Author

A Kazinczyval foglalkozó fontosabb neveléstörténeti irodalom

A–a:

Kazinczy Ferenc és a magyar népoktatásügy. = Néptanítók Lapja, 1881. 524-527., 540-544. p.

 

Bajkó Mátyás:

Kazinczy korának kollégiumi iskolakultúrája. = A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya sárospataki és zalaegerszegi tanácskozásának anyagából. Bp. 1988. 21-24. p.

 

Bajkó Mátyás:

Megemlékezés Kazinczy Ferenc halálának 150 éves évfordulójáról. = Pedagógiai Szemle, 1982. 4. sz. 297-303. p.

 

Balázs Mihály:

Kazinczy Ferenc: Nekem az emberiség s Pest, s Buda tája a hazám. = Köznevelés, 1990. 7. sz. 15-17. p.

 

Barabás A.:

Kazinczy író- és reformműködésének célja. = Tanulók Lapja, 1895.

 

Barcza József:

Kazinczy Ferenc első könyvtára Sárospatakon. = Magyar Könyvszemle, 1963. 92-94. p.

 

Beke György:

Kazinczynál Érsemjénben. = Köznevelés, 1974. 1. sz. 14. p.

 

Czeizel János:

Kazinczy Ferenc mint a kassai normális iskolák kir. inspektora. = Magyar Paedagógia, 1903. 160-171. p.

 

Deé Nagy Anikó:

Kazinczy Ferenc könyvei Marosvásárhelyen. = Magyar Könyvszemle, 1998. 411-415. p. K

 

Deme László:

Kazinczy Ferenc a magyar művelődésben. = Neveléstörténeti Füzetek. Bp. 1988. 9-13. p.

 

Endrei Ákos:

Kazinczy levele a jászberényi ev. ref. eklézsiához, 1788. Február hó 20-ikán. = Magyar Paedagógia, 1902. 373-374. p.

 

Eötvös József:

Emlékbeszéd Kazinczy felett. = Pesti Napló, 1859. okt. 28.

 

Fehér Erzsébet:

Kazinczy véleménye a közös iskolákról. = Széphalom, 1989. II. 61-79. p.

 

Fehér Katalin:

Kazinczy Ferencné Török Sophie levelezése. = Magyar Könyvszemle, 1987. 1. sz. 70. p.

 

Felméri Lajos:

Kazinczy Ferenc a leánynevelésről. = Nemzeti Nőnevelés, 1886. 145-146. p.

 

Futaky István:

Kazinczy, Rumy és a Magyar Tudós Társaság. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 2. sz. 218-221. p.

 

Gragger József:

Kazinczy Ferenc iskolai inspektorságához. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1918. 87-90. p.

 

Gyenes Zoltán:

Emlékezés a magyar művelődés két apostolára. = Somogyi Írás, 1960. dec. 37-41. p.

 

Harsányi István:

XVIII. századi nyomtatványok eddig ismeretlen szerzői. Adatok Kazinczy Ferenc könyvtárának katalógusához. = Magyar Könyvszemle, 1939. 187-190. p.

 

Havas István:

Kazinczy Ferenc mint tanfelügyelő. = Népnevelők Lapja, 1909. 25. sz

 

Heksch Ágnes:

Kazinczy és II. József művelődéspolitikája. = Pedagógiai Szemle, 1956. 1-2 sz. 74-108. p.

 

Hegyaljai Kiss Géza:

Kazinczy Ferenc levelei három országról. = Néptanítók Lapja, 1931. 16. sz. 7-10.p

 

Hőgye István – Vágó Benőné:

Adalékok Kazinczy Ferenc pedagógiai arcképéhez. = Pedagógiai Szemle, 1967. 438-445. p.

 

Imre Sándor:

Kazinczy iskolai inspektorsága. = Budapesti Szemle, 1895. 83. köt. 161-194., 364-395. p.

 

Kazinczy egy kiadatlan levele az ungvári zsidó iskola ügyében. = Izraelita Tanügyi Értesítő, 1913. 2. sz. 64-65. p.

