A vitézi virtus szépségének verse

Adalék Balassi Bálint „Egy katonaének” című költeményének sokoldalú feldolgozásához

Felhasznált és ajánlott szakirodalom

 1. Adamikné Jászó Anna 2001: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest

 2. Bárczi Géza 1956: Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem, 35. dal. In: Lőrincze Lajos (szerk.): Nyelvművelő. Tankönyvkiadó, Budapest

 3. H. Tóth István 1988: A fogalmazási ismeretek bővítése: a műismertetés. Munkáltatófüzet a 7. osztályos magyar irodalom tantervi törzsanyagának feldolgozásához (részlet). Magyartanítás, Budapest

 4. H. Tóth István 1988: Egy témakör tanításának tapasztalatai (Arany János: Toldi). Módszertani Közlemények, Szeged

 5. H. Tóth István 1993: A poétikai funkció érvényesülése a nyelvi kommunikációban. Magyar Nyelvőr, Budapest

 6. H. Tóth István 1993: A stílus (Munkáltató tankönyv az általános iskola 8. osztálya számára. Alkotószerkesztő: Zsolnai József). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (Az 1996–97. tanévig önálló kötetben látott napvilágot, azóta a „Magyar nyelv 8.” című  tankönyvem önálló fejezeteként jelenik meg.)

 7. H. Tóth István 1994: A stílusfajták és a szövegtípusok tanítása a NYIK-programban. Iskolakultúra, Budapest

 8. H. Tóth István 1994: A stílusblokk helye, szerepe a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés programjában. Művelődésügyünk, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Közművelődési Intézete, Kecskemét

 9. H. Tóth István 1997: „Az olvasás: fölfedezés”. Egy korosztály irodalomértésének alakulása (Kandidátusi értekezés). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

 10. H. Tóth István 1998: Hetedhét határban (Irodalmi feladatgyűjtemény 10–11 éves olvasóknak). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

 11. H. Tóth István 1998: Régmúlt kövei között (Irodalmi feladatgyűjtemény 12–13 éves olvasóknak). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

 12. H. Tóth István 1999: Legendák nyomában (Irodalmi feladatgyűjtemény 11–12 éves olvasóknak). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

 13. H. Tóth István 1999: Jelek az úton (Irodalmi feladatgyűjtemény 13–14 éves olvasóknak). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

 14. H. Tóth István 1999: Utak a művek elemzéséhez. Módszertani Közlemények, Szeged

 15. H. Tóth István 2003: Néhány gondolat a stílus és a stilisztika tanításához. Módszertani Közlemények, Szeged

 16. H. Tóth István 2006: Mások javára (Javaslatok-gondolatok az irodalom- és az anyanyelv-pedagógiai tevékenységekhez). Bács-Kiskun Megyei Pedagógusház, Kecskemét

 17. Oktatási Minisztérium 2000: Magyar nyelv és irodalom (Kerettanterv tantárgyi füzetek 1.). Korona Kiadó Kft.

 18. Szathmári István 1994: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 19. Szathmári István 1996: Hol tart ma a stilisztika? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 20. Szathmári István 1998: Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 21. Szathmári István 2001: A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. Kodolányi Füzetek 9, Székesfehérvár

 22. Szathmári István 2004: Stilisztikai lexikon (Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve). Tinta Könyvkiadó, Budapest

 23. Szathmári István 2004: A funkcionális stilisztika történetéhez. Magyar Nyelvőr, Budapest