Az Eötvös-féle népiskolai törvény hatása a Barsi Református Egyházmegyében

Források

1868. évi XXXVIII. tc. a népiskolai közoktatás tárgyában. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=86800038.TV.

Jkv. 1875/1. = A barsi helv. hitv. egyházmegye 1875-dik évi február 17, és május 3, 4-dik napjain Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Pápa, 1875.[1]

Jkv. 1875/2. = A barsi helv. hitv. egyházmegye 1875-dik évi aug. 20-dik napján Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Pápa, 1876.

Jkv. 1876. = A barsi helv. hitv. egyházmegye 1876. évi május 17, 18-dik napjain Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Pápa, 1876.

Jkv. 1877. = A barsi evang. reform. egyházmegye 1877. évi máj. 2, 3. napjain Léva városában tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Pápa, 1877.

Jkv. 1878/1. = A barsi evang. egyházmegye 1878-dik évi május 23-, 24-dik napjain Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Pápa, 1878.

Jkv. 1878/2. = A barsi evang. reform. egyházmegye 1878-dik évi octóber 2-án Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Léva, 1880.

Jkv. 1879/1. = A barsi evang. reform. egyházmegye 1879. évi május 27, 28. napjain Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Léva, 1880.

Jkv. 1879/2. = A barsi evang. reform. egyházmegye 1879. oct. 9-ik napján Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Molnár Sámuel. Léva, 1880.

Jkv. 1880/1. = A barsi ev. ref. egyházmegye 1880. ápril. hó 14-én Nagy-Sarlóban tartott képviseleti közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta Juhász Pál. Pápa, 1880.

Jkv. 1880/2. = A barsi ev. ref. egyházmegye 1880. szept. hó 6-án Léva városában tartott képviseleti közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta Juhász Pál. Pápa, 1880.

Jkv. 1881/1. = A barsi helv. hitv. egyházmegye 1881 Május 18, 19 napján Léván tartott képviseleti közgyülésének Jegyzőkönyve. H. n., É. n.

Jkv. 1881/2. = A barsi ref. e. megye 1881. évi szeptember 7-ikén Léván tartott közgyülésének Jegyzőkönyve. H. n., É. n.

Jkv. 1882. = A barsi ref. e. m. 1882. aug. 30. Léván, 1883 év március 12 ugyanott, 1883 március 19-én Zelizen, s 1883 ápril 25-26-án N. Sallóban tartott gyűléseinek jegyzőkönyve. H. n., É. n.

Jkv. 1883, 1884 = A barsi ref. e. megye 1883. sept. 17-én Léván, 1883. október 22. Pozbán, 1884. febr. 4. Léván és ugyanazon évi május 14–15-ikén szinte Léván tartott közgyüléseinek jegyzőkönyve. Kiadta: Sz. Kiss Károly. Pápa, 1884.

Jkv. 1888 = A barsi ev. reform. egyházmegye 1888. évi május hó 14–15 napjain Léván tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Szabó Lajos. Pápa, 1888. [Benne: 1888. aug. 27-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve.]

Jkv. 1889. = A barsi evang. reform. egyházmegye 1889. évi junius hó 5-én Léván tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Juhász Pál. Pápa, 1889. [Benne: 1889. aug. 12-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve.]

Jkv. 1890. = A barsi ev. reform. egyházmegye 1890. évi május 19, 20-ik napjain Léva városában tartott közgyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Juhász Pál. Pápa, 1890. [Benne: 1889. okt. 30-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve.]

Jkv. 1892. = A barsi evang. reformált egyházmegye Léván 1892. évi junius 13. 14 és augusztus 10-én tartott gyüléseinek jegyzőkönyve. Kiadta: Juhász Pál. Pápa, 1892.

Jkv. 1892/93 = A barsi ev. reform. egyházmegye 1892. évi deczember 2-án, 1893. évi április 5-én és 1893. évi junius 7, 8-án Léván tartott gyüléseinek jegyzőkönyve. Kiadta: Juhász Pál. Pápa, 1893.

