Author

Az általános iskola történetének néhány gazdasági aspektusa

IRODALOM

ANDOR M. (1980, 1981) Dolgozat az iskoláról. Mozgó Világ No.12. és No. 1.

ANDOR M. (2005) Lépéskényszer Az extenzív fejlődés lehetőségeinek kimerülése az oktatásban. Iskolakultúra No. 3.

BALÁZSI I., OSTORICS L., SZALAY B., SZEPESI I. & VADÁSZ Cs.(2013) PISA2012 Összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, Budapest.

BAUER T. (1981) Tervgazdaság, beruházás, ciklus KJK, Budapest.

BEREND T. I. (1978) Öt előadás gazdaságról és oktatásról (Gyorsuló idő sorozat.)Magvető, Budapest.

BEREND T. I. (1979) A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945-1975. Kossuth,  Budapest.

BRÓDY A. (2000) A magyar felsőoktatás ingadozásairól. Közgazdasági Szemle, No. 10.

DONÁTH P. (1997) A tanítóképzés a legfelső döntéshozó fórumok előtt 1954 Egy súlyos következményekkel járó oktatáspolitikai döntés születése. http://old.tok.elte.hu/tarstud/filmuvtort_2001/donath.htm#_ftn1

FAZEKAS K. (2011) Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlődésében Magyar Tudomány No. 9.

FORRAY R. K. (1998) A falusi kisiskolák helyzete. Kutatás közben 220. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

HALÁSZ G.& LANNERT J. (szerk) (2003) Jelentés a magyar közoktatásról. OKI

HANUSHEK, E. A. & WOESSMANN, L. (2010a) The High Cost of Low Educational Performance: The Long-run Economic Impact Of Improving PISA Outcomes. OECD, Paris. http://www.oecd.org/pisa/44417824.pdf

HANUSHEK, E. A. & WOESSMANN, L.
(2010b) The Economics of International Differences in Educational Achievement (April 2010). National Bureau of Economic Research Working Paper. http://www.nber.org/papers/w15949.pdf

KERTESI G. & VARGA J. (2005) Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon. Közgazdasági Szemle, No. júliusaugusztus.

KNAUSZ I. (1994) A közoktatás Magyarországon 1945–1956. Kandidátusi disszertáció http://mek.oszk.hu/10000/10080/10080.pdf

LADÁNYI A. (1985) A magyar felsőoktatás fejlődése a felszabadulás után In: Ladányi Andor (szerk): A felsőoktatás távlati fejlesztésének kérdései. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

LADÁNYI A. (1989) Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a felsőoktatás útja a felszabadulás után. Tankönyvkiadó – Oktatáskutató Intézet, Budapest.

MALTHUS, R. T. (1902): Tanulmány a népesedés törvényéről, Politzer Zsigmond és fia kiadása, Budapest. Nemzetgazdasági írók tára, Kiadja a MTA Nemzetgazdasági Bizottsága.

MÁRTONFI Gy.(2014) Korai iskolaelhagyás – Hullámzó trendek. Educatio No.1.

MAYER J.& SZIRA J. (2007) Befogadás és esélyegyenlőség munkacsoport Vitaindító In: Oktatás és képzés 2010 Műhelybeszélgetések. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest.

MAZSU J. (2012) Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez 1825 – 1914. Társadalom és oktatás könyvsorozat 36. Gondolat,Budapest.

NAGY P. T. (1999) Az iskolalátogatási és iskolaszervezési kényszer formaváltozatai, Educatio, No. 4.

POLÓNYI I.(1986) A felsőoktatás fejlődése és a beruházási ciklus. Kézirat.

POLÓNYI I. (2014) Régi új felsőoktatási expanzió. Educatio No.2.

SÁSKA G. (1986) A szakaszos fejlődés tünetei a magyar közoktatás-politikában 1950 és 1980 között. A tananyagreformok, az általános iskolai szelekció és az iskolarendszerű felnőttoktatás ciklusai. Az Értékelési Központ közleményei, Országos Pedagógiai Intézet, Budapest.

SÁSKA G. (1992) Ciklikusság és centralizáció: A központosított tanügyigazgatás és a felnőttoktatás esete. Educatio, Budapest.

Tackling Early Leaving from Education in Europe Strategies, Policies and Measures Eurydice and Cedefop Report 2014        
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/...

TRENCSÉNYI L. (2006) A modern iskolarendszer kialakulása – a nem-iskola típusú intézmények nézőpontjából In: Trencsényi László (szerk.): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Iskolán kívüli nevelés Bölcsész Konzorcium, Budapest.

VÁRI P., BÁNFI I., FELVÉGI E., KROLOPP J., RÓZYA Cs.& SZALAY B. (2001) A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle No.12.