Author

A személyközpontú pedagógiai ideál olvasói fogadtatása az SHL-könyvek könyvtári kölcsönzése alapján

IRODALOM

Atkinson, R.C. – Smith, E.E. – Bem, D. J. – Nolen-Hoeksema, S. (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Bálint Mária – Gubi Mihály – Mihály Ottó (1980): A polgári nevelés radikális alternatívái. Tankönyvkiadó, Budapest. 5–46.

Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER Oktatási Kiadó, Budapest.

Báthory Zoltán (2001): Maratoni reform. A magyar közoktatás reformjának története, 1972–2000. ÖNKONET Kft., Budapest.

Csíkszentmihályi Mihály (2001): FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. 112–120.

Ferge Zsuzsa (1980): Iskolapélda-e az Iskolapélda? Filmvilág. 23. 11. sz. 10–11.

Gereben Ferenc (1998): Könyv, könyvtár, közönség. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.

Gereben Ferenc (2002): Olvasás- és könyvtárszociológiai vizsgálatok Magyarországon. In. Horváth Tibor – Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. Osiris, Budapest. 17–46.

Klein Sándor – Angster Mária (1984): Kultúrák közötti kommunikáció, 1984. Juhász Gyula Főiskolai Kar Pszichológiai Tanszék – Magyar Pszichológiai Társaság. Szeged. [sokszorosított kiadvány]

Klein Sándor (1986): Kultúrák közötti kommunikáció II. Kiadja a JGYTFK. Sokszorosítva kiadta a Juhász Gyula Főiskolai Kar Pszichológiai Tanszék – Magyar Pszichológiai Társaság. Szeged. (sokszorosított kiadvány)

Klein Sándor – Farkas Katalin (szerk. 1990) Tanár leszek! Tanár vagyok! sorozat Hogyan lehetnének iskoláink gyermekközpontúak? Alcím: Milyen iskoláról álmodnak a gyerekek és gondolkodnak a felnőttek? (I-II. kötet). Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, Szeged.

Klein Sándor – Soponyai Dóra (szerk. 2011.): A tanulás szabadsága Magyarországon: alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. Edge 2000, Budapest.

Klein Sándor (szerk. 2012): Tanulni jó. Egy pszichológus a pedagógiáról. Egdge 2000, Budapest.

Klein Sándor (2002, 2007): Gyerekközpontú iskola. Edge 2000, Budapest.

Klein Dávid – Klein Sándor (szerk. 2009): Kultúrák közötti kommunikáció, Edge 2000, Budapest.

Klein Dávid – Klein Sándor (2013, szerk.): Kultúrák közötti kommunikáció, Edge 2000. Budapest.

Komjáti Viktória (szerk. 2015) Kultúrák közötti kommunikáció – magyar-angol nyelvű antológia, Edge 2000, Budapest.

Mándi Péter (1965): Könyvolvasás és könyvvásárlás Magyarországon. Egy reprezentatív közvélemény-kutatás eredményei (kézirat). Könyvkiadók és Terjesztők Tájékoztató Központja, Budapest.

Mihály Ottó (1981): A nevelés kutatása 1976–1980/Mihály O. összegző értékelése az OTTKT6. főirány 2.2.1-5. kódjelű kutatásairól. Kiadja: Művelődéskutatási Főirányok Irodája, Budapest.

Mihály Ottó (1982): Az OPI feladatai az innováció területén. OPI Neveléselméleti és Iskolakutatási önálló osztály, Budapest.

Mihály Ottó (1989): Alternativitás és pluralizmus a pedagógiában. Ifjúsági Szemle, 9. 2. sz. 5–16.

Mihály Ottó – Trencsényi László – Vekerdy Tamás (1994): Alternatív pedagógusképzés – alternatív pedagógiák. Új Pedagógiai Szemle, 44. 9. sz. 69–79.

Nagy Attila (2003): Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. OSZK, Gondolat, Budapest.