Jkv. 1895. = A barsi evang. reformált egyházmegye 1895. évi szeptember 21-án Léván tartott gyülésének jegyzőkönyve. Kiadta: Juhász Pál. Pápa, 1893. [Benne: 1895. jún. 5–6-i közgyűlés és az 1895. aug. 5-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve.]

 


Irodalom

Bakó István (1903): Léva. In: Borovszky Samu (szerk.): Bars vármegye. (Magyarország vármegyéi és városai). Budapest, Apolló Rt. 131–145. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0004/9.html.

Barcza József (1983): Az egyház iskolaügye. In: Bartha Tibor – Makkai László (szerk.): Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867–1978. (Studia et Acta Ecclesiastica V.) Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 116–126. https://en.mandadb.hu/dokumentum/882814/Tanulmnyok_a_Magyarorszgi_Reform...

Bars vármegye községei. In: Borovszky Samu (szerk.): Bars vármegye. (Magyarország vármegyéi és városai). Budapest, Apolló Rt. 13–85. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0004/6.html.

Bényei Péterné (2017): Népoktatás az Alsószabolcs-Hajdúvidéki Református Egyházmegyében (1867–1918). Szakdolgozat. Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományi Tanszék. https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/237983

Bényei Péterné (2021): Népoktatás az Alsószabolcs-Hajdúvidéki Református Egyházmegyében (1867–1918). In: Bivio. Tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből 2020. Szerk. Mányoki János, Pintér Gábor. Budapest 2021. Evangélikus Országos Gyűjtemény. [Megjelenés alatt.]

Elkészült a Barsi Református Egyházmegyét Bemutató Vándorkiállítás https://felvidek.ma/2018/01/elkeszult-a-barsi-reformatus-egyhazmegyet-be...

Juhász Pál (1903): Az ev. ref. egyház szervezete. In: Borovszky Samu (szerk.): Bars vármegye. (Magyarország vármegyéi és városai) Budapest, Apolló Rt. 214–215. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0004/14.html.

Kovács Sándor (1903): Bars vármegye közoktatásügye. In: Borovszky Samu (szerk.): Bars vármegye. (Magyarország vármegyéi és városai) Budapest, Apolló Rt. 169–178. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0004/11.html.

Mészáros István (1988): Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája, 996–1948. Általánosan képző középiskolák. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Móricz Zsigmond (1909): Esztergom vármegye népe. In: Borovszky Samu (szerk.): Esztergom vármegye. (Magyarország vármegyéi és városai) Budapest, Apolló Rt. 76–87. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0006/8.html.

Rózsa Vitál (1909): Közoktatásügy. In: Borovszky Samu (szerk.): Esztergom vármegye. (Magyarország vármegyéi és városai) Budapest, Apolló Rt. 117–128. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0006/10.html.

Rébay Magdolna (2010): Az autonómia határai(n): Református kontra állami oktatáspolitika az 1920-as években. Iskolakultúra, 20. 3. 76–86.

Rébay Magdolna (2011): Református közoktatás a fővárosban a kezdetektől 1952-ig. Kitekintéssel az illetékes egyházmegyék és a Dunamelléki Református Egyházkerület közoktatási politikájára. Debrecen, Csokonai Könyvkiadó.

Rébay Magdolna (2014): Megoldási kísérlet a kisiskolák helyzetére: a lelkésztanítóság intézménye a református egyházban a Horthy-korszakban. Egyháztörténeti Szemle. 15. 1. 51–73. https://epa.oszk.hu/03300/03307/00041/pdf/EPA03307_egyhaztorteneti_2014_...

Rill József (1906): Hont vármegye közoktatásügye. In: Borovszky Samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. (Magyarország vármegyéi és városai). Budapest, Apolló Rt. 208–216. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0011/15.html.

Virter Ferenc (1906): Hont vármegye községei. In: Borovszky Samu (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. (Magyarország vármegyéi és városai). Budapest, Apolló Rt., 25–71. https://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0011/5.html.

Zoványi Jenő (1977): Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya.