Iskolai eredményesség a hátrányos helyzet tükrében

IRODALOM

Balázsi Ildikó és mtsai (2013): PISA 2012 Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal,  Budapest.

Balázsi Ildikó és mtsai (2014): Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei: Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek. Oktatási Hivatal, Budapest.

Coleman, J. S. és mtsai (1966): Equality of Educational Opportunity. Government Printing Office, Washington D. C.

Darling-Hammond, Linda (1999): Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Center for the Study of Teaching and Policy. University of Washington.

Fehérvári Anikó & Széll Krisztián (2014): Méltányosság az oktatásban: tanulói eredmények, szülők, iskola. In: Széll Krisztián (szerk.): Az OECD az oktatásról – adatok, elemzések, értelmezések. (pp. 41–51.) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

Horn Dániel (2010): Elszámoltathatósági rendszerek elméleti háttere és nemzetközi tapasztalatai. Zárótanulmány. Az MTA-KTI A közoktatás teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága programjának ACC 1503. számú produktuma

http://econ.core.hu/file/download//acc1503.doc

Horn Dániel (2015): Az iskolai hozzáadott érték mérése. (Kézirat., Megjelenés alatt).

Kane, Thomas J. & Staiger, Douglas O. (2002): Volatility in School Test Scores: Implications for Test-Based Accountability Systems. In: Ravitch, D. (ed.): Brooking Papers on Education Policy 2002. pp. 235–283. Brookings Institution Press, Washington, DC.

Kertesi Gábor & Kézdi Gábor (2004): Általános iskolai szegregáció – okok és következmények. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, vol. 2004. No. 7.

Kim, HoonHo & Lalancette, Diane (2013): Literature Review on the Value-Added Measurement. AHELO feasybility study. OECD Publications, Paris.

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/Litterature%20Review%20VAM.pdf

Lannert Judit (2006): Az iskolaeredményességi kutatások nemzetközi tapasztalatai. In: Lannert Judit & Nagy Mária (szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. pp. 17-42. Budapest, OKI.

OECD (2008): Measuring Improvements in Learning Outcomes: Best Practices to Assess the Value-Added of Schools. OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264050259-en

OECD (2013a): Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching. OECD Publishing. http://www.oecd.org/site/eduistp13/TS2013%20Background%20Report.pdf

OECD (2013b): PISA 2012 Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed (Volume II). OECD Publishing. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-II.pdf

Oktatási Hivatal (2013): OKM 2013 FIT-jelentés. Útmutató a Tanulási környezet jelentés ábráinak értelmezéséhez. Oktatási Hivatal, Budapest.

https://www.kir.hu/okmfit/files/OKM2013_Utmutato_a_Tanulasi_kornyezet_jelentes_abrainak_ertelmezesehez.pdf

Oktatási Hivatal (2015): Országos kompetenciamérés technikai leírás. (kézirat) Megjelenés alatt.

Papp Z. Attila (2011): Idősoros roma tanulói arányok és kihatásuk a kompetenciaeredményekre. Pro Minoritate, vol. 2011. No. 3. pp. 77-104.

Papp Z. Attila (2013): Pedagógiai hozzáadott érték a roma tanulói arány függvényében a magyar iskolarendszerben. In: Bárdi Nándor & Tóth Ágnes (Szerk.): Önazonosság és tagoltság: elemzések a kulturális megosztottságról. pp. 69-88. Argumentum Kiadó, Budapest .

Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Széll, Krisztián (2013a): Factors Determining Student Achievement. Hungarian Educational Research Journal,  No. 3(3).

http://herj.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_szam=3/2013&cikk_id=575&

Széll Krisztián (2013b): A pedagógusmunka minőségét meghatározó tényezőkről. Educatio. No. 22(2). pp. 245-251.

Széll Krisztián (2014): Az oktatási eredményesség iskolai vetületei. Educatio.  No. 23(2). pp. 336–343. http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2347