A nyelvjárási háttér kezelése az iskolában: Egy attitűdvizsgálat eredményeiből

IRODALOM

Albert, Martin L. – Obler, Loraine, K. (1978): The bilingual brain: Neuropsychological and neurolinguistic aspects of bilingualism. New York, Acamedic Press.

Antoniou, Kyriakos – Kambanaros, Maria – Grohmann, Kleanthes K. – Katsos, Napoleon (2014): Is Bilectalism Similar to Bilingualism? An Investigation into Children’s Vocabulary and Executive Control Skills. In: Orman, Will – Valleau, Matthew James (eds. 2014): BUCLD 38: Proceedings of the 38th annual Boston University Conference on Language Development. Volume 1. 12–24. p.

Antoniou, Kyriakos – Katsos, Napoleon (2017): The effect of childhood multilingualism and bilectalism on implicature understanding. Applied Psycholinguistics. 38. 4. 787–833. p.

Barac, Raluca – Bialystok, Ellen (2012): Bilingual effects on cognitive and linguistic development: Role of language, cultural background and education. Child Development 83. 2. 413–422. p.

Berente, Anikó – Molnár, Mária – Sinkovits, Balázs (2016): Attitűd és nyelvi identitás két szegedi középiskola diákjainál. In: Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter (szerk. 2016): VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Szombathely–Nyitra, Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 135–144. p.

Bialystok, Ellen – Craik, Fergus I. M. – Freedman, Morris (2007): Bilingualism as a protection against the onset of symptoms of dementia. Neuropsychologia. 45. 2. 459–464. p.

Bialystok, Ellen – Craik, Fergus – Luk, Gigi (2008): Cognitive Control and Lexical Access in Younger and Older Bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 34. 4. 859–873. p.

Bialystok, Ellen – Viswanathan, Mythili (2009): Components of executive control with advantages of bilingual children in two cultures. Cognition. 112. 494–500. p.

Boda Annamária (2011): A helyesírás tanítása nyelvjárási hátterű tanulók számára. Anyanyelv-pedagógia. IV. 3. [online] http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=333

Chung-Fat-Yim, Ashley – Himel, Cari – Bialystok, Ellen (2018): The impact of bilingualism on executive function in adolescents. International Journal of Bilingualism OnlineFirst. 1–13. p.

Estanga, Ainara et al. (2017): Beneficial effect of bilingualism on Alzheimer’s disease CSF biomarkers and cognition. Neurobiology of Aging. 50. 144–151. p.

ÉÚ = A 2019. május 6-án megírt magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli érettségi vizsga javítási-értékelési útmutatója. Oktatási Hivatal. [online]
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/
k_magyir_19maj_ut.pdf

Guttmann Miklós (1996): A nyelvi környezet és az anyanyelvoktatás. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Guttmann Miklós (1999): Az iskola és a regionális nyelviség. In: V. Raisz Rózsa – H. Varga Gyula (szerk. 1999): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság. 421–427. p.

Hazen, Kirk (2001): An introductory investigation into bidialectism. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics. 7. 3. 85–99.p.

Hegedűs Attila (2005): A változó nyelvjárás. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK.

Hegedűs Attila (2009): Egy kísérlet a nyelvjárások mondattani alapú elkülönítésére. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk. 2009): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. 163–174. p.

Hudson, Richard (2004): Why education needs linguistics (and vice versa)? Journal of Linguistics. 40. 1. 105–130. p.

Husby, Olaf (ed. 2008), Høyte, Tore – Nefzaoui, Sissel Jensen – Nordli, Ingrid C. – Robbins, Sissel – Øvregaard, Åsta (2008): An introduction to Norwegian dialects. Trondheim, Tapi Academic Press.

Jánk, István (2018): Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben. Doktori disszertáció. Nyitra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem.

Juhász Dezső (2002): Magyar nyelvjárástörténet és történeti szociolingvisztika: tudományszemléleti kérdések. In: Hoffmann István – Juhász Dezső – Péntek János (szerk. 2002): Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.). Debrecen, Jyväskylä, Debreceni Egyetem, Jyväskyläi Egyetem. 165–173. p.

Juhász Dezső (1992): A mai népnyelv értékei. Magyar Nyelvőr. 116. 1. 59–64. p.

Kirk, Neil W. – Declerck, Mathieu – Scott-Brown, Ken – Kempe, Vera – Philipp, Andrea (2014): Cognitive Cost of Switching Between Standard and Dialect Varieties. Conference Paper on 20th AMLaP Conference. Edinburgh, Scotland, 3–6 September 2014.

Kiss Jenő 2000. Magyar nyelvjárástani kalauz. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék.

