Fordulópont a magyar oktatás történetében

70 éves az általános iskola

IRODALOM

ÁGOSTON GY., NAGY J. & OROSZ S. (1971) Méréses módszerek a pedagógiában. Tankönyvkiadó, Budapest

ANDOR M. (1980, 1981) Dolgozatok az iskoláról. Mozgó Világ, vol.12. No.1.

BÁTHORY Z.(1973) Hét standardizált tantárgyteszt. OPI, Budapest

BÁTHORY Z. (2001) Maratoni reform. ÖNKONET, Budapest

BÉNYEI M. (2005) Kovács Máté. OPKM, Budapest (Tudós tanárok, tanár tudósok. sorozat)

DANCSNÉ (1979) Bevezető. . Dancs Istvánné & Kornidesz Mihály (szerk.) Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról. 1945-1948. Kossuth, Budapest pp. 5-61.

KARDOS J. & KORNIDESZ M. (szerk.)(1990) Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből I. 1945-1953. Tankönyvkiadó, Budapest

DONÁTH P. (2008) Oktatáspolitikai és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. Trezor, Budapest

FERGE ZS. (1974) Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága. Akadémiai, Budapest

GAZSÓ F. (1971) Mobilitás és iskola. Budapest

GAZSÓ F., PatakiF & Várhegyi Gy. (1971) Diákéletmód Budapesten. Budapest

GAZSÓ F.(1976) Iskolarendszer és társadalmi mobilitás. Kossuth, Budapest

HALÁSZ G. (1992) Az 1972-es oktatáspolitikai párthatározat. Az oktatási törvénykezés hazai történetéből. Évfordulók, események 1991. (szerk.) Balogh László. OPKM. Budapest (Neveléstörténeti Füzetek 11.)

HORVÁTH M. (1975) A népi demokrácia közoktatási rendszere. (1945-1948). Tankönyvkiadó, Budapest

HORVÁTH M. (1978) Közoktatás-politika és általános iskola. Akadémiai, Budapest

KARDOS J. (2007) Iskola a politika sodrásában. Gondolat. Budapest

KELEMEN E. (1987) Az általános iskola helyzete, fejlesztésének feladatai. Pedagógiai Szemle, vol. 37. No. 11. pp. 1091-1107.

KELEMEN E. (1989)Az általános iskola fejlesztésének időszerű kérdései. Pedagógiai Szemle, vol. 39. No. 7-8. pp. 611-615.

KELEMEN E. (1993) A pedagógusképzés hazai történetének néhány kérdése. Pedagógusképzés, No. 1-2. pp. 33-43.

KELEMEN E. (2002) A magyar oktatási törvénykezés története. In: Kelemen Elemér: Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a 19-20. századi Magyarországon. Új Mandátum, Budapest pp. 17-70.

KELEMEN E. (2003/a) A rendszerváltás és az iskola. Iskolakultúra, vol. 13. No. 6-7. pp. 81-87.

KELEMEN E. (2003/b) Oktatáspolitikai irányváltások Magyarországon a 20. század második felében 1945-1990. A korszak oktatási reformjainak természetéről. Új Pedagógiai Szemle, vol. 53.No. 9. pp. 25-32.

KELEMEN E. (2007/a) Az általános iskoláról – a 60. évforduló után. Iskolakultúra, vol. 27. No. 5. pp. 3-15.

KELEMEN E. (2007/b) Két fejezet a hazai pedagógusszervezetek és mozgalmak 20. századi történetéből. In: Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában. Tanulmányok a tanítóság 19-20. századi történelméből. Iskolakultúra, Pécs. pp. 128-135. (Iskolakultúra – könyvek 32.)

KELEMEN E. (2011) Az 1961. évi III. (oktatási) törvény. Budapesti Nevelő, vol. 47. No. 3-4. pp. 20-32.

KELEMEN E. (2013) Reform vagy ellenreform? Az 1972-es oktatáspolitikai párthatározat. Neveléstörténet, vol. 10. No. 1-2. pp. 5-33.

KELEMEN E. (2015) Hagyomány és korszerűség? Reflexiók napjaink oktatáspolitikájára. Magyar Tudomány, vol. 176. No. 7. pp. 787-789.

KISS Á. (1982) Az általános iskola mint kultúrpolitikai probléma. Köznevelés, vol. 38. 37. No. 12.

KNAUSZ I. (1985) Az MDP és a közoktatás kérdései az iskolák államosítása után. In: Knausz Imre: Történelem és oktatás. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest
pp. 69-99.

KNAUSZ I. (1988) A közoktatás pártfelülvizsgálata 1950 tavaszán. Uo. 127-146.

KNAUSZ I.(1989) Az 1952-es és az 1953-as év a közoktatásban. Uo. pp. 147-160.

KNAUSZ I. (1990) Az általános iskola létrehozása 1945-1950. Uo. pp. 13-25.

KOVÁCS É. & PŐCZE G. (1988) Az állami iskolamonopólium kialakítása Magyarországon. Vita az iskola államosításáról. OPKM, Budapest Neveléstörténeti Füzetek, 9.

KOZMA T.(1975) Hátrányos helyzet. Tankönyvkiadó, Budapest

LADÁNYI A. (1988) A felsőfokú tanítóképzés előzményei (1945-1959). In. Magyarfalvi Lajos: A tartalmilag megújított, négyéves tanítóképzés. Helyzetfeltáró előtanulmányok és javaslatok. BTF, Budapest pp. 197-232.

NAGY J.(1970)  Az iskolafokozatok távlati tervezése. Iskolarendszerünk alapvető problémái. Tankönyvkiadó, Budapest

NAGY J. (2001) Mi lesz veled oktatási rendszer. Educatio, No. 4. pp. 625-635.

NÉMETH L. (1986) Művelődéspolitikai írások. Múzsák, Budapest

ORBÁN S. (1955) Az egységes állami iskola megteremtése. Tanulmányok a magyar népi demokrácia történetéből. Szerk. Lackó Miklós. Akadémiai, Budapest pp. 543-584.

ROMSICS I. (1999) Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest

SETÉNYI J. (1992) Az 1961. évi III. (oktatási) törvény politikai vázlata. Az oktatási törvénykezés hazai történetéből. évfordulók, események 1991. Balogh László (szerk.) OPKM, Budapest pp. 64-71. (Neveléstörténeti Füzetek 11.)

VÁRHEGYI GY. (szerk.) (1985) Hiány és feszültség az általános iskolában. Oktatáskutató Intézet, Budapest

ZÁTONYI S. (2006) Hatvan éves az általános iskola. Iskolakultúra, vol.16. No. 6. pp. 49-58.