Author

A mese a gyermekek szövegértési folyamatában diagnosztikus és terápiás szempontból

IRODALOM

Bal, M. (1998): A leírás mint narráció. In: Thomka Beáta (szerk.): Történet és fikció. Narratívák 2. Kijárat, Budapest.

Bettelheim, B. (2004): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Corvina, Budapest 9-13.

Bimbó Zoltánné (2003): Tükröződő holdmesék: öngyógyító gyerektörténetek. Ignácz, Eger.

Boldizsár Ildikó (2004): Mesepoétika: írások mesékről, gyerekekről, könyvekről. Akadémiai, Budapest.

Bűdi Boglárka (2015): Transzgenerációs hatás érvényesülése a meseolvasási szokások tekintetében. Könyv és nevelés, 17. 1. 53-66.

Csorba Piroska (2002): Műnemek és műfajok. Szeptember, Miskolc.

Dankó Ervinné (2000): Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. OKKER, Budapest.

Dankó Ervinné (2004): Irodalmi nevelés az óvodában. OKKER, Budapest.

Gasparicsné Kovács Erzsébet (2007): A mese szerepe az anyanyelvi nevelésben. Könyv és Nevelés, 9. 3. sz. 103.

Glatz Ferenc (2001): Magyar Nagylexikon. Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest. 21.

Gombos Péter (2015): Az irodalmi nevelés jövője. In: A művészet és a kultúra befogadásának alapkérdései. Filozófiai, pszichológiai és pedagógiai alapkérdések. (Szerk.: Gombos Péter). Kaposvári Egyetem, Kaposvár. 49-64.

Gósy Mária (1996): Az olvasott szöveg és az elhangzott szöveg megértésének összefüggései. Magyar Nyelvőr, 120. 2. 168-178.

Honti János (1962): A mese világa. Magvető, Budapest.

Hórvölgyi Noémi és Laczkó Mária (2015): Az ének-zene tagozatos oktatás szerepe alsó tagozatos tanulók anyanyelvi fejlődésében és szövegértésében. In: Takács István (szerk.). Változások a gyógypedagógia világában. 242. Kaposvár: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, 39-54. (Kaposvári Gyógypedagógiai Vademecum; 1.)

Illyés Gyula (1975): Népmesegyűjteményem angol előszava. Letöltés: http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/ILLYES/illyes02251/illyes02331/illyes0... (2016. 12. 28.)

Józsa Krisztián és Zentai Gabriella (2007): Hátrányos helyzetű óvodások DIFER programcsomagra alapozott játékos fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 57. 5. 3–17.

Kádár Annamária (2013): Mesepszichológia - Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk, Budapest.

Kintsch, W. és Van Dijk, T. A. (1980): Hogyan idézünk fel és kivonatolunk történeteket? In: Pléh Csaba (szerk.): Szöveggyűjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Tankönyvkiadó, Budapest. 311-332.

Laczkó Mária (2011): A beszéd és az olvasás az anyanyelvben és az idegen nyelvben. Genianet, Pécs.

Laczkó Mária (1997): Anyanyelv és olvasás. Kézirat, Budapest.

Laczkó Mária (2005): Különböző szövegek megértése a cím alapján. Iskolakultúra, 15. 4. 37-51.

Laczkó Mária (2007): Népmese vagy modern mese? A kétféle mesetípus közvetítette nyelvi minta. 1. rész: Tanító, 45. 2. 18-21. 2. rész: Tanító, 45. 3. 20-23.

Lukács Dénes (2012): Hogy’ állna rajtunk a nagyszülők ruhája…? A transzgenerációs hatás. Letöltés: http://issuu.com/molnargergelydavid/docs/2012_k__roli_transzgener__ci__s... (2016. 12. 28.)

Markó Alexandra (2007): A mondat- és szövegértés jellemzői és összefüggése 6–9 éves korban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Nikol Kkt., Budapest. 271-285.

Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes (1983): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest.

Nagy József (2009): Fejlesztés mesékkel. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4–8 éves életkorban. Mozaik, Szeged.

Nagy József (1980): 5–6 éves gyermekeink iskolakészültsége. Akadémiai, Budapest.

Nyitrai Ágnes (2016): Mese és mesélés. A mesék alkalmazásának lehetőségei a kritériumorientált fejlődéssegítésben. Iskolakultúra, 26. 4. 75-83.

Petrolay Margit (1996): Könyv a meséről. Az emberiség emlékezete. Trezor, Budapest. 11-13.

Ranschburg Jenő (1996): Gyerekségek. Magvető, Budapest.

Simon Orsolya (2001): Ötödik és hatodik osztályosok anyanyelvi szövegértési mutatói. Iskolakultúra, 11. 92-100.

Szerdahelyi István (1995): Irodalomelméleti enciklopédia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Szávai Géza (1983): Lánc, lánc, Eszterlánc. Kriterion, Bukarest.

Szinger Veronika (2009): Az interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=184. (2016. 12. 28.)

Szombathelyiné Nyitrai Ágnes (2007): A népmese az általános iskolák alsó tagozatának tananyagában. Könyv és Nevelés, 9. 2. 52–56.

Vakula Timea (2015): Óvodások hallás utáni szövegértésének fejlesztése mesetréninggel. Letöltés: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=596 . (2016. 12. 29.)

Zóka Katalin (2007): A meseválasztás kérdése az óvodában. Könyv és Nevelés, 9. 2. 43-51.