A tanulás és az iskolás gyermek motívuma a szolnoki művésztelep festészetében

Képjegyzék

Bihari Sándor (1855–1906): Programmbeszéd. 1891, olaj, vászon, 75x127,3 cm, jelezve jobbra lent: Bihari Sándor; MNG. – Krén & Marx szerk., é. n. Fényes Adolf (1867–1945): Reggeli lecke. 1904. Eredetije szénrajz. – Bálintné Hegyesi (szerk.), 1992, képmelléklet.

 

IRODALOM

Aradi N. (1970) A szocialista képzőművészet története. Corvina Kiadó, Budapest.

Arany János összes költeményei.

Bálintné Hegyesi J. (1992) Fényes Adolf festőművész munkássága 18671945. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok.

Bodovics É. (2011) Gyermekélet és gyermekhalál a paraszti társadalomban. Zempléni Múzsa /No. 1. 5–19.

Endrődy-Nagy O. (2013) Középkori gyermekkép-narratívák? In: Kozma Tamás &s Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. A munka és nevelés világa a tudományban., MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság – Eötvös József Könyvkiadó,Budapest.pp. 267–288.

Erdei F. (1938) Parasztok. Athanaeum, Budapest.

Fónagy B. Bihari Sándor. In: Művészet 1906. 5. évf. 6. sz. Foucault, M. (1990) Felügyelet és büntetés. A börtön története. Gondolat, Budapest.

Gazda K. (1980) Gyermekvilág Esztelneken. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.

Géczi J. (2010) Sajtó, kép, neveléstörténet – tanulmányok. Veszprém –Iskolakultúra, Budapest. pp. 203213.

Hajnal I. (2003) Az osztálytársadalom. In: Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpéteri Imre, Mályusz Elemér & Varjú Elemér (szerk.) Magyar művelődéstörténet. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest.

Illyés Gy. (2005) Puszták népe. Osiris, Budapest.

Jávor K. (2000) A magyar paraszti erkölcs és magatartás. In: Sárkány Mihály &s Szilágyi Miklós (szerk.): Magyar néprajz VIII. Társadalom. Akadémiai Kiadó,Budapest. . pp. 601–692.

Katona I. (1992) Az emberi élet első szakaszának néprajza. Budapesti Művelődési Központ, Budapest.

Kiss L. (1939) A szegény ember élete. Atheneum, Budapest.

Kósa L. (1990) Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon 1880–1920. KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen.

Krén E.& Marx D. (szerk. 2012): Képzőművészet Magyarországon.

Lyka K. (szerk. 1903) Hazai Krónika – Művásár. Művészet, /No. 1. pp. 5980.

Németh A. (2002) A reformpedagógia gyermekképe. In: Iskolakultúra. /No. 3. pp. 2132.

Oelmacher A.(1970) Deák-Ébner, Bihari, Fényes. Képzőművészeti Alap, Budapest.Panofsky E (2011) A jelentés a vizuális művészetekben. Tanulmányok. ELTE BTK Művészettörténeti Intézet,Budapest.  pp. 218–233.

Pukánszky B. , (2004) Fejezetek a gyermekkor és a családi nevelés történetéből. In: Németh András & Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Gondolat, Budapest.pp.  259–330.

Pukánszky B. (2001) Gyermekfelfogás a barokk korban. In: Dombi Józsefné & Maczelka Noémi (szerk.): A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében – tanulmánykötet. Szeged, JGYTF Tanárképző Főiskolai Kar Ének-zene Tanszék, Szeged. pp. 52–65.

Szabó D. (2014) Köztörténet. In: Szakács Margit & Székely Júlia (szerk. 2001): Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1867–1918). Budapest, Enciklopédia Humana Egyesület,.

Szelesi Z. (válogatta) (1956) Részletek Bihari Sándor leveleiből. In: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1956., Szegedi Nyomda, Szeged.. pp. 103–120.

Sztompka, P. (2009) Vizuális szociológia.
A fényképezés mint kutatási módszer., Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Budapest-Pécs.

Szuhai B. (1899) Arany ÁBC. In: Sárospataki Lapok XVIII. () vol. 46. pp. 948–952.              

Szűcsné Molnár E. (2000) Reformpedagógiai témák a Gyermek c. folyóiratban 1907-1934-ig. In: Kéri Katalin (szerk.): Ezerszínű világ (Dolgozatok a neveléstörténet köréből). Mozaikok a nevelés történetéből V. Pécsi Tudományegyetem – Tanárképző Intézet, Pécs.

Vasas S. (1993) A kalotaszegi gyermek.
A személyiségfejlődés hagyományai Kalotaszegen.
Kráter Kiadó – Colirom Rt.