Kiss Jenő (2001): Az alkalmazott dialektológia: a nyelvjárások és az anyanyelvoktatás. In: MDial. 145–156. p.

Kiss Jenő (2009): A nyelvjárások és a dialektológiaoktatás Kárpát-medencei magyar szakos hallgatók szemével. Magyar Nyelvőr. 133. 1. 1–14. p.

Kiss Jenő (2010): Mire valók a nyelvjárások? In: Péliné Baán Éva – Mezey Katalin (szerk. 2010): Nyelvünk és nyelvjárásaink. Budapest, Széphalom Könyvműhely. 40–53. p.

Kiss Jenő (2015): A magyar dialektológiáról tudományszociológiai megközelítésben. Magyar Nyelv. 111. 4. 385–394. p.

Kiss Jenő (2017) A nyelvjárások. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk. 2017): A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest, Gondolat. 199–221. p.

Kiss Gábor (szerk. 2014): Kis magyar tájszótár. Budapest, Tinta.

Kiss Gábor (szerk. 2019): Nagy magyar tájszótár. Budapest, Tinta.

Kiss Gábor – Bató Margit (szerk. 2012): Tájszavak. A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai. (Az ékesszólás kiskönyvtára 21.) Budapest, Tinta.

Klimova, Blanka – Valis, Martin – Kuca, Kamil (2017): Bilingualism as a strategy to delay the onset of Alzheimer’s disease. Clinical Interventions in Aging. 12. 1731–1737. p.

Koós Ildikó (217): A nyelvjárási regiszter használatával összefüggésbe hozható helyesírási hibák elemzése nyugat-dunántúli általános iskolások írásmunkái alapján. Képzés és Gyakorlat. 15. 5. 115–123. p.

P. Lakatos Ilona (1986): Az általános iskolai tanulók helyesírásáról. In: Bachát László – Fülöp Lajos – Szathmári István (szerk. 1986): Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. 249–256. p.

Leivada, Evelina (2017): Seven factors in ’dialect’ design. Conference Paper on Structural and Developmental Aspects of Bidialectism Workshop. Tromsø, Norway, 25–26 October 2017.

Maagerø, Eva – Simonsen, Birte (2005): Norway: Society and Culture. Kristiansand, Portal Books.

MDial. = Kiss Jenő (szerk. 2001): Magyar dialektológia. Budapest, Osiris.

Cs. Nagy Lajos – N. Császi Ildikó (2015): Magyar nyelvjárások. Budapest, Tinta.

Nat = Nemzeti Alaptanterv. 110/2012 (VI. 4.) Korm. rendelet. Magyar Közlöny 66. 2012. június 4. 10635–10847. p.

Parapatics Andrea (2011): Pozitívan a nyelvjárásokról – az iskolában is. Anyanyelv-pedagógia IV. 4. [on-line] http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=347

Parapatics Andrea (2016a.) Tények és tapasztalatok a dialektológiai ismeretek tanításáról. In: Czetter Ibolya – Hajba Renáta – Tóth Péter (szerk. 2016): VI. Dialektológiai Szimpozion: Szombathely, 2015. szeptember 2–4. Szombathely–Nyitra, Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ – Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 509–517. p.

Parapatics Andrea (2016b.) A nyelvjárások írásbeliségéről fiatalok nyelvhasználatában. In: Károly Krisztina – Homonnay Zoltán (szerk. 2016): Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyéből. Budapest, ELTE Eötvös. 94–109. p.

Parapatics Andrea (2018): Nyelvjárástani munkafüzet. Budapest, Tinta Könyvkiadó.

Parapatics Andrea (2019): Dialektusok és modernitás: új módszerekkel a nyelvjárásokról az iskolában. Anyanyelv-pedagógia XII, 1: http://anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=772 DOI: 10.21030/anyp.2019.1.4

Parapatics, Andrea [megjelenés alatt]: A lakóhelyről az egyetemre: helyzetelemzés és problémafelvetés. A magyar nyelvjárásokról a XXI. században – nyelvstratégiai megközelítésben című konferencián (2018. december 7., Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára) elhangzott előadás írott változata.

Péntek János (2002): A nyelvi környezet és a helyesírás. Magyar Nyelvőr. 126. 3. 257–263. p.

Ross, Josephine – Melinger, Alissa (2016): Bilingual advantage, bidialectal advantage or neither? Comparing performance across three tests of executice function in middle childhood. Developmental Science. 20. 4. 1–21. p.

Török Gábor (1958). A hangtani okokból eredő helyesírási hibákról. Magyar Nyelvőr. 82. 3. 333–341. p.

Vangsnes, Øystein A. – Söderlund, Göran B. W. – Blekesaune, Morten (2017): The effect of bidialectal literacy on school achievement. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 20. 3. 346–361. p.