Antropológiai és kognitív nyelvészeti szempontok alkalmazása az aspektuskutatásban. A nagy aspektuselmélet nyomában

IRODALOM

Agrell Sigurd (1908): Aspektänderung und Aspektbildung beim polnischen Zeitworte. k.n. Lund.

Balázs Géza és Takács Szilvia (2009): Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. Pauz-Westermann – Inter – PRAE.HU, Celldömölk – Budapest.

Bańczerowski Janusz (2008): A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Tinta, Budapest.

Bańczerowski Janusz (2009): A nyelvészeti strukturalizmus és kognitivizmus tézisei és alapelvei. Magyar Nyelvőr. 133. 3. 253−263. http://real-j.mtak.hu/6075/1/MagyarNyelvor_2009.pdf (2017. 01. 10.)

Bańczerowski Janusz (2010): Nyelv, nyelvhasználat és a világ nyelvi képe. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Tinta, Budapest. 31−40.

Bańkowski Andrzej (2000): Etymologiczny Słownik Języka Polskiego. A-K. t. I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bezzel Chris (2000): Wittgenstein zur Einführung. Junius, Hamburg.

Bondarko A. V. (1983): Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. "Наука", Ленинград, 76-115.

Breu Walter (1984): Grammatische Aspektkategorie und verbale Einheit. In: W. Girke und H. Jachnow (szerk.): Aspekte der Slavistik. Festschrift für Josef Schrenk. München, 7-25.

Cockiewicz Wacław (1992): Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki w języku niemieckim. (Rozprawy habilitycyjne nr 231.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Cseresnyési László (2004): Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája. Tinta, Budapest.

Czarnecki Tomasz (1998): Aspektualität im Polnischen und Deutschen. Bedeutungen und Formen in einer konfrontativen Übersicht. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Czarnecki Tomasz (2000): Zur Verwendung des Terminus "Aspektualität" in der sprachwissenschaftlichen Forschung. In: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen. Kątny Andrzej (szerk.), Wydawnictwo UAM, Poznań. 9−20.

Davies Paul (2008): A megbundázott világegyetem. Akkord, Budapest.

Declés Jean-Pierre és Guentchéva Zlatka (2006): Référentiels aspecto-temporels dans les textes. In: Studia Kognitywne 7. Semantyka kategorii aspektu i czasu. PAN – Instytut Slawistyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa. 11−38.

Egg Marcus (1994): Aktionsart und Kompositionalität. Zur kompositionellen Ableitung der Aktionsart komplexer Kategorien. (Studia grammatica, 37.) Akademie Verlag, Berlin.

Frączek Agnieszka (2000): Zur Darstellung von Aktionsarten in den polnisch-deutschen Wörterbüchern des XIX. Jahrhunderts. In: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen. Kątny Andrzej (szerk.), Wydawnictwo UAM, Poznań. 205−225.

Frank Adam (2010): Who wrote the Book of Physics? Discover, April, 33−37.

Gleiser Marcelo (2010): Perfectly imperfect. New Scientist, 206. 2759, May 8th, 28−29.

Gombocz Zoltán (1931): Nyelvhelyesség és nyelvtudomány. Magyar Nyelv, 27. 1−11.

Guławska Małgorzata (2000): Aspektualität im Polnischen und Deutschen. Eine praktische Untersuchung am Beispiel der Übersetzungen beider Richtungen. (Slavistische Beiträge 393.), Verlag Otto Sagner, München.

Harweg Roland (1976): Aspekte als Zeitstufen und Zeitstufen als Aspekte. Linguistics, 181. 5−28.

Hawking Stephen (2003): Az idő rövid története. Akkord, Budapest.

Jászay László (1993): Лекции по глагольному виду. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Jászay László (1995): На грани словообразования и словоизменения (в связи с категорией вида). In: Slavica, 27. Debrecen. 27−38.

Jászay László (1998): К дискуссии видовой оппозиции. Привативность или эквиполентность? In: Nyelv. Stílus. Irodalom. Köszöntő Könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Zoltán András (szerk.) ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, Budapest. 270−275.

Jászay László (2003): Видовая пара и проблема лексического тождества ее членов. Русское слово в мировой культуре. Русский текст и русский дискурс сегодня, Х Конгресс МА-ПРЯЛ.: Издательство Политехника, Санкт-Петербург. 340−346.

Jászay László (2005): Видовые корреляции русского языка в системе грамматических оппозиций. ELTE, BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest.

Jászay László és Tóth László (1987): Az orosz igeaspektusról – magyar szemmel. Tankönyvkiadó, Budapest.

