Author

Kisgyermekkori nevelés Magyarországon

IRODALOM

Az óvodai nevelés programja (1971) Tankönyvkiadó, Budapest.

Az óvodai nevelés programja (1989) Országos Pedagógiai Intézet, Budapest.

BARDÓCZ P. (1928) A magyar kisdednevelés vezérkönyve. Budapest: Székesfőváros Házinyomdája.

BLEHER, F. H. (1950): Szervezett foglalkozások az óvodában. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest.

GOLNHOFER E. (2004) Hazai pedagógiai nézetek 1945 – 1949. Pécs: Iskolakultúra.

KÖVÉR S. (1987) Az értelmi nevelés története óvodáinkban 1828-1975 között, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

KÖVÉR S. (1996): Óvóképzésünk múltjának néhány mának szóló tanulsága. In: Varga Gyula (szerk):„...Amit a tükör önmaga teremt” HWIPF, Hajdúböszörmény.4-16.

Módszertani levelek – óvodai foglalkozások (1953) Tankönyvkiadó, Budapest.

Nevelőmunka az óvodában: útmutatás óvónők számára (1957) Tankönyvkiadó, Budapest.

PÁLFI S. (2010): A magyar óvodai projektpedagógia elméleti alapjai. Debrecen Unversity Press, Debrecen pp.48-95.

PUKÁNSZKY B.& NÉMETH A. (1996): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

PUKÁNSZKY B. (2005): A gyermekről alkotott kép változásai az óvoda történetében. Educatio, 4: 700-711.

SZTRINKÓNÉ N. I. (2009): Óvó-iskola, gyermekkert, óvoda: a kisgyermekkor neveléstörténete. Debrecen: Didakt.

VÁG O. (1979): Óvoda és óvodapedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest.

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.

137/1996. (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

1891. XV. Kisdedóvási törvény www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6422

(Utolsó látogatás időpontja: 2014. május 05.)