Az olvasott szöveg megértése alsó tagozatos tanulóknál

A különböző típusú szövegek szerepe az olvasástanulásban

IRODALOM

(1)–(5) A Nemzeti alaptanterv (2012). Letöltés: nefmi.gov.hu/kozoktatas/nemzeti-alaptanterv-nat: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200110.kor (2017. 07. 08.)

Bácsi János és Sejtes Györgyi (2009): Didaktikai útmutató a szövegértési feladatok összeállításához. Anyanyelv-pedagógia, 4. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=218%20 (2017. 07. 08.)

Balázsi Ildikó, Ostorics László, Szalay Balázs és Szepesi Ildikó (2014): PISA 2012. Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.

Chomsky, N. (2004): A biolingvisztika és az emberi minőség. Magyar Tudomány, 12. 1354–1366.

Chomsky, N. (1965): Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Clark, E. V. (2003): First Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge.

Csépe Valéria (2005): Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat-Infonia, Budapest.

Csoma Gyula (s.a.): A tudás „mint olyan”. A tanulás értelmezése és funkciói. Letöltés: http://ofi.hu/tudastar/tanulas-kora/tanulas-ertelmezese (2017. 07. 08.)

Kiss Paszkál – Szabó Mónika – Ujhelyi Adrienn – Berkics Mihály (2006). Kutatásmódszertan: Szociálpszichológia. Bölcsész konzorcium, Budapest.

Lukács Ágnes – Pléh Csaba (2014): Pszicholingvisztika 1-2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Akadémiai, Budapest.

Nagy József (2007): A kisiskolások eredményesebb fejlesztésének lehetőségei és feltételei. Vitaindító az OKA 2007. június 26-i ülésén. Letöltés: http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/wiki/ 8._%C3%BCl%C3%A9s/Nagy_J%C3%B3zsef:_ vitaind%C3%ADt%C3%B3 (2017. 07. 08.)

OFI: A tudás szerepe és tartalma. (é.n.). Letöltés: ofi.hu: http://ofi.hu/tudas-szerepe-es-tartalma (2017. 07. 08.)

Piaget, J. (1970): Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest.

Steklács János (2005): Funkcionális analfabetizmus a hipotézisek, tények és számok tükrében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőke-Milinte Enikő (2014): A kommunikációs kompetencia a 2012-es NAT vitaanyagában. Anyanyelv-pedagógia, 2014/4. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=380 (2017. 07. 08.)

Vigotszkij, L. Sz. (1971): A magasabb pszichikus funkciók fejlődése. Gondolat Kiadó, Budapest.