Jászó Anna (1994, szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor, Budapest.

Kabakciev Krasimir (2000): Aspect in English. A 'Common Sense' View of the Interplay between Verbal and Nominal Referents. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Kálmán László (2007): A holisztikus szemlélet a nyelvészetben. Szabad Változók. 4. http://www.szw.hu/cikkek/holisztikus-szemlelet-a-nyelveszetben)

Kątny Andrzej (1989): Zu ausgewählten Aktionsarten im Polnischen und deren Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen erste Vorüberlegungen. In: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation. Kątny Andrzej (szerk.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów. 121−136.

Kiefer Ferenc (1992): Az aspektus és a mondat szerkezete. In: Kiefer, F. (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest. 799−886.

Kiefer Ferenc (2006): Aspektus és akcióminőség különös tekintettel a magyar nyelvre. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kozłowska Raś Renata (1980): Kategoria czasu, aspektu i rodzaju czynności w systemie konjugacyjnym języka szwedzkiego i polskiego. Zestawienie kontrastywne. In: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Studia Scandinavica. Gdańsk. 3. 35−46.

Krékits József és Jászay László (2008): Szláv igeaspektus különös tekintettel az orosz nyelvre. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Krékits József (2010): Diskutable Aspektfragen. Studia Slavica. 55. 2. 347–357.

Lebieď Swietłana (1993): О некоторых спорных вопросах славянской аспектологии. In: Badania nad czasownikiem w językach słowiańskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 97−102.

Leech Geoffrey (1983): Principles of Pragmatics. Longman, London.

Lindstedt Jouko (1985): On the Semantics of Tense and Aspect in Bulgarian. (Slavica Helsingiensia, 4). University Press, Helsinki.

Papp Ferenc (1979): Könyv az orosz nyelvről. Gondolat, Budapest.

Pátrovics Péter (1997): Einige Probleme der Aspekt- und Aktionsartreferenz zwischen dem Deutschen und Polnischen. In: Hungaro-Slavica Studia in honorem Stephani Nyomárkay  Bańczerowski Janusz (szerk.), ELTE Szláv Tanszékcsoportja, Budapest, 245−252.

Pátrovics Péter (2000): Aspekt – Kasus – Referentialität – Temporalität. Ihre Relation im Deutschen und in den slawischen Sprachen. In: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen. Kątny Andrzej (szerk.), Wydawnictwo UAM, Poznań. 69−86.

Pátrovics Péter (2001): Aspekt czasownika polskiego w świetle glottodydaktyki. In:, Studia Slavica Savariensia. 1-2. Gadányi, Károly (szerk.), Berzsenyi Dániel Főiskola, Szláv Tanszékcsoport, Szombathely. 57−64.

Pátrovics Péter (2004): Az aspektus története és tipológiája. (Philosophiae Doctores 29.) Akadémiai Kiadó, Budapest. http://static.akkrt.hu/media/1/6/1/9/1619.pdf (2017. 01. 12.)

Pátrovics Péter (2006): Wokół aspektu polskiego czasownika. Uzus i norma. In: Rohozińska, E. et al. (szerk.): Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum. Wyd. UW, Warszawa. 325−333.

Pete István (1993): Az időviszonyok szemantikai rendszere. Magyar Nyelv, 89. 4. 385-401.

Pete István (2007): Pátrovics, P. Az aspektus története és tipológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. Philosophiae Doctores 29., (recenzió). Magyar Nyelvőr, 131. 3. 348− 365.

Pete István (2008): Nyelvészeti atomizmus és holizmus. Magyar Nyelvőr, 123. 4. 461−447.

Pete István (2009): Аспектуальность и трехступенчатость. Studia Slavica. 54. 1. 29−46.

Pinker Steven (2006): A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex, Budapest.

Plungjan V. A. (1997): Вид и типология глагольных систем. In: М. Ю. Черткова (szerk.) Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. т. 1 Москва. 173−190.

Powell Corey S. (2010): „Fads in science move at a very different pace from fads in popular culture” In: Discover,  April, 6−7.

Stambolieva Maria (2008): Building Up Ascpect. A study of aspect and related categories in Bulgarian, with parallels in English and French. (Contemporary studies in descriptive linguistics 6). Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern.

Tabakowska Elżbieta (2001): Kognitywizm: Obrazki z polskiej sceny. Glossos 1. http://www.seelcr.org/glossos/issues/1/ (2017. 01. 15.)

Tolcsvai Nagy Gábor (2013): Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Osiris, Budapest.