A szociálpedagógia terminus/fogalom nyomában

Irodalom

Bábosik István – Rácz Sándor (szerk., 1999): Romapedagógia. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszék – Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány.

Balogh Jenő (1969): A vizuális nevelés pedagógiája I. Budapest, Tankönyvkiadó.

Bárdossy Ildikó – Tratnyek Magdolna (1993): A város mint iskola. Budapest, Calibra.

Belih, G., – Pantelejev, A. (1968): SKID Köztársaság. Budapest, Uzsgorod, Móra Kiadó, Kárpáti Kiadó.

Béres Judit (2016): Egy személyközpontú biblioterápia felé. Helikon Irodalomtudományi Szemle. 62. 2. 259–268. p.

Bogdán Péter (2012): Innovatív törekvések a roma oktatásban Magyarországon. In: Bodonyi Edit – Györgyiné Koncz Judit (szerk., 2012): Modern alternatív iskolák. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

Bús Imre (2013): Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szekszárd, PTE IGYK Gyermekkultúra Kutatócsoport.

Baráthné Hajdu Ágnes (2015): Bevezetés a könyvtárhasználati ismeretek oktatásába. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Deák Ferenc (1997): Iskolapedagógia. – Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai. Új Pedagógiai Szemle. 47. 1. 123-124. p. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00001/1997-01-kf-Deak-Iskolapedagogia.html

Ferran, P. (1989): L’ecole de la Rue. Paris, EME.

Gáspár László (1984): A szentlőrinci iskolakísérlet. Budapest, Tankönyvkiadó.

Halász Gábor (2010): Az oktatáskutatás globális trendjei [Kézirat] http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1_64-...

Korczak, Janusz (1995): A gyermek joga a tiszteletre. Budapest, Iskolapolgár Alapítvány – Állampolgári Tanulmányok Központja.

Kováts-Németh Mária (2010): Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Budapest, Comenius Kft.

Kovátsné Németh Mária (2001): Neveléstan. Budapest, Comenius Bt.

Körmendy Zsolt (2015): Koncertpedagógia és közoktatás. [53+4.] 3. Parlando. 84–94. p. https://www.parlando.hu/2015/2015-3/KormendyZsolt.pdf

Kövecsesné Gősi Viktória (2015): A környezeti nevelés gyakorlata az erdei iskolában. Győr, Hazánk Kiadó.

Kron, F. W. (2007): Pedagógia. Budapest, Osiris.

Kurta Mihály – Pató Mária (szerk., 2010): Múzeumandragógia – Az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencia válogatott anyaga. Miskolc, Hermann Ottó Múzeum.

Lovász Irén (2012): Hagyománypedagógia és lelkiegészség-nevelés. Az emberi hang és a dalolás gyógyító ereje napjainkban. In: Lázár Imre – Szenczi Árpád (szerk.) A nevelés kozmológusai. Kodály Zoltán, Karácsony Sándor, Német László megújító öröksége. Budapest, KRE– L’Harmattan. 147–169. p.

Makai Éva – Trencsényi László (2000): A roma-pedagógia előzményei és jelene. Iskolakultúra. 11. 10. 87–92. p. http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/19372

Makarenko, A. Sz. (1963): Pedagógiai hősköltemény. Budapest, Európa.

Marcell Mihály (2011): Neveléstan. Budapest, Tinta Kiadó. [reprint]

Mezei Gyula – Bábosik István (1994): Neveléstan. Budapest, Telosz.

Mialaret, G. (1993): Az oktatástudományok. Budapest, Keraban.

Mihály Ottó (é. n.): Bevezetés a nevelésfilozófiába. Budapest, OKKER.

Miklósi Márta (2013): A kriminálandragógia, kriminálpedagógia alapvető fogalmai. Nevelés a büntetés-végrehajtási intézetekben. Képzés és Gyakorlat. 11. 1–4. 163–176. p. http://trainingandpractice.hu/sites/default/files/kepzes_es_gyakorlat/ta...

