-es és 68-as főrendiházi üléseken is részt vett és felszólalt.
 24. ^ A ,,Lex Apponyiról” bővebben olvashatunk a Köő Artúr (2014) Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz. Underground, Budapest. című könyvben.
 25. ^ Copoeru – Pecican – Mitu – Ţârău – Ţîrău (2000) Istorie. Manual pentru clasa a XI-a. Editura Sigma. Bucureşti.
 26. ^ Vulpe – Păun – Băjenaru – Grosu (2000) Istoria Românilor. Manual pentru clasa a VIII-a. Editura Sigma, Bucureşti. 100. o.
 27. ^ Uo.
 28. ^ Ochescu – Oane (1999) Istorie universală modernă şi contemporană. Manual pentru clasa a VII-a. Editura Humanitas. Bucureşti. 40. o.