Author

Az általános iskola és az emlékezetpolitika

A szovjet forgatókönyv és a nemzetnevelők

IRODALOM

ÁBENT F. és a Pedagógiai Tudományos Intézet munkaközössége (1965) A Magyar Népköztársaság közoktatásügye: In: Ábent Ferenc (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet: A közoktatásügy Európa szocialista országaiban. Tankönyvkiadó, Budapest. A magyar nyelvű kiadás szerkesztője: Ábent Ferenc. Az eredeti kiadás: Das Schulwesen in der sozialistichen Lander In Europa. Volk and Wissen Volkgseigener Verlag, Berlin. 1962.

APPLEBAUM, A. (2014) Vasfüggöny Kelet-Európa megtörése 1944-1956 Európa, Budapest.

ARSZENYEV, A. M. (1965) A szocialista és kommunista nevelés alapvonásai. In: Ábent Ferenc (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet: A közoktatásügy Európa szocialista országaiban. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 11-46.

BALLAI K. ( 1929) A magyar gyermek. Eredeti mérések és lélektani adatok alapján. Magyar Gyermektanulmányi Társaság, Budapest.

BALOGH S. (vál. és szerk.)(1980) Földet, köztársaságot, állami iskolát! Viták a Magyar parlamentben 1944-1948. Gondolat, Budapest.

BASSOLA Z. (1998) Ki voltam… Egy kultuszminisztériumi államtitkár vallomásai. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest.

BÁTHORY Z. (2007) Kiss Árpád társadalompedagógiája. Neveléstörténet No. 1-2.

BODA I. (1944) A magyar lélek alapformái és természetes fejlődéslehetőségei. In: Kiss Árpád és Kovács Máté (szerk.) : Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Debreceni könyvek kiadása, 1944. Nyomatott Nagy Károly grafikai műintézetében, Debrecenben pp. 21-45. http://mtdaportal.extra.hu/books/magyarsagtudomany_es_nemzetneveles.pdf

BRAHAM, R. L. (2015) Magyarország: hadjárat a holokauszt történelmi emlékezete ellen, In: Braham, Randolph L-Kovács András szerk. (2015) A holokauszt Magyarországon hetven év múltán. Múlt és Jövő Alapítvány,Budapest. pp. 229-278.

CSAKAROV, N., VASZILJEV, H., HRUSZSZANOV, G., JANEV, SZ. & PAVLOV,I. (1965) A Bolgár Népköztársaság közoktatásügye, In: Ábent Ferenc (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet: A közoktatásügy Európa szocialista országaiban. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 47-110.

CSANÁDY S. (1940) A Kitűnőek Iskolája. Protestáns Tanügyi Szemle vol. 14. No. 9. pp. 237-241.

DANCS I. (összeáll.)(1979) Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról / 1945-1948. Kossuth, Budapest.

DÉVÉNYI A. (2012) A nemzetnevelés szerepe Gömbös Gyula és Hóman Bálint politikájában. Képzés és Gyakorlat vol. 10. No.3-4.pp. 22-35.

DONÁTH P. (2008) Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960. Trezor Kiadó, Budapest.

DONÁTH P. (2015) Tanítói, tanári viták, A magyarországi tanítók társadalmi küldetéséről, helyzetük javításáról, a tanítóképzés korszerűsítéséről, felsőfokúvá tételéről 1890–1905 In: Filozófia – művelődés – történet 2015. A Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudományos Közleményei című kiadványsorozat folytatása, pp. 256-259.

DYMA, M. & KOZJAR, J. (1965) A Csehszlovák Szocialista Köztársaság közoktatásügye. In: Ábent Ferenc (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet: A közoktatásügy Európa szocialista országaiban. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 111- 182.

ECKHARDT S. (szerk.) (1941) Úr és paraszt a magyar élet egységében. Budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete, Budapest ld. http://mtdaportal.extra.hu/books/eckhardt_sandor_ur_es_paraszt.pdf

ERDÉSZ T.-né (1957) A közoktatás helyzete. Statisztikai szemle vol. XXXV. No. 8-9. pp. 689-704.

