A gyakorlati foglalkozás bevezetése az általános iskolában (1958–1965)

IRODALOM

1.014/1958. (III. 29.) Korm. számú határozat a műszaki-gyakorlati nevelés fokozottabb fejlesztéséről az általánosan képző iskolákban. (1959) Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1958. Igazságügyminisztérium & a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Titkársága. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.  

BALLÉR E. (1996) Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. Budapest, Országos Közoktatási Intézet.

BENKE V. (1958) Benke Valéria miniszter tanévnyitó rádióbeszéde. Köznevelés, No. 16. pp. 369-370.

BORI I. (1956) Új tantárgy kísérleti bevezetése az általános iskolában. Köznevelés, No. 19. p. 444.

BORI I. & Tihanyi F. (1965) A hazai politechnikai oktatás. In: Simon Gy. (ed.) Nevelésügyünk húsz éve. 1945-1964. Budapest, Tankönyvkiadó. pp. 151-179.

BÖLÖNY J. (1978) Magyarország kormányai. 1848-1975. Budapest, Akadémiai.

BUTI E. & Oroszi A. (1962) Hol tart az általános iskolai gyakorlati foglalkozás? Munka és Iskola, No. 6. pp. 1-3.

COUMEL, L. (2009): The Scientist, the Pedagogue and the Party Official: Interest Groups, Public Opinion and Decision-making in the 1958 Education Reform. In: Ilic, M. & Smith, J. (eds.): Soviet State and Society under Nikita Khruschev. Abingdon – New York, Routledge. pp. 66-86.

DEWITT, N. (1961) Education and Professional Employment in the U.S.S.R. Washington, National Science Foundation.

FARAGÓ L. (1957) A politechnikai képzés időszerű feladatai és problémái a szovjet pedagógiában. Köznevelés, No. 9. pp. 207-209.

FARAGÓ L. (1958) Az OSZSZSZK Neveléstudományi Akadémiájának 1958. évi kutatási tervéről. Köznevelés, No. 14. pp. 335-338.

GAUL E. (1994) Egy tantárgy vajúdik – a magyar munkaoktatás ötven éve. Magyar Pedagógia, No. 1-2. pp. 37-51.

GÖNCZI J. (1958) Tanfolyam a gyakorlati foglalkozás oktatásáról. Köznevelés, No. 17. p. 415.

Gyakorlati foglalkozás (1958) Köznevelés, No. 12, 317-319.

A gyakorlati foglalkozások tapasztalatai és további feladatai a budapesti iskolákban. A Budapesti Pártbizottság PB ülése, 1960. június 6. MOL, MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, XXXV.1. a. 3. 22. ő. e. 1-16.

Az iskolareform végrehajtásának néhány kérdése. 1962. július 9. MSZMP Budapesti Bizottság Kulturális és Köznevelési Osztály. MOL, MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, XXXV.1. a. 4. 128. ő. e. 31-41.

Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1958. február 18-án megtartott üléséről. 1. napirendi pont: A politechnikai képzés és az életre való gyakorlati nevelés elemeinek bevezetéséről az általánosan képző iskolákban. MOL M-KS 288. f. 5/67. ő. e. 10-19.

Jelentés a politechnikai oktatásról és annak továbbfejlesztéséről. 1960. december 28. Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtóbizottságának X. Oktatási Osztálya. BFL, XXXIII. 102. a. 3-12.

Jelentés az iskolareform végrehajtásának tapasztalatairól. 1963. május 16. MSZMP KB Agit. Prop. Bizottság. MOL M-KS 288. f. 41/8. ő. e. 1-16.

JUHÁSZ K. (1964) A Népi Ellenőrzési Bizottságok tapasztalataiból.
Munka és Iskola
, No. 6. pp.1-4.

KAIROV, I. A. (1963) The Reorganization of General Secondary Education. In: Shapovalenko, S. G. (ed.): Polytechnical Education in the U.S.S.R. Paris-Amsterdam, UNESCO. pp. 55-70.

KÁLMÁN Gy. (1959) A politechnikai oktatás egyik úttörő budapesti iskolája.
Munka és Iskola
, No. 2. pp. 16-18.

KELEMEN E. (2003) Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében (1945-1990).
Új Pedagógiai Szemle
, No. 9. pp. 25-32.

KISS Gy. (1956) Az új általános iskolai tantervről és tankönyvekről.
Köznevelés, A tanévnyitó értekezlet anyag. Melléklet. No. 17. pp. 9-16.

A magyar oktatás a statisztika tükrében: 1945-1980 (1980) Összeállította: Kurucz Dezső, Molnár Attila, Rőth Tiborné. Budapest, Tudományszervezési és Informatikai Intézet.

Művelődésstatisztikai adattár (1968) Összeállította a KSH Népesedési és Szociálstatisztikai Főosztály Művelődésstatisztikai osztálya. Budapest, KSH.

A műveltség megalapozása és az általános iskola egyéb feladatai. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának vitája (1958) Köznevelés, No. 8. pp. 175-176.

NAGY S. (1958) A neveléstudomány mai helyzetéről.
Társadalmi Szemle,
No. 4. pp. 68-81.

Az oktatásügy fejlődése az MSZMP VIII. és IX. kongresszusa között. 1962-1966 (1966) Összeállította a Művelődésügyi Minisztérium MSZMP I. Alapszervezete, Budapest.

SÁGVÁRI Á. & Vass H. (eds., 1973): A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. 1956-1962. Budapest, Kossuth.

SAPOVALENKO, Sz. G. (1953) Politechnikai oktatás. Két tanulmány. Budapest, Tankönyvkiadó.

SÁSKA G. (2008) Régi és új szólamok értelmezése az 1945 utáni pedagógiai kánonban.
Új Pedagógiai Szemle, No. 11-12. pp. 161-187.

SETÉNYI J. (1992) Az 1961. évi III. (oktatási) törvény politikai vázlata. In: Balogh L. (ed.): Az oktatási törvénykezés hazai történetéből. Budapest, OPKM. pp. 64-72.

Statisztikai tájékoztató az alsófokú oktatási intézmények 1969/70. tanévi helyzetéről (1970). Összeállította: Kurucz Dezső. Budapest, Művelődésügyi Minisztérium Tervfőosztály Statisztikai Osztálya.

Az SZKP XIX. kongresszusának anyaga (1952) Budapest, Szikra.

Az SZKP XX. kongresszusa (1956) Budapest, Szikra.

TRENCSÉNYI L. (2002) Vágyakozás kritikai szocializmuskritikára.
Iskolakultúra, No. 11. pp. 87-97.

International Yearbook of Education. Vol. XXI. (1959) Paris - Geneva, UNESCO.

Az új tanterv elé. Válasz a kibővített kommunista pedagógus-aktívák javaslataira. Köznevelés, No. 13. pp. 289-290. 

VADÁSZ F. (1956) A politechnikai oktatás elvi és gyakorlati kérdései.
Köznevelés, A tanévnyitó értekezlet anyag. Melléklet.
No. 17. pp. 17-23.

VASS H. (ed., 1978) A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. 1963-1966. Budapest, Kossuth.