Author

Pedagógus karrierminták

IRODALOM

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

BARBER, M. & MOURSHED, M.(2007): Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? McKinsey & Company. Letöltés: 02.http://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf  (2015.01.15)

Common European Principles…  (2004): Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications. European Commission Directorate-General for Education and Culture. Letöltés: http://www.pfmb.uni-mb.si/bologna/principles.pdf 

EC (2012): Supporting the Teaching Profession for Better Learning Outcomes, European Commission. Commission staff working document. Letöltés: http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw374_en.pdf (2015.01.15)

EC (2009): Assessment of Key competences for a Changing World. European Commission id. Commission staff working document (2012): Supporting the Teaching Profession for Better Learning Outcomes, European Commission. Letöltés: http://ec.europa.eu/education/news/rethinking/sw371_en.pdf (2015.01.15)

DARLING &  HAMMOND, L. (1999): Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Center for the Study of Teaching and Policy. University of Washington.

DARLING   &HAMMOND, L. és mtsai. (2005): „Does teacher preparation matter? Evidence about teacher certification, Teach for America, and teacher effectiveness”, Education Policy Analysis Archives, vol. 13(42) No. 16-17, 20.

ERCSEI K. (2011): A közismereti szakokon tanuló nappali tagozatos, alapképzős hallgatók tanári mesterképzés és tanári pálya iránti érdeklődése. In: Ercsei K. & Jancsák Cs. (Szerk.) Tanárképzős hallgatók a Bolognai Folyamatban – 2010–2011., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Falus I.(szerk) (2011): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. EKF, Eger.

Jancsák Cs. (2011): A tanárképzésben részt vevő hallgatók formálódó világa.  In: Ercsei K.& Jancsák Cs. (Szerk.) Tanárképzős hallgatók a Bolognai Folyamatban – 2010–2011. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Lannert J.&  Sinka E. (Szerk.) (2009): A pedagógusok munka- és munkaidőterhelése. Kutatási beszámoló. TÁRKI-Tudok  Zrt., Budapest.

Mourshed, M.&-Chijioke; Chinezi&- Barber, M. (2010): How the world’s most improved school systems keep getting better. McKinsey & Company. Letöltés: http://www.mckinsey.com/Client_Service/Social_Sector/Latest_thinking/Worlds_most_improved_schools.aspx (2015.02.15)

Nagy M.(Szerk.) (1998): Tanári pálya és életkörülmények. Okker kiadó, Budapest.

Nagy M. (2004): Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középső fázisa. Educatio. No. 3., pp. 375-390 

OECD (2005): Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining. OECD Publishing, Paris.

OECD (2011): Building a High-Quality Teaching Profession. OECD, Paris. Letöltés: http://www.pages/files/uploads/teachers.econometrica.pdf. (2015.01.15)

OH (2013): Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változata. Letöltés: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf (2015.01.15)

Pedagógus 2010 (2010): Pedagógusok időmérleg-vizsgálata. Kutatási zárójelentés. TÁRKI-Tudok Zrt. Letöltés: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/pedagogus_2010_kutzarojel_100507.pdf  (2015.01.15)

Rockoff, J. E. (2004): The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data, American Economic Review. No. 94(2), pp. 247-252.

Falus I. (szerk.) ( 2011): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi áttekintés. EKF, Eger

Sági M.&  Ercsei K. (2014): Who is willing to be a teacher? Causal factors of choosing teacher education at bachelors In:  Pusztai G. & Engler A. (Szerk.): Teacher Education Case Studies in Comparative Perspective. CHERD, Debrecen.  pp. 163-184

Sági M. & Varga J. (2011): Pedagógusok. In: Balázs É., Kocsis M., Vágó I. (Szerk.) Jelentés a közoktatásról – 2010,  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest . pp. 295-324.

Széll K. &Sági M. (2014): A tanári munka jellemzőinek hatása a tanulói eredményességre. In: Havancsák A. & Oláh I. (Szerk.): Perspektívák a neveléstudományban: Válogatás a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom”Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból 2013–2014. PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. pp. 8-23.

Varga J.(2007): Kiből lesz ma tanár? A tanári pálya választásának empirikus elemzése Közgazdasági Szemle,vol. LIV.  No. július–augusztus. pp. 609-627.

Varga J, (2008): Az iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása. In: Fazekas K. Köllő János& Varga Júlia (Szerk): Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest

Varga J. (2012): A tanárok foglalkoztatása és bérezése – hazai és nemzetközi kitekintés.  In: Sági Matild (Szerk): Erők és eredők. A pedagógusok munkaerőpiaci helyzete és szakmai továbbfejlődése – n       emzetközi kitekintés és hazai gyakorlat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.