FARAGÓ L. & KISS Á. (1949) Az új nevelés kérdései Egyetemi Nyomda,.Budapest.

FARAGÓ L. szerk. (1959 a) Az iskolareform és a nevelés problémái a kapitalista országokban. Pedagógiai Tudományos Intézet, Budapest.

FARAGÓ L. szerk. (1959b) A nevelés és iskolarendszer problémái néhány szocialista országban. Pedagógiai Tudományos Intézet, Budapest.

FORRAY R. K. (1976) Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, http://mek.oszk.hu/11200/11223/11223.pdf

FÖLDES F.(1941) Munkásság és parasztság helyzete Magyarországon. Cserépfalvi, Budapest.

GEORGEOFF, P. J. (1977) The Educational System of Bulgaria Education around the World Office of Education (TEEN), Washington,-D.C. http://eric.ed.gov/?id=ED156600

Golnhofer E. (2004) Hazai pedagógiai nézetek 1945-1949. Iskolakultúra, Pécs.

HITLER, A. (i.n.)Harcom. https://elysium666.files.wordpress.com/2014/06/adolf-hitler-mein-kampf.pdf

ILLÉS L.-NÉ (szerk.) (1967) Nyolc tőkésállam közoktatási rendszere. Tankönvykiadó, Budapest. A pedagógiai időszerű kérdései külföldön sorozat.

HORVÁTH M. (1978) . Akadémiai, Budapest.

HORVÁTH M. (1983) Kovács Máté művelődéspolitikai tevékenysége a koalíciós időszakban In: In: Szelle B. szerk. Kovács Máté emlékkönyv. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest pp. 17-26.

IMRE S. (1912) Nemzetnevelés. Jegyzetek a magyar művelődési politikához. Kolozsvár pp.234.

JÓBORÚ M. (1962) Élet és iskola (A modern köznevelés történelmi és társadalmi háttere) Stúdium Könyve, 24. sz. Gondolat, Budapest.

JÓBORÚ M. (1972) A köznevelés a Horthy-korszakban. Kossuth, Budapest.

KALMÁR M. (2014) Történelmi galaxisok vonzásában Magyarország és a Szovjetrendszer 1945-1990. Osiris, Budapest.

KARDOS J. (2007) Iskola a politika sodrásában 1945-1993. Gondolat-Infonia, Budapest.

Kelemen E. (1993) A magyar pedagógusmozgalmak és -szakszervezetek vázlatos története. In: „Lázad hát már az élet alágyűrtje, a tanító...?” 75 éves a Pedagógusok Szakszervezete. PSZ, h.n., é. n. pp. 7–48.

KEREPESZKI R. (2004) A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története, 1912–1949. In. Papp Klára (szerk.) A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története. Debreceni Egyetem BZK kiadása.

KISS Á (1940) A „vezetők“ nevelése és kiválasztása. Protestáns Tanügyi Szemle vol.14. No. 7.  pp. 165-173.

KISS Á. (1943) Mai magyar nevelés. Debreceni könyvek kiadása. Nyomtatott Nagy Károly grafikai műintézetében, Debrecenben.

KISS Á. (1944) Nevelés magyarul Európában In: Kiss Árpád és Kovács Máté (szerk.) Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Debreceni könyvek kiadása, 1944. Nyomatott Nagy Károly grafikai műintézetében, Debrecenben pp. 45-63. http://mtdaportal.extra.hu/books/magyarsagtudomany_es_nemzetneveles.pdf

KISS Á. (1946) A tankönyv. Köznevelés, No.22.  pp. 1-3.

KISS Á. (1947) Az általános iskola és középiskola. Köznevelés,  No. 6. pp. 102-106.

KNAUSZ I.(1986) A magyar „pedológia” pere 1948-1950. Pedagógiai Szemle vol. 36 No. 11.  pp. 1087–1102.

 

KNAUSZ I. (1994) A közoktatás Magyarországon 1945–1956. Kandidátusi disszertáció http://mek.oszk.hu/10000/10080/10080.pdf

KONCZ J.& SZABÓ G. M. ( 1980) Közoktatás- és művelődéspolitika. (Dokumentumgyűjtemény) Egyetemek és tanárképző főiskolák egységes jegyzet. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest.