Mandl Bernát: Megjegyzések az előbbi cikkhez. Uo. 65-67. p.

 

Kazinczy Ferenc ismeretlen tanügyi vonatkozású levelezése. Közzéteszi Kókai György. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1973. 4. sz.. 444-454. p.

 

Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon.

Szerk. és bev. Kiss Endre József = Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 2006. 6. p.

 

Kazinczy Ferencnek vélekedése az alsóbb iskolák organisatioja dolgában. Közzéteszi és bev. A tanulmány: Heksch Ágnes. = Magyar Pedagógia, 1964. 394-407. p.

 

Kemény Gábor:

Régiek mai szemmel. Kazinczy. = Nevelésügyi Szemle, 1940. 170-174. p.

 

Kiss Ferenc:

Kazinczy mint tanfelügyelő. = Népiskolai Közlöny, 1888. febr. 2.

 

Kováts Dániel:

Kazinczy Ferenc hatása Zemplén szellemi életében. = Sárospataki Pedagógiai Fűzetek, 1985. 19-32. p.

 

Kováts Dániel:

Kazinczy és az iskola. = Borsodi Művelődés, 1981. 2. sz. 44-43. p.

 

Kuklai György:

Eddig ismeretlen Kazinczy levél 1789-ből. = Magyar Pedagógia, 1971 – 3. sz. 313-314. p.

 

Lőcsei Gabriella:

Jövendő boldogsága. = Magyar Nemzet, 1988. jún. 4. 1. p.

 

Mészáros István:

Kazinczy a tévedhetetlen? = Köznevelés, 1987. 6. sz. 8. p.

 

Mészáros István:

A tankönyvíró Kazinczy. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1982. 5-6. sz. 527-538. p.

 

Molnár Antal:

Tanfelügyelő Kazinczy a közös iskoláról. = Reform, 1870. 341. sz.

 

Ojtozi Eszter:

Néhány könyv Kazinczy Ferenc könyvtárából. = Magyar Könyvszemle, 1996. 115-117. p.

 

P.Z.

Kazinczy és Csokonai barátsága. = Közlöny, 1925. 9., 10.sz. 122-124., 136-139. p.

 

Padányi Andor:

Mit tett Kazinczy a nemzeti iskolák felügyelője? = Néptanítók Lapja, 1931. 9. sz. 3-5. p.

 

Péczeli József:

T. Kazinczy úrnak a normális iskolák látogatásuk előtt tartott beszéde. = Mindenes Gyűjtemény, III. 167-171. p.

 

Pethes Sándor:

Kazinczy Ferenc mint pedagógus. = Iskolai Szemle, 1890. 15-16. sz.

 

Pogány György:

Kazinczy Ferenc és a könyvtárak. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2009. 6. sz.

 

Rácz Lajos:

Kazinczy és a sárospataki főiskola. Debrecen, 1931. 24 p.

 

Szabó László Z.:

Kazinczy Ferenc. Bp. 1984. ?

 

Szabó László Zoltán – Wacha Imre:

A Kazinczy versenyek története. Győr, 1978. 271 p.

 

Szabóné Fehér Erzsébet:

Kazinczy zempléni népiskola vizitátora 1789-ben. = Borsodi Művelődés, 1985. 3. sz. 44-48. p.

 

Szinyei Gerzson:

Kazinczy Ferenc az iskolaügyről. = Irodalomtörténeti Közlemények. 1893. 525-527. p.

 

Tolnai István:

A magyar nevelésügy úttörői a szabadságharc előtt. = Nevelés, 1941/42. 10. sz. 433-493. p.

 

Váczi János:

Kazinczy Ferenc. Bp. 1909.

 

Vágó Benőné:

Kazinczy Ferenc. = Pedagógusok Lapja, 1959. 10. sz. 6. p.

 

Vihar Béla:

Az újért hamvat a maradék áldani fogja tudom. = Köznevelés, 1959. 423-425. p.