Nagy Attila (2004): Az olvasásismeret alapjai. Könyvtári Intézet, Budapest.

Nagy Attila (2006): Az olvasás mint kiváltság?. Adatok és töprengés a Nagy Könyv akció ürügyén. Magyar Tudomány 167. 9. sz. 1113–1119. http:// www.matud.iif.hu/06sze/10.htm

Nagy Attila – Péterfi Rita (2006): Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat: Gyorsjelentés a TÁRKI és az OSZK 2005-ös vizsgálatáról, Könyvtári Figyelő 52. 1. sz. 31–44.

Nemes Erzsébet (2004): Könyvkiadás-könyvellátás In: Nemes Erzsébet – Kocsis István (szerk.) Visszatekintő: 30 éves az MKE Olvasószolgálati Szekció. MKE, Budapest. 125–126.

Péterfi Rita (2006): A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép- és az internethasználat tükrében. Könyvtári Figyelő 17. 4. sz. 468–482.

Péterfi Rita (2008): A könyvtárhasználati szokások alakulása In: S. Nagy Katalin – Orbán Annamária (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Gondolat, Budapest. 148–166.

Péterfi Rita (2010): A Harry Potter-nemzedék és a könyvek. A fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásairól 2010-ben. Hatágú Síp Alapítvány, Budapest.

Rogers, C. R. (1961): On becoming a person. Houghton Mifflin Company, Western Behavioral Sciences Institute, La Jolla, California, Boston.

Elérhető: http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Carl_Rogers_On_Becoming_a_Perso...

Rogers, C. R. (1969): Freedom to learn: A view of what education might become, Charles E. Merrill Publishing Co. (Columbus, OH). Adatai elérhetőek: http://www.goodreads.com/book/show/5323865-freedom-to-learn

Rogers, C. R. (1986): A tanulás szabadsága a 80-as években. In: Tanár leszek! Tanár vagyok! sorozat 3. kötet kézirat; sorozatszerk. Klein Sándor és Farkas Katalin, ford. Angszter Mária. Juhász Gyula Főiskola Pszichológiai Tanszék, Szeged.

Rogers, C. R. (ford. Klein Sándor) (2008): Találkozások: a személyközpontú csoport. Edge 2000, Budapest.

Rogers, C. R., (2003, 2004, 2008, 2010, 2014): Valakivé válni. Edge 2000 Kiadó, Budapest.

Rogers C. R. – Freiberg, H. J. [ford. Klein Sándor et al.] (2007, 2013): A tanulás szabadsága. Edge 2000, Budapest.

Rogers, C. R.; [ford. Klein Sándor] ; [az előszókat írta Klein Sándor és Carl Rogers] ; [az utószót írta Mérei Ferenc] (2008): Találkozások: a személyközpontú csoport. Edge 2000, Budapest.

Rogers, C. R. – Lyon, H. C. – Tausch, R. (2014): On becoming an effective teacher: Person-centered teaching, psychology, philosophy, and dialogues with Rogers, C. R. and Harold Lyon, first published by Routledge in the US and Canada.

Szummer Csaba – Simon Kata – Popovics Judit (2015): A humanisztikus pszichológia mint „hippi pszichológia” In: Komjáti Viktória (szerk.): Kultúrák közötti kommunikáció Antológia 2015. Edge 2000. Budapest. 179–191.

Trencsényi László (2011): A maratoni sereg. Ökonet Kiadó, Budapest.

Trencsényi László (2013): Kész a leltár? Neveléstudomány 1. 1. sz. 141–145.

Vass Henrik (szerk. 1988): A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 310–325; 724–729.

V. Kulcsár Júlia (1991): A könyv és vásárlóközönsége. MKKE, Budapest.

Winkler Márta (2001, 2003): Iskolapélda. Kinek kaloda, kinek fészek. Edge 2000, Budapest.