KOVÁCS M. (1945) A magyar irodalom szerepe korszerű köznevelésünkben. In: Sík Sándor (bev.) (1945) Demokrácia és Köznevelés:, Országos Köznevelési Tanács, Budapest. Nevelők Könyvtára, No. 1.  pp. 107-114.

KOVÁCS M. (1983) A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése In: Szelle B. szerk. Kovács Máté emlékkönyv. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest. pp. 175-216.

Központi Statisztikai Hivatal (1938) Magyar Statisztikai Évkönyv 1938. , Budapest. pp. 265.

LADÁNYI A. (1989) Mennyiségi fejlődés és strukturális változások: a felsőoktatás útja a felszabadulás után. Tankönyvkiadó- Oktatáskutató Intézet, Budapest.Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége általi határozata a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkájával kapcsolatos kérdésekről. (1951) In: Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, Politikai Bizottságának és Szervező Bizottságának fontosabb határozatai. Szikra, Budapest.pp. 175-181.

MARTINKÓ J. (2006) Fejezetek a magyar tehetséggondozás történetéből. Neveléstörténet. No. 3-4.

MESTER J. (1936) Az olasz nevelés a XIX. és a XX. században. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

MÉSZÁROS I. (1989) Mindszenty és Ortutay Iskolatörténeti vázlat 1945-1948. Pro Domo, Budapest.

NAGY L (1930) A tehetség kifejlődésének fő tényezői. In: Tehetség problémák. A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság Pszichológiai Szemináriumában előadták: Balassa László, Hermann Imre stb. A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság, Budapest. pp. 81–82.

NAGY S. (főszerk.) (1976) Pedagógiai lexikon. Első kötet A-F Akadémiai, Budapest.

NÉMETH A., BIRÓ ZS. H. & GARAI I. (2015) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Gondolat, Budapest.

NÉMETH L. (1945) A tanügy rendezése. Sarló, Budapest.

NEMES D. (1960) Magyarország felszabadulása. Kossuth, Budapest.

OZORAI F. & BÁLINT A. (szerk. 1927) Tehetségvédelem és pályaválasztás. Az 1926. évi február hó 2-án és 3-én tartott országos kongresszus naplója, a tehetséges ifjak második kiállításának leírása és kapcsolatos mozgalmak ismertetése. A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság. Egyetemi Nyomda, Budapest.

PAPP I. (2012) A magyar népi mozgalom története - 1920-1990. Jaffa, Budapest.

PECHERSKI, M. (1965) A Lengyel Népköztársaság közoktatásügye In: Ábent Ferenc (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet: A közoktatásügy Európa szocialista országaiban. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 183-256.

PORNÓI I. (1995) Az 1920-as évek népoktatása és a nyolcosztályos népiskola Magyarországon. Magyar Pedagógia vol. 95. No. 3–4. pp. 315–331.

PORNÓI R. (2011) A tehetségmentés szerepe a Horthy-rendszer kultúrpolitikájában. Iskolakultúra No. 6-7.  pp. 123-133.

PUKÁNSZKY B. & NÉMETH A. (1996) Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest.

SÁSKA G. (1981) Egy döntéssorozat kényszerpályája. Mozgó Világ No. 12.  pp. 116-124.

SÁSKA G. (1988) Az iskolarendszerű felnőttoktatás magyarországi történetének vázlata. Magyar Pedagógia 88:(1) pp. 373-391.

SÁSKA G. (2001),,Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el.” Iskolakultúra 11:(2) pp. 45-62.

SÁSKA G. (2002-3) The Age of Autonomy, European Education, vol. 34. No. 4. pp. 34-56.

SÁSKA G. (2004) A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban 1. rész. Magyar Pedagógia  No. 4.  pp. 471-499.

SÁSKA G. (2005) A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban 2.rész. Magyar Pedagógia 105:(1) pp. 83-99.

SÁSKA G. (2006) A társadalmi egyenlőség megteremtésének kísérlete az ötvenes évek felsőoktatásában. Educatio 15:(3) pp. 593-608.

