Editor

Az olvasási érdeklődés fejlesztésének kutatási lehetőségei és relevanciája kisiskoláskorban

IRODALOM

Ábrahám Mónika (2006): 12–14 éves gyerekek olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásai. Új Pedagógiai Szemle. 56. 1. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00099/2006-01-ta-Abraham-12.html [2018. 03. 23.]

Ainley, M. – Hillmann, K. – Hidi, S. (2002): Gender and interest processes to literary texsts: situational and individual interest. Learning and Instruction. 12. 4. 411–428.

Andorka Rudolf (2006): Bevezetés szociológiába. Osiris, Budapest.

Balázsi Ildikó – Balkányi Péter – Vadász Csaba (2017): PIRLS 2016. Összefoglaló jelentés a negyedik évfolyamos tanulók eredményeiről. Oktatási Hivatal, 2016 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pirls... [2018. 04. 21.]

Balogh Klára – Honti Mária (2004): Az általános iskolai olvasástanításban leggyakrabban használt négy tankönyvcsalád feldolgozása és elemzése fejlődéslélektani szempontból. Oktatási Minisztérium, Budapest. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd2_balogh_honti... [2018. 04. 21.]

Bandura, A. (1986): Social cognitive theory of personality. Stanford University. A social cognitive theory of personality. In: Pervin, L. – John, O. (Ed.): Handbook of personality. 2nd ed. Guilford Publications, New York. (Reprinted in D. Cervone & Y. Shoda [Eds.], The coherence of personality. Guilford Press, New York.) 154–196. https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1999HP.pdf [2018. 02. 11.]

Bárdos József (2009): Az olvasástanítás nyomorúsága. In: Szávai Ilona (szerk.): Olvasni jó! Tanulmányok az olvasás fontosságáról. Pont, Budapest. 43–50.

Biczó Gábor (2006): A mese hermeneutikája. Néhány bevezető megjegyzés. In: Bálint Péter (szerk.): Közelítések a meséhez. Didakt Kiadó, Debrecen. 95–112.

Boldizsár Ildikó (2001): Olvasókönyvek az általános iskola 2., 3. és 4. osztálya számára. Iskolakultúra. 5. 68–70. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00049/pdf/Iskolakultura_EPA00011_2001_05_... [2019. 04. 10.]

Bozóky Éva (2009): Az olvasás iskolája. In: Szávai Ilona (szerk.): Olvasni jó! Tanulmányok az olvasás fontosságáról. Pont, Budapest. 81–82.

Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialog Campus, Budapest, Pécs.

F. Joó Anikó (2012): Olvasás attitűd: fiú-lány különbségek. Iskolakultúra. 10. 43–56. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00169/pdf/EPA00011_Iskolakultura_2012-10_... [2018. 03. 24.]

Gombos Péter – Hevérné Kanyó Andrea – Kiss Gábor (2015): A netgeneráció olvasási attitűdje – 14–18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai. Új Pedagógiai Szemle. 65. 1–2. http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2015_1-2_nyo... [2017. 10. 12.]

Gombos Péter (2013): Dobj el mindent és olvass! Pont, Budapest.

Habib, Khaled – Soliman, Tarek (2015): Cartoons’ effect in changing children mental response and behavior. Open Journal of Social Sciences. 3. 248–264. DOI: 10.4236/jss.2015.39033 https://file.scirp.org/pdf/JSS_2015092309544419.pdf [2018.11.26.]

Hidi, S. – Renninger, K. A. (2006): The four-phase modell of interest development. Educational Psichologist. 41. 2. 111–127.

Hidi, S. (2001): Interest, Reading and Learning: Theoretical and Practical Consinderations. Educational Psichologist. 13. 3. 191–209.

Józsa Krisztián – Steklács János (2009): Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia. 109. 4. 365–397. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MP1094.pdf [2018. 03. 23.]

Józsa Krisztián – Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In Csapó Benő – Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137–188. http://edia.hu/sites/default/files/books/Olvasas_tartalmi_keretek.pdf [2016. 05. 10.]

Józsa Krisztián – Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In: Csapó Benő – Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus méréséhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 137–188. http://www.edu.u-szeged.hu/~csapo/publ/Olvasas_tartalmi_keretek.pdf [2018. 01. 22.]

Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki, Budapest.

Kádár Annamária (2012): Mesepszichológia, Kulcslyuk Kiadó, Budapest.

Kojanitz László (2004): Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? Iskolakultúra. 9. 38–56. http://real.mtak.hu/60310/1/EPA00011_iskolakultura_2004_09_038-056.pdf [2018. 08. 08.]

Marilyn, J. – Calfee, R. (1988): Textbooks for learning. Nurturing children’s minds. John Wiley & Sons.

Mathewson, G. C. (2004): Model of attitude influence upon reading and learning to read. In: Ruddell, R. B. és Unrau, N. J. (eds.): Theoretical models and processes of reading. International Reading Association, Newark. 1431−1461.

Mayer, John D. – Salovey, Peter – Caruso, David R. – Cherkasskiy, Lillia (2011): Emotional Intelligence. In: Sternberg, J. Robert – Kaufmann, Scott Barry (eds.): Cambridge handbook of intelligence. Cambridge University Press, New York 528–549. http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2013/09/pub312_EIchapter2011final.pdf [2018. 01. 28.]

Mérei Ferenc – V. Biné Ágnes (2003): Gyermeklélektan. Medicina, Budapest.

Nyitrai Ágnes (2010): Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4–8 éves gyermekek körében. PhD-értekezés. Szeged.

Péterfi Rita (2017): Az életünket meghatározó rejtett kulturális összefüggésekről. A felnőttek és az olvasás. http://www.fszek.hu/?tPath=/view/&documentview_type=save&documentview_si.... [2018. 02. 11.]

Propp, V. J. (1975): A mese morfológiája. Gondolat, Budapest.

Propp, V. J. (2005): A varázsmese történeti gyökerei. L’ Hartmann Kiadó, Budapest.

Szenczi Beáta (2012): Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében. PhD értekezés. Oktatáselméleti Doktori program, Szeged. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1493/1/PhDertekezes_Szenczi_Beata.pdf [2017. 02. 21.]

Tancz Tünde (2009): Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben. Anyanyelv-pedagógia. 2. 2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=161 [2018. 01. 25.]

Vass Dorottea (2016a): Amikor a mesehallgatóból meseolvasó less. Az olvasásszeretet kialakulásának három próbatétele. Iskolakultúra. 26. 7–8. 14–24. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2016/07/02.pdf [2016. 12. 20.]

Vass Dorottea (2017a): „Ha sokat olvasok, meg tanulom fejből és ötöst kapok.” A hat-nyolc éves tanulók mesék iránti attitűdje. Philos: tudomány-irodalom-művészet. 64–75.

Vass Dorottea (2017b): Szükséges-e nemek közötti ízlésdifferenciákban gondolkodni, ha a hat-nyolc éves korosztály irodalmi igényéről beszélünk? In: Kiss Ferenc (szerk.): Tudomány és erő. 56–63.

Vass, D. (2018): The Attitude of 6–8-years-old Pupils towards Tales. Hungarian Educational Research Journal. (HERJ). 8. 1. 80–92. DOI:10.14413/HERJ/8/1/5 http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf8c69e0ad9#_edn1 [2019. 01.29.]

Voigt Vilmos (1999): A mese neve. Fordulópont, Budapest.