Mudrik, A. V. (1999): Szocialnaja pedagogika. Moszkva, Akademija.

Nagy Ádám (szerk., 2017): Ifjúsági munka: a XXI. század szociálpedagógiája? In: Tizenkilencre lapot? Szociálpedagógia a XXI. században. Kecskemét, Pallasz Athéné Egyetem – Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, ISZT Alapítvány. http://mek.oszk.hu/18600/18641/18641.pdf

Nagy Ádám (szerk., 2018): A komfortzónán is túl… A táborozás pedagógiája, szociológiája és kulturális antropológiája. Szolnok, Neumann János Egyetem – Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, Ifjúságszakmai Társaság. http://mek.oszk.hu/18700/18716/18716.pdf

Pék András (é. n.): Társadalmi követelmények a tanulóifjúság közéleti-politikai aktivitásra nevelésében. In: Salamon Zoltán (szerk.): Tanulói tevékenység a társadalomban. Budapest, MTA Pedagógiai Kutatócsoport. 46–53. p.

Petrikás Árpád (szerk., 1995): Iskolapedagógia. Az embernevelés iskolapedagógiai alapjai. Eger, EMTEX-JATEX.

Révész György (2021): MOPED (Mozgalompedagógiai Szakosztály): Egy emberöltő. In. Borbély-Pecze Bors et al. (szerk., 2020): Társaság járvány idején. A Magyar Pedagógiai Társaság 2020. évi évkönyve. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság. 93–94. p. https://www.researchgate.net/publication/351747018_A_tarsasagrol_jarvany...

Ruzsonyi Péter (2003): A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai. Neveléselméleti tansegédlet. Budapest, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Fogvatartási Ügyek Főosztálya. (Büntetés-végrehajtási Szakkönyvtár Sorozat 2.)

Ruzsonyi Péter (2008): Kriminálpedagógiai útkeresés a fiatalkorú fogvatartottak szabadságvesztés büntetésének végrehajtásában. Börtönügyi Szemle. 27. 4. 14–32. p.

Sackij, Sz. T. (1974): Pedagógiai pályám. In: Neveléstörténeti források és tanulmányok. Budapest, Tankönyvkiadó.

Sándor Ildikó (2018): Etnopedagógiai tanulmányok [Kézirat]

Sándor Ildikó (2019): Ethnopedagogy. The term and content. Acta Educationis Generalis. 9. 3. 105–117. p. https://sciendo.com/article/10.2478/atd-2019-0016

Sándor Ildikó (2020a): Népi játékok életkori metszetben I. A Kisgyermek. 14. 4. 4–6. p. http://www.akisgyermek.hu/e14s4_nepi_jatekok_eletkm.jpg_1p3.jpg

Sándor Ildikó (2020b): Népi játékok életkori metszetben. In: Kriston Vizi József: Tanító emberség. Emlékkönyv Kiss Áron tiszteletére. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság.

Sárkány Péter (2011): Szociálpedagógiai elméletek. Budapest, Jel.

Szegedi Péter – Kutrovátz Gábor (2011): A szociálkonstruktivizmus szemlélete. In: Bevezetés a tudományfilozófiába. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0073_bevezetes_tu...

Szenczi Árpád (2000): Neveléstani alapkérdések. Budapest, Eötvös József Kiadó.

Tóbiás László (2003): Az ifjúsági munka szakma- és szektorközi együttműködés. In: Tóbiás László (szerk.): MINDENGYEREK. Konferenciakötet. Budapest, Gyerekparadicsom Alapítvány. 1–7. p.

Trencsényi László (2010): Tudományelméleti kihívások és az alkalmazott neveléselmélet. In. Szabolcs Éva (szerk.). Neveléstudomány – reflexió – innováció. Budapest, Gondolat.

Weszely Ödön (1910): A modern pedagógia útjain. Budapest, Franklin.

Zsolnai József (1996a): A pedagógia új rendszere címszavakban. Budapest, Tankönyvkiadó.

Zsolnai József (1996b): Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. Budapest, Tankönyvkiadó.