SÁSKA G. (2011) Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! a XX. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról. Gondolat, Budapest.SÁSKA G.(2009)The Emergence of „real” Socialist Pedagogy. In: Johanna Hopfner-András Németh- Éva Szabolcs (Hrsg.Ö: Kindheit – Schule - Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Peter Lang Franfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxfort.Wien.pp. 201-209.

SÁSKA G. (2015) A neveléstudományi elit viszonya a politikai marxizmushoz az ötvenes években In: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Gondolat, Budapest. pp. 177-212.

SÍK S. (bev.) (1945) Demokrácia és Köznevelés:, Országos Köznevelési Tanács, Budapest. Nevelők Könyvtára. 1. sz.

SIMON GY. (1970) Felszabadult nevelésügyünk huszonöt évérről. Pedagógiai Szemle No. 4.  Újraközli Horváth Márton – Zibolen Endre szerk. (1975): 30 év neveléstudomány és művelődéspolitika. Magyar pedagógiai Társaság, Budapest.

SZABÓ M. (1995) Múmiák öröksége - Politikai és történeti esszék. Új Mandátum,Budapest.

SZABÓ M. (2014) A jó kommunista együtt ingadozik a párttal 1983-2003. Előadások a kommunista pártok történetéről és a fekete-piros-fehér-zöld színre festett sztálinizmusról Szerk. Jankó Attila JATEPRESS, Szeged.

Szabolcs É. (szerk.) (2006) Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Eötvös József, Budapest.

STANDEISKY É. (2007) Antiszemitizmusok. Argumentum, Budapest.

STOIAN, S. & GABREA, I. (1965) A Román Népköztársaság közoktatásügye. In: Ábent Ferenc (szerk.) Országos Pedagógiai Intézet: A közoktatásügy Európa szocialista országaiban. Tankönyvkiadó, Budapest. pp. 399-460.

SZARKA J. (1961) Az erkölcsi nevelés elméletének fejlődése. In: Dancs I. és Simon Gy. Szerk. Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből I. kötet. Pedagógiai Tudományos Intézet, Budapest pp. 7-67.

SZOMBATFALVY GY. (1939) A mélymagyarság problémája. Társadalomtudomány, vol. 19. No. 1-3.pp. 104–108.

SZOMBATFALVY GY. (1940) A zsidótörvény társadalmi mérlege. Társadalomtudomány 20.vol 1. No. 20. pp. 75-82.

SZOMBATFALVY GY. (1941) Tehetségmentés a falusi népiskolában. Néptanítók Lapja, No. 1.

SZOMBATFALVY GY. (1941) A társadalmi vezetők és a gimnázium. Társadalomtudomány, vol. 21.No. 3. pp. 321.

SZOMBATFALY GY. (1941) A társadalmi vezetők és a gimnázium. Társadalomtudomány No. 3. pp. 321.

Törvény az iskola és az élet kapcsolatának megszilárdításáról és a Szovjetunió közoktatási rendszerének továbbfejlesztéséről. Pravda. 1958. december 25. In: Faragó László (szerk.) (1959b): A nevelés és iskolarendszer problémái néhány szocialista országban. Pedagógiai Tudományos Intézet, Budapest.

UJVÁRY G. (2016) Történettudomány vagy törvényszék? Még egyszer a Hóman perről. Rubikon No. 2. pp. 52-65.

UNGVÁRY K. (2016) Hóman Bálint Népbírósági pere. BBC History vol. VI. No. 1.

VASS H. & SÁGVÁRI Á. (sajtó alá rendezte)(1973b) Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1957. februári határozata az időszerű kérdésekről és feladatokról, 1957. február 26. In: A magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. második kiadás, Kossuth, Budapest.

VASS H. & SÁGVÁRI Á. (sajtó alá rendezte)(1973a) Az MSZMP Központi Bizottsága Elméleti Munkaközösségének állásfoglalása a „népi” írókról. In: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai 1956-1962. második kiadás, Kossuth, Budapest. pp. 210-235.

VERES P. (1945) Demokrácia és nevelés In: Sík Sándor (bev.) (1945): Demokrácia és Köznevelés: Országos Köznevelési Tanács, Budapest. Nevelők Könyvtára 1. sz. pp. 7-21.